సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. Clip: How To Make A Slime Block Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  24 డిసెంబర్, 2015
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Now let's look at how to destroy everyone in your game with this rapid-fire arrow machine gun!
 2. 2. Clip: How To Make A Slime Scare Machine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 డిసెంబర్, 2015
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  today we are making a slime block jump scare machine and it's awesome!
 3. 3. Clip: How To Make A Rapid Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 డిసెంబర్, 2015
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today for our third day of slime creations, we look at a rapid-fire TNT cannon!
 4. 4. Clip: How To Make A Scatter Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  28 డిసెంబర్, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  We look at arguably one of my favorite creations the slime block scatter cannon!
 5. 5. Clip: How To Make A Mortar
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  29 డిసెంబర్, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today on the fifth day we look at a TNT mortar!
 6. 6. Clip: How To Make A Working Rocket
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  30 డిసెంబర్, 2015
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Let's make a real working rocket!
 7. 7. Clip: Hidden Secret Base Entrance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 జనవరి, 2015
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I have a super simple and fast tutorial for you on how to make a 100% undetectable secret base entrance!
 8. 8. Clip: Hidden Base Exit
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 సెప్టెంబర్, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you how to create and incredibly simple and easy 100% hidden base exit!
 9. 9. Clip: Invisible Secret Base
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 జులై, 2015
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look a completely secret base entrance that will allow you to hide all your goodies out of everyone's view!
 10. 10. Clip: Fire Place Secret Base Entrance
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 ఏప్రిల్, 2015
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a design I have for a 100% hidden secret base entrance that allows you to enter through a fireplace!
 11. 11. Clip: Hidden Base Exit Part 2
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 జులై, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I have a tutorial on how to make a very simple hidden base exit for all your secret base entrances!
 12. 12. Clip: How To Make A Cauldron Secret Base
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  5 అక్టోబర్, 2015
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we will look at a very easy way to create a secret base entrance in your world!
 13. 13. Clip: Strategy For Winning
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  5 మార్చి, 2016
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  I'm back with another secret base entrance and this one fits seamlessly into your house using a cauldron!
 14. 14. Clip: Island Invaders
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  3 జులై, 2016
  5నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A common thought people have when trying to win a Game of Battle Mode is what to do when someone else beats you to the middle.
 15. 15. Clip: Carrot On A Stick Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  31 జనవరి, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a new item that will be coming to the Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3 (PS3)! Enjoy!
 16. 16. Clip: TU14 Features Info
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  13 జనవరి, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at some of the features 4JStudios has confirmed we will be seeing in TU14!
 17. 17. Clip: TU14 Release Prediction
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 జనవరి, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I talk about when I think we will be seeing the next update to Minecraft: Xbox 360 & PlayStation 3 (PS3).
 18. 18. Clip: Ender Chests Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  22 జనవరి, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at some of the features we will be seeing in the next title update for Minecraft: Console Edition!
 19. 19. Clip: First Screenshot!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  24 జనవరి, 2014
  1నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at the latest screenshot from 4J Studios!
 20. 20. Clip: Confirmed Screenshot!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  24 జనవరి, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look some of the confirmed feature in the next coming update for Minecraft: Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3!
 21. 21. Clip: Floating Books Glitch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 జనవరి, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you all how to get floating books in Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3! (PS3) This glitch is quick and easy, so enjoy!
 22. 22. Clip: Nether Quartz Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  3 ఫిబ్రవరి, 2014
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at another new feature we will be seeing in the next update for Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3 (PS3)! This time it is quartz and its different uses!
 23. 23. Clip: Wither, Carpets, EnderChest And More!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  4 ఫిబ్రవరి, 2014
  2నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at another exciting screenshot from 4j studios!
 24. 24. Clip: Wither Boss Explained
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 ఫిబ్రవరి, 2014
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at another feature coming in the next update for Minecraft Xbox 360 and Minecraft PlayStation 3 (PS3)! The Wither Boss is arguably the most difficult boss in the game, and today we take a close look at him!
 25. 25. Clip: How To Trap Any Block
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  3 జనవరి, 2013
  3నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I will be showing you guys how to booby trap any block in Minecraft!
మొత్తం 48 ఎపిసోడ్‌లు చూపించు

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Puredominace
నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి