సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. Clip: New Secret 1.13 Snapshot Update
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 ఏప్రిల్, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  A sneak preview of a brand-new Minecraft 1.13 Snapshot for The Update Aquatic!
 2. 2. Clip: Updates Cancelled?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 మార్చి, 2018
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  In this episode, we will talk about some cool new information coming to Minecraft 1.13. We are going to discuss the fate of the legacy Xbox and console editions of Minecraft and why their update aquatic would be cancelled.
 3. 3. Clip: Game Breaking Glitch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  30 మార్చి, 2018
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we show off another facet of the aquatic update!
 4. 4. Clip: World's Smallest Mini Blocks
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  31 మార్చి, 2018
  16నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Minecraft Mini blocks is a new series where we take a look at the world's smallest Minecraft blocks!
 5. 5. Clip: The Secret History Updates
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  1 ఏప్రిల్, 2018
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today's Minecraft Update is another April Fool's Day Joke. Well today we look at the oldest April fool's updates, and then some!
 6. 6. Clip: Lava Maze Trap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  4 మార్చి, 2018
  21నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I play an awesome map called the Lava Maze Map!
 7. 7. Clip: Strange Super Flat Glitches
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  8 మార్చి, 2018
  18నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  These only one command challenge games are used on the super flat Minecraft worlds. Today we are taking on 2 of our super flat challenges!
 8. 8. Clip: How The New Ruins Used To Look
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 మార్చి, 2018
  16నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  We have new updates to the Aquatic update!
 9. 9. Clip: Super Slow Motion
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 మార్చి, 2018
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This is a slow-motion mod known as Tickrate mod.
 10. 10. Clip: Redstone Block
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  11 మార్చి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we're going to play Minecraft as a Redstone block.
 11. 11. Clip: Mining Turtle
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  18 ఫిబ్రవరి, 2015
  16నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This miner turtle will build you out a quarry into the side of a cave and dig out all the stones and ores and save them!
 12. 12. Clip: Random Maze Generator
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 ఫిబ్రవరి, 2015
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This awesome Redstone creation is made by PhoenixSC and it adds a command block contraption to your world that will give you spawn eggs to spawn in chunks of maze blocks that you can combine to make random mazes!
 13. 13. Clip: Magic Dragon Egg Shrine
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  28 ఫిబ్రవరి, 2015
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This awesome command adds a Dragon Shrine to your Minecraft world that you can use to fly in Minecraft!
 14. 14. Clip: Magic Bend Gravity and More
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  1 మార్చి, 2015
  15నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  This single command is all you'll need to add magic in Minecraft like you've never seen before!
 15. 15. Clip: Remote Explosions
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 మార్చి, 2015
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we have Baby TNTs that you can explode from a distance by using a Remote Controller!
 16. 16. Clip: Custom Weather
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  5 మార్చి, 2015
  6నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we have a weather changing command block that will allow you to add weather and temperature effects to your Minecraft world!
 17. 17. Clip: Rex
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  31 జనవరి, 2014
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show off a cool house built by a fan!
 18. 18. Clip: Cola
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  7 ఫిబ్రవరి, 2014
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show off the whale I'm building in TNT!
 19. 19. Clip: Pixelmon
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  14 ఫిబ్రవరి, 2014
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show off the new additions in the TNT world and more updates on the whale I'm building!
 20. 20. Clip: Under Construction
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 ఫిబ్రవరి, 2014
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  I don't think I'm happy with my whale!
 21. 21. Clip: Adventures
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  14 మార్చి, 2014
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we show off an awesome TV someone built!
 22. 22. Clip: Graveyard Trip
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 మార్చి, 2014
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at unique builds including a cake house!
 23. 23. Clip: Relocating
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  18 ఏప్రిల్, 2014
  4నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we see Pokémon builds in the TNT Community!
 24. 24. Clip: A New Town
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  2 మే, 2014
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show off the New Town in Community TNT!
 25. 25. Clip: Air Balloon
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  17 అక్టోబర్, 2014
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we feature new builds like a giant TNT block!
మొత్తం 38 ఎపిసోడ్‌లు చూపించు

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Logdotzip
నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి