సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. How to Make an Oven
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 నవంబర్, 2017
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft Oven.
 2. 2. Clip: How to Make a School Bus
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 డిసెంబర్, 2017
  7నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft School Bus.
 3. 3. How to Make a Water Dispenser
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  14 అక్టోబర్, 2017
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft water dispenser.
 4. 4. How To Make A Punching Bag
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 డిసెంబర్, 2017
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft punching bag. This Minecraft punching bag will look great in all your houses and should look a lot better than the standard Minecraft punching bag designs you are used to.
 5. 5. Clip: How To Make A Christmas Tree
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  23 డిసెంబర్, 2017
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft christmas tree.
 6. 6. How To Make A Realistic Lamp
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  30 డిసెంబర్, 2017
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  How to Make a realistic lamp! Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft realistic lamp.
 7. 7. How To Make A Small TV
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  6 జనవరి, 2018
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft small TV.
 8. 8. Oriental Modern House
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  11 జనవరి, 2018
  17నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showcasing a Minecraft Oriental modern house built by xcesto.
 9. 9. How To Make A Working Smart Fridge
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  13 జనవరి, 2018
  7నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft fridge.
 10. 10. Clip: Modern House 15
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  18 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showcasing a Minecraft modern house built by Paulverized.
 11. 11. Clip: How To Make A Working Security Door
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  20 జనవరి, 2018
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft security door.
 12. 12. Clip: How To Make A Water Tower
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 జనవరి, 2018
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to show you how to make a nice and easy Minecraft Water Tower.
 13. 13. Modern House 16
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  In today's tour, we will focus on the Minecraft Modern House and I will be showing you everything that the Minecraft Modern House has to offer.
 14. 14. How To Build A Treehouse
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  30 జనవరి, 2016
  15నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Treehouse for Minecraft.
 15. 15. How To Make A TV
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  6 ఫిబ్రవరి, 2016
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft TV in Minecraft.
 16. 16. How To Make A Classroom
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  13 ఫిబ్రవరి, 2016
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Classroom in Minecraft.
 17. 17. How To Make A Lamp
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  20 ఫిబ్రవరి, 2016
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Lamp in Minecraft.
 18. 18. How To Make An Arcade Machine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 ఫిబ్రవరి, 2016
  7నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Arcade Machine in Minecraft.
 19. 19. How To Make A Motorcycle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  5 మార్చి, 2016
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Motorcycle/Motorbike in Minecraft.
 20. 20. How To Make A Working Trash Can
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 మార్చి, 2016
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Trash Can in Minecraft.
 21. 21. How To Make A Go Kart
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  19 మార్చి, 2016
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Go Kart in Minecraft.
 22. 22. How To Make A Popcorn Machine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 మార్చి, 2016
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing how to make a nice and easy Minecraft Popcorn Machine in Minecraft.
 23. 23. Bedroom Designs & Ideas
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 ఫిబ్రవరి, 2016
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing some cool Bedroom Designs & Ideas in Minecraft.
 24. 24. Kitchen Designs & Ideas
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 ఫిబ్రవరి, 2016
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing some cool Kitchen Designs and Ideas in Minecraft.
 25. 25. Dining Room Designs & Ideas
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 ఫిబ్రవరి, 2016
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm going to be showing some cool Dining Room Designs and Ideas in Minecraft.
మొత్తం 29 ఎపిసోడ్‌లు చూపించు

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి