సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

How I Met Your Mother

2007X-Ray16+
HOW I MET YOUR MOTHER is a comedy about Ted and how he fell in love. It all started when Ted’s best friend, Marshall, drops the bombshell that he’s going to propose to his long-time girlfriend, Lily, a kindergarten teacher. At that moment, Ted realizes that he had better get a move on if he hopes to find true love, too. Helping him in his quest is Barney, a friend with endless, sometimes ou...
నటులు:
Cobie SmuldersJosh RadnorAlyson Hannigan
శైలీలు
కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]DeutschEspañol (Latinoamérica)Español (España)FrançaisItalianoPortuguês
ఆడియో భాషలు
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Where Were We
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 18, 2006
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While Ted and Robin’s romance blossoms, the newly-single Marshall is having trouble getting over his break up with Lily, in spite of the gang’s best efforts to cheer him.
 2. 2. The Scorpion and the Toad
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 25, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While Marshall adjusts to bachelorhood, Lily is back in town after an amazing summer in San Francisco, but what really brought her back?
 3. 3. Brunch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 2, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Robin is worried about meeting Ted's parents, who have a big surprise in store. Meanwhile, Lily and Marshall struggle with the precarious new status of their relationship.
 4. 4. Ted Mosby, Architect
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 9, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After Ted and Robin's first big fight, Ted goes out on the town with a great new pick-up line and a jealous Robin hot on his heels.
 5. 5. World's Greatest Couple
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 16, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Needing a place to stay, Lily moves in with Barney, and it's only a matter of time before they're sleeping together. Elsewhere, Marshall spends some quality time with a new friend, who just happens to be a guy.
 6. 6. Aldrin Justice
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 23, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Hoping that she'll lighten up a bit, Barney takes it upon himself to satisfy Marshall's recently divorced law professor. Lily, meanwhile, takes a job at Ted's office and tries to teach the boss a lesson.
 7. 7. Swarley
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 6, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Marshall goes on his first real date since breaking up with Lily, but his buddies warn him about the inherent dangers of dating a girl with crazy eyes.
 8. 8. Atlantic City
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 13, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  The whole gang is off to Atlantic City when Marshall and Lily finally decide to get married, but eloping just isn't as easy as it used to be!
 9. 9. Slap Bet
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 20, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Robin tries to hide her secret past, and the guys discuss opposing viewpoints on getting to know women: while Ted prefers to know everything up front, Barney wants to know as little as possible.
 10. 10. Single Stamina
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 27, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Barney may be losing a wingman when his brother James arrives in town with some surprising news.
 11. 11. How Lily Stole Christmas
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 11, 2006
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Ted must find a way to make amends when a fight between him and Lily threatens to ruin everyone's holiday.
 12. 12. First Time in New York
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 8, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Robin wants to talk her younger sister out of losing her virginity, and the gang regales one another with the wild stories of their first sexual experiences.
 13. 13. Columns
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 22, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  A nude painting of Marshall gives Barney an idea for a portrait of his own, and Ted can’t quite bring himself to fire his former boss in spite of the man’s obnoxiousness.
 14. 14. Monday Night Football
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 5, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a funeral preempts the gang's Super Bowl plans, they agree to watch the game on Monday night, trying desperately not to find out the score ahead of time.
 15. 15. Lucky Penny
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 12, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Ted contemplates the mysterious ways of destiny after a string of bad luck that might just turn out for the best.
 16. 16. Stuff
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 19, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While Ted and Robin purge themselves of mementos from past relationships, Lily's performance in an awful play prompts Barney to star in a play of his own.
 17. 17. Arrivederc, Fiero
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 26, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  With Marshall's beloved Fiero in the shop for repairs, the gang reminisces about good times spent in the old car, and Marshall realizes that it may finally be time to let it go.
 18. 18. Moving Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 19, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Before he considers moving into Ted's old room himself, Barney does everything he can to prevent Ted from moving in with Robin.
 19. 19. Bachelor Party
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 9, 2007
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Barney ruins Marshall’s bachelor party by hiring a stripper, and Lily reveals a secret that causes Marshall to rethink his choice of best man.
 20. 20. Showdown
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 30, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Barney is thrilled by the opportunity to fulfill a lifelong dream: to appear on The Price is Right and actually meet Bob Barker.
 21. 21. Something Borrowed
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 7, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Surprisingly, it's up to Barney, the consummate bachelor, to set things right when they go wrong on Marshall and Lily's wedding day.
 22. 22. Something Blue
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 14, 2007
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  At Marshall and Lily's wedding reception, Barney is desperate to discover the big secret that Ted and Robin are hiding.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
FOX
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Neil Patrick HarrisJason Segel