సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. Clip: The Secret New Villager
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  23 సెప్టెంబర్, 2016
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The new Minecraft 1.11 update is coming out tomorrow! With the latest snapshots, we have found a new mob in Minecraft, the nitwit villager!
 2. 2. Clip: The New Update Finally Here!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 అక్టోబర్, 2016
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The new Minecraft add-on update is finally here, with new Minecraft behavior packs added that allow you to change mob and entity behavior using custom json commands!
 3. 3. Clip: Brand New Launcher
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 అక్టోబర్, 2016
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A brand new launcher is in BETA for the Java version of Minecraft. Grab this new minecraft launcher and see what it's all about!
 4. 4. Clip: Breaks In The Best Way
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  15 డిసెంబర్, 2016
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Elytra update, new enchantments and new Minecraft items! This is update 16w50a and is likely going to be added in for a Minecraft 1.11.1 update.
 5. 5. Clip: Special Edition Trial
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  17 డిసెంబర్, 2016
  15నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  I reached out to Microsoft to make some awesome videos with them and they let me try out a first look at a private and special version of Minecraft, secret to most people and very rare!
 6. 6. Clip: 1.12 Updates & Thoughts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  1 జనవరి, 2017
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  2017 is here, and it's time for new Minecraft updates for Minecraft 1.12! Today we showcase new update information coming from jeb, the Minecraft dev that took over from notch!
 7. 7. Clip: New Offhand Items
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 జనవరి, 2017
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Shields are nice, but wouldn't you rather get yourself a brand new offhand item, capable of magic Minecraft powers and buffs?
 8. 8. Clip: Preview 1.12 Updates & New Creatives
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  5 ఫిబ్రవరి, 2017
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The new Minecraft update for Minecraft 1.12 is right around the corner, and today we have a secret "preview" of the update!
 9. 9. Clip: Almost 50 New Blocks
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  8 ఫిబ్రవరి, 2017
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  With the Minecraft 1.12 Snapshot you have brand new terracotta blocks, which have floral flower block designs for your new in game creations and builds, requiring stained clay to use, as well as the ability to save hotbars with the new hotbar update, saving up to nine new hotbars in creative mode!
 10. 10. Clip: New Item & Block Texture Changes
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 ఫిబ్రవరి, 2017
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This video features all the new blocks and items the resource pack adds, as well as a showcase of some sweet house builds! Works for 1.10, 1.11 and the soon to be Minecraft 1.12 update!
 11. 11. Clip: Rip-offs
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  4 మార్చి, 2017
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  These are some seriously bad minecraft ripoff games... Let's see if we can beat them.
 12. 12. Clip: New Item Duplication Glitch Works!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  7 మార్చి, 2017
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  You can use this showcase to learn how to use an insane glitch to instantly duplicate any items and blocks you have and turn them into brand new blocks and new items.
 13. 13. Clip: New Furniture For 1.11 & 1.12
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  23 మార్చి, 2017
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This is a custom showcase for amazing furniture in Minecraft for your kitchen, bedroom, and living room! Great for decorations!
 14. 14. Clip: 1.12 Changes Everything
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  24 మార్చి, 2017
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This is a showcase / preview of the Minecraft 1.12 snapshot update, a custom look at new Minecraft parrot mob, and the new Minecraft advancements page!
 15. 15. Clip: Minecraft Vs Real Life
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 ఏప్రిల్, 2017
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  You can make Minecraft more like real life using only one command!
 16. 16. Clip: New Beds And 1.12 Snapshot Update
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 ఏప్రిల్, 2017
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This is a showcase / preview of the Minecraft 1.12 snapshot update, a custom look at new colored beds, and the new Minecraft advancements page, replacing Minecraft achievements.
 17. 17. Clip: Hidden Demo Mode
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  15 ఏప్రిల్, 2017
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Minecraft Demo Mode is a special secret / hidden version of Minecraft that allows you to play a demo mode of Minecraft for 100 minutes time!
 18. 18. Clip: New Blocks 1.12 Should Have
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 మే, 2017
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  The Minecraft Quark Mod contains tons of new Minecraft updates and small Minecraft changes that you can add to your world instantly!
 19. 19. Clip: 400+ New Furniture Instantly
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 జులై, 2017
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This new Minecraft update adds over 400 new items and furniture that you can customize your homes and builds in Minecraft.
 20. 20. Clip: Someone Got Minecraft Working On A Coffee Maker
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 జూన్, 2018
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Play Minecraft while making coffee, new Incredibles 2 skins available, and the Nintendo Switch finally has the update aquatic!
 21. 21. Clip: Dame Tu Cosita Girlfriend
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  28 జూన్, 2018
  20నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Dame Tu Cosita has a secret Minecraft girlfriend and they're getting married!
 22. 22. Clip: That Minecraft USB
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  29 జూన్, 2018
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This is why you never use a random Minecraft USB stick!
 23. 23. Clip: 40 Updates Added And Changes In 1.13
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  30 జూన్, 2018
  23నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Minecraft 1.13 is released! Well, pretty much. The Pre-releases are nearing their end, so here are all the new updates!
 24. 24. Clip: Lost 21 Diamonds
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  1 జులై, 2018
  30నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  How am I going to seriously die with that many diamonds?
 25. 25. Clip: You Only Have 30 Seconds To Escape This Room
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 జులై, 2018
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are playing a new map where we have to escape the room! We only have 30 seconds to escape the room before we move onto the next level.
మొత్తం 31 ఎపిసోడ్‌లు చూపించు

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Logdotzip
నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి