సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Mine Block: Mods

201854 సీజన్లు7+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Minecraft Mods.

శైలీలు
చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (31)

 1. 1. Clip: Searching The Game

  8 నిమిషాలు24 ఫిబ్రవరి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  This crazy Redstone creation shows you how to google in Minecraft! Today Drumstick joins us and him and I google myself in Minecraft and see what pops up!

 2. 2. Clip: Slime Block Trash Can Launcher

  5 నిమిషాలు25 ఫిబ్రవరి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  This Minecraft Trash Can uses slime blocks to launch the trash you throw away sky high into lava! Like my anti-gravity trash can, this Minecraft Redstone tutorial will show you how to make a trashcan in Minecraft worlds you play on!

 3. 3. Clip: New Hydra Boss Mob

  16 నిమిషాలు27 మార్చి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  This Minecraft Vanilla Mod adds a new Mob in Minecraft to your Minecraft 1.8 worlds; The Hydra!

 4. 4. Clip: Easter Egg Hunt

  11 నిమిషాలు4 ఏప్రిల్, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Welcome to your very own Minecraft Easter egg hunt! This Vanilla Mod by CocoaMix86 adds Easter eggs in Minecraft, using only Minecraft Redstone and command blocks, so no real mods are required!

 5. 5. Clip: Slime Boss In Vanilla

  7 నిమిషాలు5 ఏప్రిల్, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  The Sludge Monster is a vanilla Minecraft Mob that you can add to your Minecraft 1.8 world.

 6. 6. Clip: Magic Chalk

  6 నిమిషాలు30 ఏప్రిల్, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Magic Chalk in Minecraft! This awesome Minecraft Vanilla Mod allows you to use your very own chalk in Minecraft to draw whatever you want on the ground!

 7. 7. Clip: My New Boulder Sidekick

  8 నిమిషాలు9 జూన్, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Pet Rock in Minecraft! This is an awesome Minecraft Vanilla mod currently in development by Slime that adds pet rocks in Minecraft. Ever wanted a new Minecraft pet sidekick to join you on your adventures!

 8. 8. Clip: The Redstone Labyrinth

  11 నిమిషాలు10 జూన్, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  The Redstone Labyrinth is a Minecraft Puzzle Maze that randomly changes exits each time you play! It costs one diamond to play, but you could win it all back and more if you are fast enough to make it to the end before time is up!

 9. 9. Clip: Giant Shulker Fight

  9 నిమిషాలు2 ఆగస్టు, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  This custom Boss Fight has you facing off against a giant Shulker Mob that is bent on destroying you!

 10. 10. Clip: Floating Magic Wizard Battles

  16 నిమిషాలు3 ఆగస్టు, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Magic Crusade is a Minecraft 1.9 minigame using the Minecraft 15w31b Snapshot that has you battling with magic wand and floating spells!

 11. 11. Clip: 2 Simple Firework Launchers

  13 నిమిషాలు19 ఆగస్టు, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Two easy to make firework launchers for your Minecraft world. Survival Redstone only, no mods or command blocks needed!

 12. 12. Clip: 4 Ways To Hide Your Chests

  8 నిమిషాలు28 ఆగస్టు, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  Here are 4 sneaky ways to protect your hidden chests in Minecraft.

 13. 13. Clip: It Cooks & Stores Items

  10 నిమిషాలు8 జనవరి, 20177+సబ్‌టైటిల్స్

  This is a great Minecraft 1.11 auto cooker / auto furnace / auto smelter that you can make with simple Redstone and easy to make design.

 14. 14. Clip: 8 Most Secure Traps

  17 నిమిషాలు19 ఫిబ్రవరి, 20177+సబ్‌టైటిల్స్

  These 8 Redstone security Minecraft traps are the best way to hide your items in Minecraft safely. It helps to also be at the North Pole!

