உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Defenders of the Earth

7.319694 சீசன் 7+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

Tyrant Ming the Merciless and his vast army of evil accomplices are working overtime to destroy humanity. Now, four of the greatest comic strip heroes, The Phantom, Flash Gordon, Mandrake and his trusted confidant and bodyguard, Lothar, join forces with their uniquely talented teenage children to challenge Ming and his evil followers in a series of great adventures.

நடித்தவர்கள்
Lou Richards, Peter Mark Richman, Peter Renaday
வகைகள்
குழந்தைகள்.
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (16)

 1. 1. Kshin and the Ghost Ship

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Kshin discovers a ghost ship and helps the long-dead pirates locate a compass they need to free themselves from centuries of aimless wandering!

 2. 2. The Carnival of Doctor Kalihari

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  On a family outing to a traveling carnival, the older Defenders become part of the freak show when they shrink to three inches!

 3. 3. The Mystery of the Book

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Once again guided by the book, Enigma, Kshin saves the Defenders from an evil monster who is out to conquer and destroy the Earth!

 4. 4. Flash Times Four

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  His Heinous Highness kidnaps Flash, clones him four times and puts him under the Inquisitor in order to instill his super-hero flying prowess into the phony look-alikes.

 5. 5. The Frozen Heart

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  L.J. learns to treat women as people, not objects, after Ming turns his girlfriend into a Frost Person who fights against the Defenders!

 6. 6. Rick Gordon, One-Man Army

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Rick Gordon and the Defenders must save a tropical island from revolutionary forces who are in cahoots with Ming the Merciless!

 7. 7. The Rites of Zesnan

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Rick, L.J. and Jedda learn the meaning of cooperation when they must work together to save the elder Defenders from destruction.

 8. 8. Audie and Tweak

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Octon designs a flawless super-computer which Ming uses to demobilize all the world's computer systems in a plot to control Earth.

 9. 9. Return of the Skyband

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  An evil band of women pirates, with a vendetta against the Phantom, terrorizes the universe and nearly kills the masked superhero!

 10. 10. Dracula's Potion

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  While investigating a disappearance in Transylvania, the Defenders are put under a vampire's spell and turned into animals for the monster's exotic collection.

 11. 11. One of the Guys

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Kshin learns that handicaps need not leave one totally helpless when he is temporarily paralyzed and joins forces with a wheelchair-bound boy to defeat Ming the Merciless!

 12. 12. 100 Proof Highway

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Jedda falls for an alcoholic schoolmate and is nearly killed by his dangerous behavior.

 13. 13. The Time Freezer

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  A space alien uses a Time Freezer to steal millions of dollars worth of jewels and gold.

 14. 14. The Prince Makes His Move

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  The Defenders have a new adversary as Ming's son, Prince Kro-Tan, moleculizes Ming and plots to take over the Earth himself!

 15. 15. The Prince Triumphant

  20 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  Prince Kro-Tan plans to harness energy from the Earth's core to transport the planet to Mongo.

 16. 16. The Prince Weds

  21 நிமிடங்கள்31 டிசம்பர், 19697+சப்டைட்டில்

  The Defenders, unknowingly carrying Kro-Tan's mind bombs, must rescue Jedda from Mongo before the slimy Prince makes her his bride.

Additional Details

Director
John Gibbs, Ray Lee
Studio
FilmRise
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more