సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

2013ALL
Comic Book Men - a tribute to the collector returns for a second season. Watch Kevin Smith and his crew of fan boys turned pop culture experts live, work and breathe comic books.
నటులు:
Walt FlanaganBryan JohnsonMing Chen
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Comic Book Men 201: Stash Bashes
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 14, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt and the guys decide to throw a birthday party at the Stash. One customer comes in with a larger than life Darth Vader helmet.
 2. 2. Comic Book Men 202: My Big Fat Geek Wedding
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 21, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys head to a local auction with a wager on the line. One customer learns that mixing cigars and comic books never works out.
 3. 3. Comic Book Men 203: Ghostbusting at the Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 28, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys hunt for the Jersey Devil. One customer tries to sell his Thundercat figures, and finds that loose items aren't always popular.
 4. 4. Comic Book Men 204: Ming in Charge
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 4, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  With Walt and Mike sick, it's up to Ming to run the Stash by himself. A customer comes in to sell first issues of Iron Man and Daredevil.
 5. 5. Comic Book Men 205: The Sidewalk Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 11, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  To unload their inventory, Ming organizes the Stash to join in on the local sidewalk sale. Walt sells some early Teenage Mutant Ninja Turtles comics.
 6. 6. Comic Book Men 206: The Running Dead
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 18, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Mike and Ming participate in a 5K zombie run for Kevin's charity. Walt buys an unusual item containing signatures from the 1966 Batman TV show.
 7. 7. Comic Book Men 207: Tough Sh*t
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 25, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Kevin visits the Stash for a book signing and brings Jay along for security. A customer brings in original artwork from a beloved franchise.
 8. 8. Comic Book Men 208: Stan the Man
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 2, 2012
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys get ready for a visit from Stan Lee. Walt has a chance to buy the most valuable comic book written in the last 20 years.
 9. 9. Comic Book Men 209: The Clash at the Stash
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 14, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Stash will sell an independent comic book in order for the guys to see a costumed MMA fight. Walt buys a couple pairs of nostalgic underwear.
 10. 10. Comic Book Men 210: Super Hoagie
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 21, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys compete to make the best sandwich to represent the Stash. One of the world's most valuable comics comes web-slinging through the door.
 11. 11. Comic Book Men 211: Stash-teroids
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 28, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Walt negotiates for an original Asteroids arcade cabinet, but another customer has his own plans. Ming gets excited for GI Joes from his childhood.
 12. 12. Comic Book Men 212: Con Men
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 7, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Stash organizes an auction to help a friend sell his collection. A customer relates to one of Spider-Man's deadliest enemies.
 13. 13. Comic Book Men 213: Stash Wars
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 14, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A customer tries to sell a popular gaming system with an unusual twist. Ming buys another piece of his childhood back.
 14. 14. Comic Book Men 214: Cryptozoic Men
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 21, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys try their hand at creating their own comic book. Walt, with the help of pop culture expert Rob Bruce, buys a signed issue of Creepy.
 15. 15. Comic Book Men 215: Comic Charades
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 28, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The guys pass the time with a game of charades with a comic book twist. Walt has a chance to buy original artwork from his favorite artist.
 16. 16. Comic Book Men 216: Giant-Sized Anniversary
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 4, 2013
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Ming plans a surprise for Walt's 15th anniversary at the Stash. Walt teaches Ming the virtue of patience when selling a Giant-Size X-Men #1.

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Jeremy Schneider
నిర్మాతలు
Elyse SeidenBrian NashelKevin SmithJay PetersonCharlie CorwinJordan J. Mallari
నెట్‌వర్క్
AMC Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Mike ZapcicBrian O'HalloranRobert BruceJason MewesAnthony SnyderStan Lee