సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

How I Met Your Mother

2014X-Ray16+
Throw away the Playbook for good! In the series’ hilarious final season, you’re invited to Barney and Robin’s epic wedding weekend, and we get to know Ted’s — wait for it — “The One”!
నటులు:
Cobie SmuldersJosh RadnorAlyson Hannigan
శైలీలు
కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]DeutschEspañol (Latinoamérica)Español (España)FrançaisItalianoPortuguês
ఆడియో భాషలు
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. The Locket
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 23, 2013
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  On their way to Long Island for their wedding weekend, Robin and Barney come across a startling family discovery.
 2. 2. Coming Back
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 23, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Marshall sees something online that changes the course of his journey east, while Lily confronts Ted about letting go of Robin.
 3. 3. Last Time in New York
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 30, 2013
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Lily discovers Ted’s list of things he wants to do in New York before he moves for Chicago, she becomes frustrated that she is the only person who knows about his plans. Meanwhile, Robin and Barney realize they have very little time together before their relatives arrive for their wedding.
 4. 4. The Broken Code
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 7, 2013
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While Barney works through his anger at Ted after finding out he still has feelings for Robin, Marshall Skypes in to act as a judge and help settle their dispute. Meanwhile, Lily realizes she is Robin’s only girlfriend.
 5. 5. The Poker Game
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 14, 2013
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney is forced to pick sides in a fight between Robin and his mother, Lily coaches him on how not to ruin his relationship. Meanwhile, Ted and Marshall get into a dispute over wedding gifts and thank-you notes.
 6. 6. Knight Vision
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 21, 2013
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted finds himself with three prospects to be his date for the wedding weekend, he chooses poorly. Meanwhile, Barney and Robin have a confrontation with their minister, and Marshall learns more about his driving companion, Daphne.
 7. 7. No Questions Asked
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 28, 2013
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español, Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Daphne sends a troubling text message to Lily, Marshall enlists the gang’s help to remove the message while enforcing the “No Questions Asked” rule.
 8. 8. The Lighthouse
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 4, 2013
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Robin and Loretta's conflict escalates, Barney is caught in the middle. Meanwhile, Marshall and Daphne deal with a stowaway on their road trip, and Ted and Cassie try to enjoy a trip to a lighthouse.
 9. 9. Platonish
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 11, 2013
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  In a flashback episode, the gang ponders the future of the Ted, Robin and Barney love triangle. Meanwhile, Barney accepts a series of challenges from Lily and Robin.
 10. 10. Mom and Dad
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 18, 2013
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney’s father arrives at the hotel, Barney devises a plan that makes Robin very nervous. Meanwhile, Ted is convinced someone framed him by messing up a wedding-related duty.
 11. 11. Bedtime Stories
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 25, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  To get his restless son to go to sleep, Marshall tells him three tales in rhyme: "Mosby at the Bat," "Robin take the Cake," and "Barney Stinson, Player King of New York City."
 12. 12. The Rehearsal Dinner
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 2, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Barney becomes fixated on having his rehearsal dinner at a laser tag arena, much to Robin’s dismay. Meanwhile, Ted doesn’t come through on a promise, which aggravates Lily.
 13. 13. Bass Player Wanted
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 16, 2013
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  The gang encounters a guy at the wedding who intentionally stirs up trouble among them, and Marshall finally arrives at the Farhampton Inn.
 14. 14. Slapsgiving 3: Slappointment in Slapmarra
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 13, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  In an attempt to deliver a devastating final slap to Barney, Marshall explains how he mastered the Slap of A Million Exploding Suns.
 15. 15. Unpause
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 20, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney drinks too much, Ted and Robin take advantage of him and get him to reveal secrets he’s been hiding for years. Meanwhile, Marshall does everything he can to avoid fighting with Lily.
 16. 16. How Your Mother Met Me
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 27, 2014
  23నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  On the 200th episode, The Mother recounts how she met Ted and what she’s been up to for the past eight years.
 17. 17. Sunrise
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 3, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While out looking for an inebriated Barney on the day of the wedding, Robin and Ted reminisce about past relationships. Meanwhile, Marshall and Lily finally resolve their issues and Barney befriends two young guys eager to meet women.
 18. 18. Rally
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 24, 2014
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney suffers from the world’s worst hangover the morning of his wedding, the gang tries to figure out the far-fetched ingredients to concoct the Stinson Hangover Fixer Elixir.
 19. 19. Vesuvius
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 3, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  On the morning of the wedding, Lily and Robin have a fight and Barney freaks out about which suit to wear. Meanwhile, the gang watches a movie Ted has forbidden them to see.
 20. 20. Daisy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 10, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Marshall enlists Ted and Barney to help him figure out where Lily went when she left in the middle of their fight.
 21. 21. Gary Blauman
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 17, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Gary Blauman shows up at the wedding, it sends the gang into a frenzy as they each recall an encounter with him.
 22. 22. The End of the Aisle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 24, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  With only a half-hour to go, both Barney and Robin have panic attacks about their upcoming nuptials. Meanwhile, Marshall and Lily rewrite their old wedding vows.
 23. 23. Last Forever Part One
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 31, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Ted finally finishes telling his kids the story of how he met their mother.
 24. 24. Last Forever Part Two
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 31, 2014
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Ted finally finishes telling his kids the story of how he met their mother.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
FOX
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Neil Patrick HarrisJason Segel