உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Doctor Who

2017மதிப்பீடு இல்லை

Fantastic adventures and terrifying monsters await the team of heroes as they journey through space and time in this latest instalment of the globally-renowned drama. Expect laughter, danger and exhilarating escapades in this final series.

வகைகள்
இளம் வயதுவந்தோர் பார்வையாளர்கள்அறிவியல் புனைவு
சப்டைட்டில்
Français
ஆடியோ
EnglishFrançais
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (13)

 1. 1. The Pilot
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 25, 2016
  50நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  Two worlds collide when the Doctor meets Bill. A chance encounter with a girl with a star in her eye leads to a terrifying chase across time and space. Bill's mind is opened to a universe that is bigger and more exciting than she could possibly have imagined. But who is the Doctor, and what is his secret mission on Earth?
 2. 2. Smile
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 15, 2017
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  The language of the future is emoji! The Doctor takes Bill to a spectacular city on a distant planet - but where are the colonists? A band of 'cute' droids hold the deadly answer.
 3. 3. Thin Ice
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 22, 2017
  44நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  London, 1814. The entire city has turned out for the biggest Frost Fair in decades! But beneath the frozen Thames, revellers are disappearing, snatched through the ice. Pulled into the depths where a terrifying monster lurks. Will the Doctor and Bill stop the slaughter before they too are dragged into the icy waters?
 4. 4. Knock Knock
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  April 29, 2017
  45நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  Why do floorboards creak? When a sinister landlord shows Bill and her friends the perfect house-share, they have no idea what lies ahead... Knock knock, who's there?
 5. 5. Oxygen
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 6, 2017
  45நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  Space - the final frontier. Final because it wants to kill us.' Trapped on a space station with no oxygen, the Doctor, Bill and Nardole are horrified to discover the automated spacesuits keeping them alive are also trying to kill them!
 6. 6. Extremis
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 13, 2017
  49நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  The Veritas. The truth. Truth so true you can't live with it. Is that looking into hell... or seeing the light?' Everyone who has ever read the Veritas has been found dead. In a forbidden library at the heart of the Vatican, the pope urges the Doctor to read the ancient text - but can he handle the truth?
 7. 7. The Pyramid at the End of the World
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 20, 2017
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  An 'ancient' pyramid appears overnight. Every clock in the world begins counting down to the Earth's destruction. Three opposing armies lie ready to annihilate each other. An alien race stands ready to offer humanity a deal that could save them, but also enslave them. It's a terrifying race against time to save the world. Will the Doctor be forced to accept their help?
 8. 8. The Lie of the Land
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 27, 2017
  45நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  Earth has been invaded and Bill is living alone, an isolated figure surviving in occupied Britain. The Doctor is imprisoned and appears to be on the side of the enemy, flooding the airwaves with fake news. Bill and Nardole must embark on a deadly mission to rescue the Doctor and lead the resistance against the new regime, whatever the cost.
 9. 9. Empress of Mars
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 3, 2017
  44நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  God save the Queen' has been scrawled on the surface of Mars. What are Victorians doing on the home of the Ice Warriors? And what will they find beneath the Martian soil?
 10. 10. The Eaters of Light
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 10, 2017
  42நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  A hunt for the lost Ninth Roman Legion leads the Doctor, Bill and Nardole into the middle of an ancient battle that could cast humanity into the dark forever. What is inside the cairn? And how far will they have to go defeat the terrifying alien Eaters of Light?
 11. 11. World Enough and Time
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 17, 2017
  46நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  A huge spaceship trapped in the gravity well of a black hole, teeming with impossible lifeforms, harbours one of the Doctor's most feared enemies… Mondasian Cybermen!
 12. 12. The Doctor Falls
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 24, 2017
  1ம
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  The Doctor makes a final stand against an army of Cybermen, to protect a tiny band of humans from destruction.
 13. 13. Twice Upon A Time
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 25, 2017
  60நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  Français
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English, Français
  Two Doctors stranded in a forbidding snowscape, refusing to face regeneration. A British army captain, seemingly destined to die in the First World War but taken from the trenches to play his part in the Doctor's story. In the final chapter of the twelfth Doctor's epic adventure, he must face his past to decide his future.

கூடுதல் விவரங்கள்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
மதிப்பீடு இல்லை தரமதிப்பு வழங்கப்படாதது. மேலும் அறிக