 15. 15. Clip: Advanced Redstone You Need

  17 నిమిషాలు18 జులై, 20177+సబ్‌టైటిల్స్

  Today we're looking at some of the most creative Redstone creations for Minecraft Pocket Edition. In this video, I'll showcase how these Redstone creations work.

 16. 16. Clip: Spawn In Glitch Blocks

  12 నిమిషాలు14 ఫిబ్రవరి, 20157+సబ్‌టైటిల్స్

  This crazy Minecraft glitch adds ghost blocks to your Vanilla Minecraft world! You can stand on these, mine them, and more!

 17. 17. Clip: The House With Redstone Secrets

  7 నిమిషాలు15 ఆగస్టు, 20177+సబ్‌టైటిల్స్

  Your Minecraft house is one of the most important parts of any Minecraft world. This video we showcase some awesome creations of the smallest Minecraft houses.

 18. 18. Clip: How To Live Inside An Enderman

  13 నిమిషాలు26 జనవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  First, we need to figure out how to live inside an Enderman in Minecraft! Everyone knows that the Enderman have long limbs, so while we are living inside an Enderman in Minecraft we must travel up and down the many levels of his arms and legs to try and figure out what is wrong with the Enderman.

 19. 19. Clip: 1.13 No More?

  7 నిమిషాలు30 జనవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  In this episode, we will talk about some cool new information coming to Minecraft 1.14. Mostly that the aquatic update will now be included with the 1.13 update!

 20. 20. Clip: Volcano Erupts!

  12 నిమిషాలు31 జనవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  What I thought was just going to be a regular infinite Savannah Biome Survival let's play, turned into one of the craziest Minecraft challenges out there!

 21. 21. Clip: Playing As The Wither

  13 నిమిషాలు1 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  Now you can play as a dirt block in Minecraft. With these Minecraft functions pack, I will showcase how you can play as the Wither in Minecraft!

 22. 22. Clip: New Snapshot Changes

  8 నిమిషాలు2 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  You know when you're fighting the Wither and it has a Health Bar? Well with this new Snapshot for Minecraft 1.13 we can now add that Boss Bar to anything!

 23. 23. Clip: 13-Year-Old Map

  15 నిమిషాలు3 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  This Minecraft map was made by a 13-year-old named Growl rice called the Mystery Mansion.

 24. 24. Clip: The 12 Trials

  12 నిమిషాలు5 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  Twelve trials are a memory puzzle Minecraft mini game where you need to pass through each of the twelve trials while trying to figure out which color is the right answer!

 25. 25. Clip: Must-Have Traps

  13 నిమిషాలు3 ఆగస్టు, 20177+సబ్‌టైటిల్స్

  This is a showcase of the top 10 custom Minecraft traps that you can add to your map, you will be able to troll Minecraft Noobs!

 26. 26. Clip: Resource Pack Needed

  15 నిమిషాలు10 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  You may have seen all my item bound videos that add literally hundreds of new items to Minecraft.

 27. 27. Clip: Super Flat Challenges

  16 నిమిషాలు11 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  Today we are taking on 2 of our super flat challenges!

 28. 28. Clip: 1.13 Has New Worlds

  14 నిమిషాలు13 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  In this episode, we will talk about some cool new information coming to Minecraft. In this video we will be looking at the newest Minecraft snapshot, the 18w06a snapshot. We also found out that our suspicion last week was correct, and we will be getting turtle shells!

 29. 29. Clip: New Mobs, Blocks, and Items

  16 నిమిషాలు14 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  This is the aquatic update that has been added to the Minecraft 1.13 update!

 30. 30. Clip: If Herobrine Was A Kid

  15 నిమిషాలు16 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  Here's what would happen if herobrine was a kid!

 31. 31. Clip: Space

  17 నిమిషాలు21 ఫిబ్రవరి, 20187+సబ్‌టైటిల్స్

  Today we are playing Minecraft in space! This is an incredible Parkour Map that takes place on the moon.

Additional Details

Director
Logdotzip
Studio
Machinima
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more