సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. Clip: The Vision 14
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  24 జూన్, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at an amazing dam in Hunnington City.
 2. 2. Clip: The Vision Sprucefield City 13
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  17 జూన్, 2015
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a world designed by whirlywolf and his awesome city "Sprucefield".
 3. 3. Clip: The Vision Mine Casino 12
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 జూన్, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we take a look at this amazing casino!
 4. 4. Clip: The Vision Awesome Pier 11
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 మే, 2015
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we tour an amazing pier in the city Hunnington.
 5. 5. Clip: The Vision Suburban Neighborhood 9
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  13 మే, 2015
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at an amazing suburban neighborhood.
 6. 6. Clip: The Vision Hogwarts Campus 7
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 ఏప్రిల్, 2015
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are exploring Hogwarts!
 7. 7. Clip: The Vision City Of Los Angeles 16
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  8 జులై, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are looking at a city based on Los Angeles.
 8. 8. Clip: The Vision Realistic Museum 17
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  15 జులై, 2015
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are looking at a realistic museum!
 9. 9. Clip: The Vision Upper Manhattan 18
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  22 జులై, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are looking at a recreation of upper Manhattan!
 10. 10. Clip: The Vision Awesome Hillside Mansion 19
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  29 జులై, 2015
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are looking at an awesome hill side mansion in Hunnington.
 11. 11. Clip: The Vision Rich Suburban Neighborhood 20
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  5 ఆగస్టు, 2015
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are back on Hunnington looking at an amazing neighborhood.
 12. 12. Clip: The Vision Car Dealership 21
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 ఆగస్టు, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we check out Car Dealerships in Minecraft!
 13. 13. Clip: The Vision Theater 24
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 సెప్టెంబర్, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we check out a cool theatre in Minecraft!
 14. 14. Clip: The Vision Fort 23
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 ఆగస్టు, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are back on Hunnington looking at an awesome fort!
 15. 15. Clip: The Vision Roosevelt City 22
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  19 ఆగస్టు, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we check out a city called Roosevelt City!
 16. 16. Clip: A Realistic Cathedral
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 సెప్టెంబర్, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we take a look at this awesome Cathedral!
 17. 17. Clip: First Look At Creative Mode
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 అక్టోబర్, 2012
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you a video on the first look at Creative Mode for Xbox 360 Edition!
 18. 18. Clip: TU12 Update Rumors
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  19 మే, 2013
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you a video on some rumors about the TU12 update for Minecraft Xbox 360.
 19. 19. Clip: Let's Build A Skyscraper
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  23 మే, 2013
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you a new Skyscraper in Minecraft.
 20. 20. Clip: How To Make A Bridge
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  4 మార్చి, 2013
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you a tutorial today on how to make a bridge in Minecraft.
 21. 21. Clip: Construction Crane Tutorial
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 ఫిబ్రవరి, 2013
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you a tutorial on how to make a construction crane in Minecraft Xbox 360 edition.
 22. 22. Clip: Amazing City Console Edition
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  8 ఫిబ్రవరి, 2013
  7నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you a new video on a city I have been working on with some friends for the past two weeks.
 23. 23. Clip: How To Make A Skyscraper Building 1
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  28 నవంబర్, 2012
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Hey guys today we learn to build a skyscraper building in Minecraft!
 24. 24. Clip: How To Make A Skyscraper Building 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  1 డిసెంబర్, 2012
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am bringing you another how to make a building in Minecraft!

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Safety Boost
నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి