సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share

ఎపిసోడ్‌లు (48)

 1. 1. Clip: How To Make A Slime Block Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 24, 2015
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Now let's look at how to destroy everyone in your game with this rapid-fire arrow machine gun!
 2. 2. Clip: How To Make A Slime Scare Machine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 26, 2015
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  today we are making a slime block jump scare machine and it's awesome!
 3. 3. Clip: How To Make A Rapid Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 27, 2015
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today for our third day of slime creations, we look at a rapid-fire TNT cannon!
 4. 4. Clip: How To Make A Scatter Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 28, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  We look at arguably one of my favorite creations the slime block scatter cannon!
 5. 5. Clip: How To Make A Mortar
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 29, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today on the fifth day we look at a TNT mortar!
 6. 6. Clip: How To Make A Working Rocket
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 30, 2015
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Let's make a real working rocket!
 7. 7. Clip: Hidden Secret Base Entrance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 25, 2015
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I have a super simple and fast tutorial for you on how to make a 100% undetectable secret base entrance!
 8. 8. Clip: Hidden Base Exit
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 21, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you how to create and incredibly simple and easy 100% hidden base exit!
 9. 9. Clip: Invisible Secret Base
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 12, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look a completely secret base entrance that will allow you to hide all your goodies out of everyone's view!
 10. 10. Clip: Fire Place Secret Base Entrance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 12, 2015
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a design I have for a 100% hidden secret base entrance that allows you to enter through a fireplace!
 11. 11. Clip: Hidden Base Exit Part 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 21, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I have a tutorial on how to make a very simple hidden base exit for all your secret base entrances!
 12. 12. Clip: How To Make A Cauldron Secret Base
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 5, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we will look at a very easy way to create a secret base entrance in your world!
 13. 13. Clip: Strategy For Winning
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 5, 2016
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  I'm back with another secret base entrance and this one fits seamlessly into your house using a cauldron!
 14. 14. Clip: Island Invaders
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 3, 2016
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A common thought people have when trying to win a Game of Battle Mode is what to do when someone else beats you to the middle.
 15. 15. Clip: Carrot On A Stick Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 31, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a new item that will be coming to the Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3 (PS3)! Enjoy!
 16. 16. Clip: TU14 Features Info
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 13, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at some of the features 4JStudios has confirmed we will be seeing in TU14!
 17. 17. Clip: TU14 Release Prediction
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 9, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I talk about when I think we will be seeing the next update to Minecraft: Xbox 360 & PlayStation 3 (PS3).
 18. 18. Clip: Ender Chests Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 22, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at some of the features we will be seeing in the next title update for Minecraft: Console Edition!
 19. 19. Clip: First Screenshot!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 24, 2014
  1నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at the latest screenshot from 4J Studios!
 20. 20. Clip: Confirmed Screenshot!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 24, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look some of the confirmed feature in the next coming update for Minecraft: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3!
 21. 21. Clip: Floating Books Glitch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 26, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you all how to get floating books in Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3! (PS3) This glitch is quick and easy, so enjoy!
 22. 22. Clip: Nether Quartz Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 3, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at another new feature we will be seeing in the next update for Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3 (PS3)! This time it is quartz and its different uses!
 23. 23. Clip: Wither, Carpets, EnderChest And More!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 4, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at another exciting screenshot from 4j studios!
 24. 24. Clip: Wither Boss Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 9, 2014
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at another feature coming in the next update for Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3 (PS3)! The Wither Boss is arguably the most difficult boss in the game, and today we take a close look at him!
 25. 25. Clip: How To Trap Any Block
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 3, 2013
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you guys how to booby trap any block in Minecraft!
 26. 26. Clip: How To Make A Falling Trap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 15, 2012
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I am going to show you how to make a falling death trap of doom on MineCraft: Xbox 360 edition!
 27. 27. Clip: Make An Auto Dispensing Minecart
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 27, 2012
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show you how to make a system, that with the simple push of a button will send you a minecart that is ready to ride.
 28. 28. Clip: How To Find Slime Balls
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 31, 2012
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  So this is a how to/don't do/fail video on how to find slimeballs in Minecraft Xbox:360 Edition.
 29. 29. Clip: How To Make A Mortar
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 16, 2012
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you how to make a TNT Mortar/Cannon that can be used to destroy anyone who looked at you funny!
 30. 30. Clip: How To Get To The Void
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 24, 2012
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  So after months of trying, on mythbusters, we have finally found a way to get to the void on Minecraft: Xbox 360 Edition!
 31. 31. Clip: How To Make A Hidden Lava Bridge
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 2, 2012
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be teaching you guys how to make a hidden lava bridge in the wonderful world of Minecraftia.
 32. 32. Clip: How To Duplicate Items
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  June 23, 2012
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This is a quick tutorial on how to duplicate items in Minecraft: Xbox 360 Edition after the patch.
 33. 33. Clip: How To Duplicate Furnace Items
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  July 18, 2012
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show you an easier way to duplicate items in Minecraft. Use a Furnace!
 34. 34. Clip: Make A Secret Bookcase Entrance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 13, 2013
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today i'm showing you how to make a secret bookcase entrance!
 35. 35. Clip: How To Make A Piston Trap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 27, 2013
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A tutorial on how to build a piston trap! Enjoy!
 36. 36. Clip: Make A Simple Vending Machine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 24, 2013
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show how to make a very simple vending machine in Minecraft!
 37. 37. Clip: Make An Automatic Wheat Farm
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 23, 2013
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you how to make an automatic wheat farm in Minecraft!
 38. 38. Clip: Double Ocean Monument Seed
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 19, 2015
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show off this awesome seed!
 39. 39. Clip: Ice Biome At Spawn
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 20, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show this awesome Ice Spike Seed!
 40. 40. Clip: How To Build A Fast Flying Machine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 20, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at how to build a working flying machine in your world!
 41. 41. Clip: New Title Update
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 21, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show you how to fish in Minecraft!
 42. 42. Clip: Horses, Beacons & More
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 24, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we take a look at the first screenshot showcasing features from TU20!
 43. 43. Clip: The Movie And New Info & Plot Ideas
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 28, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we talk about the new Minecraft Movie and I suggest maybe some cool ideas for it!
 44. 44. Clip: Free Halloween & Steampunk Texture Packs
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 30, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we take a look at the new textures on Minecraft that really will get you into the spirit of the season.
 45. 45. Clip: Emerald Items Seen
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 3, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we talk about whether or not I think that we saw an emerald sword in a Screenshot from 4j studios.
 46. 46. Clip: Fireworks Confirmed On Console
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 5, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we got a new screenshot from 4j that confirms fireworks!
 47. 47. Clip: How To Make A Realistic Bonfire
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 12, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you all how to make realistic looking bonfire in Minecraft!
 48. 48. Clip: New Biomes Discussion
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 13, 2014
  1నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we take a look at some new biomes we will likely be seeing!

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి