సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

How I Met Your Mother

2008X-Ray16+
In season 2 TED was at the top of his game, working as a successful architect and deeply in love with his girlfriend ROBIN. In the season finale, while Ted’s roommates – best friend MARSHALL, and LILY, his new wife, head off to their honeymoon, Ted and Robin reveal the sad news of their break-up to BARNEY, their friend with endless, sometimes outrageous opinions, a penchant for suits and a...
నటులు:
Cobie SmuldersJosh RadnorAlyson Hannigan
శైలీలు
కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]DeutschEspañol (Latinoamérica)Español (España)FrançaisItalianoPortuguês
ఆడియో భాషలు
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Wait for It
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 24, 2007
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Robin shows up with an Argentinean Adonis by her side, Ted decides he is ready to hit the town with Barney and his performance is legen...wait for it...dary!
 2. 2. We're Not from Here
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 1, 2007
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After seeing girls get weak in the knees over Robin's man, Gael, who's from Argentina, Barney and Ted decide to pose as out-of-towners, in order to meet chicks.
 3. 3. The Third Wheel
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 8, 2007
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When two beautiful women show that they are both very attracted to Ted, they take the party to his place, where the gang helps Ted realize that bad luck doesn't always come in threes.
 4. 4. Little Boys
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 15, 2007
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When "kid unfriendly" Robin surprisingly forms a bond with the young son of the guy she is dating, she decides it is too serious and must figure out a way to let the little guy down.
 5. 5. How I Met Everyone Else
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 22, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted's new girl becomes jealous that the story of how he and his pals met is better than the story of how she and Ted met, her ranking on Barney's "crazy scale" skyrockets.
 6. 6. I'm Not That Guy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 29, 2007
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a corporate law firm courts Marshall, lawyer Jeff Coatsworth (guest star John Cho) wins him over, forcing him to let go of his dream of saving the earth in favor of the almighty dollar.
 7. 7. Dowisetrepla
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 5, 2007
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Lily and Marshall decide to buy an apartment, not only do they make every mistake in the book, but Marshall also discovers Lily's dirty little financial secret when they apply for a loan.
 8. 8. Spoiler Alert
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 12, 2007
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted thinks he has met a wonderful girl, the gang can't help but point out a deal-breaking flaw, eventually leading to a heated exchange of barbs among the group.
 9. 9. Slapsgiving
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 19, 2007
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  As Lily and Marshall host their first Thanksgiving as a married couple, Barney is tortured by the tick-tock of the slap bet countdown clock and the uncertainty of the exact moment the slap is going to be delivered.
 10. 10. The Yips
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 26, 2007
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney loses his "mojo," he attends the Victoria's Secret Fall Fashion Show after-party to get himself back on track, but his smooth operating skills are put to the test when he meets supermodel Heidi Klum.
 11. 11. The Platinum Rule
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 10, 2007
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When the gang finds out that Ted is taking his doctor on a date, they try to convince him, through examples of their own toxic experiences, why it's never a good idea to get into a relationship with someone you see on a regular basis.
 12. 12. No Tomorrow
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 17, 2008
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted takes a page from Barney's book and lives like there's no tomorrow, he gets a post St. Patty's Day reality check from Marshall.
 13. 13. Ten Sessions
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 24, 2008
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Continuing his passionate quest to find the woman who will one day be his wife, Ted pursues his beautiful dermatologist, Stella. While Stella turns down his repeated efforts for a date, her office receptionist, Abby, becomes smitten with Ted.
 14. 14. The Bracket
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 31, 2008
  21నిమి
  13+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney's love life is sabotaged by a mystery woman, he turns to tournament bracketology to narrow down the field of 64 women with the most cause to hate his guts.
 15. 15. The Chain of Screaming
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 14, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After Marshall is verbally emasculated by his boss, he struggles with the fact that taking a job with a "big bad" corporate law firm may have been a major mistake.
 16. 16. Sandcastles in the Sand
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 21, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Robin rekindles things with an old flame, he crushes her again, but Barney, in his own inimitable style, helps her realize that she is awesome.
 17. 17. The Goat
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 28, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a guilt-ridden Barney breaks the "Bro Code", he struggles with the ramifications of his misstep.
 18. 18. Rebound Bro
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 5, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted tells the gang Stella's intimate secret, he must face the consequences of breaking her trust.
 19. 19. Everything Must Go
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 12, 2008
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney and Abby realize that they have one thing in common - their mutual hatred of Ted - the "couple" decides to go to the bar to flaunt their new relationship in Ted's face.
 20. 20. Miracles
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 19, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted is in an accident, he re-evaluates his life and relationship with Stella.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
FOX
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
కంటెంట్ సలహాదారు
చట్టబద్ధమైన మాదకద్రవ్యాలులైంగిక కంటెంట్
సహాయ నటులు
Neil Patrick HarrisJason Segel