உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Defenders of the Earth

7.119707+

Tyrant Ming the Merciless and his vast army of evil accomplices are working overtime to destroy humanity. Now, four of the greatest comic strip heroes, The Phantom, Flash Gordon, Mandrake and his trusted confidant and bodyguard, Lothar, join forces with their uniquely talented teenage children to challenge Ming and his evil followers in a series of great adventures.

நடித்தவர்கள்
Lou RichardsPeter Mark RichmanPeter Renaday
வகைகள்
குழந்தைகள்.
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (16)

 1. 1. Kshin and the Ghost Ship
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Kshin discovers a ghost ship and helps the long-dead pirates locate a compass they need to free themselves from centuries of aimless wandering!
 2. 2. The Carnival of Doctor Kalihari
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  On a family outing to a traveling carnival, the older Defenders become part of the freak show when they shrink to three inches!
 3. 3. The Mystery of the Book
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Once again guided by the book, Enigma, Kshin saves the Defenders from an evil monster who is out to conquer and destroy the Earth!
 4. 4. Flash Times Four
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  His Heinous Highness kidnaps Flash, clones him four times and puts him under the Inquisitor in order to instill his super-hero flying prowess into the phony look-alikes.
 5. 5. The Frozen Heart
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  L.J. learns to treat women as people, not objects, after Ming turns his girlfriend into a Frost Person who fights against the Defenders!
 6. 6. Rick Gordon, One-Man Army
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Rick Gordon and the Defenders must save a tropical island from revolutionary forces who are in cahoots with Ming the Merciless!
 7. 7. The Rites of Zesnan
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Rick, L.J. and Jedda learn the meaning of cooperation when they must work together to save the elder Defenders from destruction.
 8. 8. Audie and Tweak
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Octon designs a flawless super-computer which Ming uses to demobilize all the world's computer systems in a plot to control Earth.
 9. 9. Return of the Skyband
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  An evil band of women pirates, with a vendetta against the Phantom, terrorizes the universe and nearly kills the masked superhero!
 10. 10. Dracula's Potion
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  While investigating a disappearance in Transylvania, the Defenders are put under a vampire's spell and turned into animals for the monster's exotic collection.
 11. 11. One of the Guys
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Kshin learns that handicaps need not leave one totally helpless when he is temporarily paralyzed and joins forces with a wheelchair-bound boy to defeat Ming the Merciless!
 12. 12. 100 Proof Highway
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Jedda falls for an alcoholic schoolmate and is nearly killed by his dangerous behavior.
 13. 13. The Time Freezer
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  A space alien uses a Time Freezer to steal millions of dollars worth of jewels and gold.
 14. 14. The Prince Makes His Move
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  The Defenders have a new adversary as Ming's son, Prince Kro-Tan, moleculizes Ming and plots to take over the Earth himself!
 15. 15. The Prince Triumphant
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  21நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  Prince Kro-Tan plans to harness energy from the Earth's core to transport the planet to Mongo.
 16. 16. The Prince Weds
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  English
  The Defenders, unknowingly carrying Kro-Tan's mind bombs, must rescue Jedda from Mongo before the slimy Prince makes her his bride.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
John AhernKarl GeursLee Gunther
நெட்வொர்க்
FilmRise
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
7+ பெரிய குழந்தைகள். மேலும் அறிக