సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Alice in Paris

2016ALL

A short-form, scripted series where we follow an energetic young woman through the streets of Paris to find the best food and places in a city she knows like the back of her hand, but can still easily get lost in.

దర్శకుడు
Tastemade
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (25)

 1. 1. A Cafe That's Cooler Than Your Home
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 9, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice has lunch at Pavillon des Canaux, one of the coolest cafes in the world, and discovers an unlikely surprise.
 2. 2. Where Did My Eggs Go?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 9, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice is cooking for her friends! Realizing she doesn't have any eggs to make the omelet she wanted to, Alice scrambles (!!) to find a solution.
 3. 3. A Cream Puff Romance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 16, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice tries to enjoy the perfect afternoon snack after a hard day of classes.
 4. 4. Best Pita Ever
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 17, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Before Alice can focus on her photography challenge at hand, she finds she first must have a pita... and another... and another.
 5. 5. Epic Candy Hunt
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 23, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice goes on a candy hunt to end all other candy hunts. Sweet tooth required.
 6. 6. An Unconventional Potluck
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 30, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice is after a very unconventional piece of food for a very unconventional potluck.
 7. 7. Alice vs the Train
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 7, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Packed for a trip, Alice first makes a stop at La Pointe Du Grouin, but will she make her train in time?
 8. 8. A Secret Rendezvous Spot
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 13, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice has a date at a secret location. Relying on a treasure map she takes to the streets, but will she find it?
 9. 9. Breakfast for Lunch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 21, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice may not have time for a shower or a cup of coffee, but she'll always make time for breakfast - even when it's lunch. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 10. 10. Finding Nature in Paris
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 28, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  It's springtime in Paris, but nature is just out of Alice's reach. Where must she go to find it?
 11. 11. Winner Winner, Baguette Dinner
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 4, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Looking to beat her frenemy's record run, Alice stumbles down a hill and into the most adorable pastry shop. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 12. 12. Lost in a Parisian Nightmare
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 11, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice finds herself lost in a Parisian nightmare. What's the perfect antidote to wake her from her slumber?
 13. 13. A Day With Her Honey
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 18, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Exploring a honey shop, Alice tries honeycomb and helps a new little friend find its way back home. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 14. 14. Alice's Lunchtime Secrets
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 25, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  On the first day of her internship, Alice gets sidetracked while picking up a special lunch item.
 15. 15. A Cheesy Predicament
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 1, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Tasked with bringing cheese to a picnic, Alice must first cross through a park teeming with obstacles.
 16. 16. A "Sweet" Pastry Prank
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 8, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Alice discovers a shop that makes deceivingly sweet-looking savory pastries, she decides to pull a prank on her friend Rhoda.
 17. 17. Overwhelmed at the Market
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 15, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  With a grocery list in hand, Alice sets out to the market, only to find herself overwhelmed by the people and produce.
 18. 18. Chef for a Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 22, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Exploring a custom seafood restaurant, Alice takes over as the chef until she is exposed.
 19. 19. To Grandmother's House She Goes?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 29, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Off to visit her grandmother by bicycle, Alice decides on a new route.
 20. 20. A Perfect Match
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 6, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice has a date and must find the right place for her perfect match.
 21. 21. The Pastry Trap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 12, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  When Alice's niece runs off while she's babysitting, Alice sets a trap to lure her back - with pastries.
 22. 22. Rainy Day Cheers
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 19, 2016
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  How does Alice cheer up her friend with a broken heart?
 23. 23. A Day With Donuts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 26, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Alice gets stuck with a box of gourmet donuts for the day when her friend's train gets delayed.
 24. 24. A Place to Chill
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 2, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  Where does Alice go to cool down from the sweltering Paris heat?
 25. 25. Goodbye, Paris?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 9, 2016
  2నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English
  How does Alice decide to spend her last day in Paris before summer break?

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
Tastemade
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి