మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Tumble Leaf

8.520176 సీజన్లుAllసబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

Tumble Leaf is a series aimed at preschoolers, set in a whimsical land where a small blue fox named Fig plays each day and discovers adventure, friendship and love around every bend in the path. Children will be enriched by narratives that promote play, the fun of learning and understanding the world around them.

శైలీలు
చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
العربية, 中文(简体), 中文(繁體), Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(简体), 中文(繁體), 한국어
$0.00కు Primeతో చూడండి
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (13)

 1. 1. Stick's Towering, Toppling Cake/Bambooboo

  22 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  STICK'S TOWERING, TOPPLING CAKE Fig and friends try to help Stick deliver a towering layer cake as a surprise without letting the cake topple. BAMBOOBOO Fig finds Bamboo and sets out to return him to Gourd, but the teddy bear keeps getting away from him. Fig must use sticks to get him out of hard-to-reach places.

 2. 2. Rutabagels/Okra-Ball

  21 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  RUTABAGELS When Rutabaga feels sad because no one wants to eat her bagels (she doesn't realize she accidentally made them out of plaster), Fig helps her find customers by encouraging everyone to discover new uses for heavy, hard bagels. OKRA-BALL When Okra the Octopus gets stranded far from the ocean, Maple, Fig and Stick use their new beach ball to help her get home.

 3. 3. Look Up And Play/To The Moon

  23 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Look Up And Play Fig has such a terrific time on the rides at Tumble Park, he's sad when it's time to leave. But on the way home, he discovers there are plenty of places to play. To The Moon Hedge's dream of visiting the moon comes true (almost) when Fig takes him on an immersive trip in Maple's sub. Their journey seems so real, it inspires Maple to turn her sub into a spaceship.

 4. 4. Spring-a-ling Surprise

  21 నిమిషాలు4 ఏప్రిల్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  SPRING-A-LING SURPRISE Everyone in Tumble Leaf helps Bloom the Bunny hunt for his lost eggs, which he plans to plant for a Spectacular Spring Surprise, and Fig uncovers many other signs of spring along the way.

 5. 5. Chase The Leaf/Knights of the Tumble Tale

  23 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Chase The Leaf Fig is trying to catch the leaf as it rumbles and tumbles all over Tumble Leaf, inspiring everyone he passes to play, which solves problems along the way. Knights Of The Tumble Tale Fig and Stick, feeling guilty about breaking Rutabaga’s special potted plant, go on a knightly quest to repot it.

 6. 6. Maple's Mobile Mudpie Stand/Paper Plane Messages

  22 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Maple's Mobile Mudpie Stand Maple’s mud pie cart rolls away, through Tumble Leaf. As each new environment changes the mud, Maple adapts, creating new recipes and discovering she can cook anywhere. Paper Plane Messages Fig and Maple decipher and follow a series of secret messages, l eading them to a special surprise the grateful grubs have prepared to thank Maple for her mud pies.

 7. 7. Go With The Flow/Passing Fancy

  22 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Go With The Flow On a hot day, Fig turns Tumble Park into a water park by making Stick a playful waterway to sail his boat and routing ocean water to the park! Passing Fancy Hedge and Pine host a perfectly proper tea party but as more and more guests arrive, it’s challenging to pass things in an organized manner... until Fig creates the perfectly proper passing apparatus!

 8. 8. Quest for The Chest/Get A Grip

  22 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Quest For The Chest When Fig tries to open the Finding Place, it bounces away! Fig is frustrated until his friends remind him that when he plays, he can figure it out! Get A Grip Fig and Maple clear a shed to get a bigger rocket bed for Hedge’s room. When they have trouble moving the slick and heavy objects out of the way, they play and learn how a bath toy's suction cups can help them grip!

 9. 9. Nothing In The Finding Place/Finding Play

  20 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Nothing In The Finding Place Fig finds nothing in the Finding Place chest, so he and his friends search for something to do. They discover that having nothing to do gives them the power to play anything, anywhere. Finding Play When Fig makes Finding Places for his friends, he's amazed to see the endless different ways everyone plays with the same object, ways he never would have thought to play!

 10. 10. Cock-A-Doodle Day/Glow In The Dark Sleepover

  21 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Cock-A-Doodle Day When the chickens need chairs and paper for their drawing party, Fig figures out how to use Buckeye's wood shavings to save the Cock-a-doodle drawing day! Glow In The Dark Sleepover When clouds darken their ship deck sleepover, Fig and friends use glow in the dark pajamas to read a bedtime story and create a galaxy of glow as the ultimate night light.

 11. 11. Stick's Quiet Riot/Tappa Tappa Tap Shoes

  21 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Stick's Quiet Riot When Fig turns down Stick’s invitations to play loud, energetic games, Stick fears Fig doesn’t want to play with him but learns Fig just wants to play quietly today. Tappa Tappa Tap Shoes Fig finds a pair of tap shoes in the Finding Place and taps all the way to Crab Cove. But it’s a long way and Fig has to rely on his friends to help give him enough energy to keep going.

 12. 12. The Wheel Thing/Twine Line

  24 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  The Wheel Thing When Gourd has trouble moving his heavy chair back and forth to play his giant organ, Fig attaches a wheel to make it easier, and then another, until Fig takes Gourd’s music on a rolling tour! Twine Line When Buckeye moves his house to a high-up hillside, Fig finds a way to stay connected to his friend, sending and receiving packages with balloons propelling along a twine line.

 13. 13. The Nature Of Friendship/The Ship Shop

  25 నిమిషాలు14 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  The Nature of Friendship When Stick goes missing, Fig searches for him throughout Tumble Leaf, befriending and learning about different creatures in the wild. The Ship Shop On his way to the Finding Place, Fig rediscovers his old Finding Place objects. He has so much fun playing “store” with them, he realizes he doesn't always need something new – he can discover new ways to play with them.

 14. బోనస్: Tumble Leaf - Behind the Scenes

  9 నిమిషాలు9 అక్టోబర్, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Go behind the scenes of the magical stop motion world of Tumble Leaf. Watch interviews with show creators, animators and costume designers to see how they bring Fig and his friends to life.

 15. బోనస్: Tumble Leaf - Sing-Along Music Video

  2 నిమిషాలు22 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Sing along with Fig and friends with the official Tumble Leaf music video! Song also available on Prime Music.

 16. బోనస్: Tumble Leaf - Official Trailer

  1 నిమిషం29 ఆగస్టు, 2017Allసబ్‌టైటిల్స్

  Join Fig, a delightfully curious blue fox, and his best, wiggliest caterpillar friend Stick as they embark on new nature-filled adventures and discover learning through play! Tumble Leaf features lush worlds and playful stop-motion animation that has earned it nine Daytime Emmys including Outstanding Pre-School Children's Animated Program.

Additional Details

Studio
Amazon Studios
Amazon Maturity Rating
All Ages Kids. Learn more