உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் United States.

Doctor X Surgeon Michiko Daimon

2017மதிப்பீடு இல்லை
Dr. Michiko Daimon, a freelance surgeon with skills of a genius, committed to saving lives, continues to challenge the greed-driven medical community. In Season 5, starting October 2017, Michiko is once again hired by the prestigious Totei University Hospital where she faces a new power struggle under the hospital’s first-ever female director whose policy is “patients first.”
நடித்தவர்கள்
Ryoko Yonekura
வகைகள்
நாடகம்சர்வதேச
சப்டைட்டில்
English
ஆடியோ
日本語
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், எங்கள் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.
Share

எப்பிசோடுகள் (10)

 1. 1. ep.1
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 12, 2017
  59நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  日本語
  A year since the fall of the corrupt Director Hiruma, Totei University Hospital has a new director, its first-ever female, who has started to clean up the system with her “patients first” policy. The hospital’s power players conspire to revive the shady hierarchy to regain their perks and absolute authority. Once again, Michiko cuts into the hospital now facing a major turning point.
 2. 2. ep.2
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 19, 2017
  59நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  日本語
  Michiko Daimon, a doctor, meets a woman holding her stomach and losing consciousness. The lady is the mother of Ito, a colleague, and has an extremely rare type of advanced gallbladder cancer. Although Ito was nominated as surgeon, his mother refuses surgery, and Ito doesn’t try to change her mind. Michiko strongly wishes to save her life and somehow try to get her consent of surgery.
 3. 3. ep.3
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 26, 2017
  45நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  日本語
  The director of Totei University Kindergarten collapses with lung adenocarcinoma. Michiko and the deputy chief surgeon fight over the surgery. The deputy wins, and Michiko is assigned to be his first assistant. But the narcissistic deputy is infuriated by the thought of working in the OR with a “part-timer like her.” Then Director Hiruma whispers his plot in the deputy’s ear.
 4. 4. ep.4
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 2, 2017
  45நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  日本語
  The daughter of the Chairman of Japan Doctors Club is diagnosed with liver cancer. Her fiancée is Dr.Morimoto, a surgeon at Totei University Hospital. She insists on having him as the surgeon. But he isn’t confident and appoints Michiko as his assistant. Regardless of how many times he asks Michiko, she says, “I decline.” And something that no one can believe happens during the surgery.
 5. 5. ep.5
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 9, 2017
  46நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  日本語
  Dr. Michiko Daimon, a freelance surgeon with skills of a genius, committed to saving lives, continues to challenge the greed-driven medical community. In Season 5, starting October 2017, Michiko is once again hired by the prestigious Totei University Hospital where she faces a new power struggle under the hospital’s first-ever female director whose policy is “patients first.”
 6. 6. ep.6
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 16, 2017
  45நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  日本語
  The deputy chief surgeon blamed his fault on a freelance anesthesiologist Hiromi and she was banned from Totei University Hospital for no reason. Meanwhile, Michiko and Hiromi’s favorite Chinese restaurant’s owner is diagnosed with multiple pancreatic tumors. Michiko needs Hiromi’s skill to save his life and tries to lift her ban, but she rejects outright and says, “I won’t do surgery.”
 7. 7. ep.7
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 23, 2017
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English
  ஆடியோ
  日本語
  Dr. Michiko Daimon, a freelance surgeon with skills of a genius, committed to saving lives, continues to challenge the greed-driven medical community. In Season 5, starting October 2017, Michiko is once again hired by the prestigious Totei University Hospital where she faces a new power struggle under the hospital’s first-ever female director whose policy is “patients first.”
 8. 8. ep.8
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 30, 2017
  46நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  日本語
  A former secretary to a minister, who accused a hospital of illegal dealings, is diagnosed with an advanced cancer. A rookie surgeon Nishiyama wants to challenge the operation, but Michiko is appointed. But when it is found out the accused is a friend of the Chairman of Japan Doctors Club, Michiko is fired. Dr. Nishiyama reveals his hidden thoughts to Michiko and takes an incredible action.
 9. 9. ep.9
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 7, 2017
  59நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  日本語
  A young ballet student practicing for an audition is diagnosed with navicular fracture, which could cause physical disability if neglected. Since treatment requires a long period of time, she will have to forgo the audition. The girl is shocked by the cruel reality, but Michiko proposes a procedure to heal her in time with one single surgery. However, a big obstacle stands in Michiko’s way.
 10. 10. ep.10
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 14, 2017
  1ம 3நிமி
  13+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  日本語
  Michiko, the freelance surgeon who never fails to save a life put in her hands, collapses. Meanwhile, the chairman of the elite Japan Doctors Club is diagnosed with esophagus cancer. His condition is serious, and Michiko is the only one who can successfully operate on him. Will she be able to save his life?! And will her own life be saved?! Michiko Daimon’s final operation is about to start.

கூடுதல் விவரங்கள்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
மதிப்பீடு இல்லை தரமதிப்பு வழங்கப்படாதது. மேலும் அறிக