సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. Say Cheezy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 అక్టోబర్, 2017
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jon has finally made it to the big leagues, and he is freaking out. Jon should just breathe in and not breathe out.
 2. 2. Escape The Pug
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  4 నవంబర్, 2017
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today Bri and the gang play Mystery Minigame!
 3. 3. Who Could It Be?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  11 నవంబర్, 2017
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Cory wants to start calling everyone Frank. In the first round Bri is a hider. She doesn't hide so well and gets gotten by a knight.
 4. 4. Can We Win?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  8 నవంబర్, 2017
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Cory and Bri play Bedwars together!
 5. 5. Clip: Eating Brains
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 నవంబర్, 2017
  19నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This game makes Cory want to pick his nose or something. They all pick their color and settle into their little spaces. Cory will be team Bleu, you might not understand that but it's French for blue.
 6. 6. The Ships Have Sailed
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 డిసెంబర్, 2017
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Sure, CheezyBreezi might be shamelessly pushing for the Zron ship, but they are clearly holding hands.
 7. 7. Run For It
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 డిసెంబర్, 2017
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Cory and Bri play Hunger Games in Minecraft!
 8. 8. I'm A Third Wheel
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 డిసెంబర్, 2017
  16నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  To start things off Jon plays his Otamatone. The cutest little instrument you've ever seen. It looks like a music note with a face on it. Nick got Jon this for his birthday.
 9. 9. Nick Ships It
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  23 డిసెంబర్, 2017
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Would you rather not shower after a whole day rolling in mud or where your Minecraft skin for 3 years? Ashlie points out that you can always change your skin on Minecraft, but CheezyBreezi would rather stick with the mud.
 10. 10. We Survived Hypixel's New Game Mode
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 జనవరి, 2018
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are playing Battle Royale!
 11. 11. Pros Teach Noob
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  14 జనవరి, 2018
  17నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Once Bri has plenty of iron, Ashlie leads her to the man with a weird nose (the villager) and helps Bri buy some leather armor and steak.
 12. 12. Eyeless Jack X Cory
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 జనవరి, 2018
  15నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Bri starts the game by asking if they would rather have a pet camel spider or rather be roommates with Eyeless Jack for a year!
 13. 13. Eyeless Jack And Cory Date
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 ఫిబ్రవరి, 2018
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Jack has trouble jumping from tile to tile because it is his first time playing and he is called Flyless Jack.

మరిన్ని వివరాలు

నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి