உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Alice in Paris

2018அனைத்தும்

Alice is Back.

இயக்குனர்
Tastemade
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (25)

 1. 1. Alice Before Paris
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 25, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Young Alice discovers she has "absolute taste," an ability to detect the faintest of ingredients in food - and a passion for Paris is born. But first, she has to grow up.
 2. 2. Sisterly Love
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 1, 2017
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Annoyed by the loud crunch of her sister's morning bread routine, Alice sets out to find a bakery that makes silent bread.
 3. 3. Food Critic for a Day
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 8, 2017
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Needing a job, Alice looks to put her sensitive palate to work as a food critic, but does she have what it takes?
 4. 4. Mission: Im-Pie-ssible
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 15, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After a butcher refuses to sell Alice's sister's friend Charlie a meat pie made for a world championship, they set out to get it - no matter the cost.
 5. 5. Kingpins of Love
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 22, 2017
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After a fight between Elsa and her boyfriend, it's up to Alice to cheer her up - until they discover him with another girl.
 6. 6. A Territorial Food Tour
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 29, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  To become a food tour guide in Montmartre Alice must first defeat the current guide in a culinary battle of wits.
 7. 7. Coach Alice
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 5, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After discovering Alice has absolute taste, Charlie begs her to train him in her ways to make himself a better chef.
 8. 9. Your Secret Admirer
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 19, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  With Elsa still not over her breakup, Alice sets out to help her heal - by creating a secret admirer.
 9. 9. A Lemon Pie Thief
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 12, 2017
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After her lemon pie goes missing at a party, it's up to Alice to discover the culprit. But who could it be?
 10. 10. Shared Vision of Love?
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 26, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  With Elsa on a mission to meet her secret admirer, how does Alice convince her to break it off?
 11. 11. Date Night with Charlie
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 3, 2017
  4நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Having missed numerous opportunities to kiss Charlie, Alice plans the perfect date night. The only problem - so did Charlie.
 12. 12. Elsa and Her "Admirer"
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 10, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Still obsessing over the identity of her secret admirer, Alice hires an actor to take Elsa out.
 13. 13. A Second Date
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 17, 2017
  4நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  When Elsa and Vincent go on a second date together, Alice does her best to try and break them up.
 14. 14. An Ice Cream Fueled Apology
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 24, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After lying to Elsa about her secret admirer, Alice does what she can to apologize - in her own special way.
 15. 15. Doin' It for the 'Gram
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 31, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  While in Nice, Alice decides to visit a candy factory for a chance to take a photo that will get her more followers on Instagram.
 16. 16. Up a Creek
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 7, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After the wind tosses Alice's picnic basket into a lake, Alice has to take to the water to get it back.
 17. 17. The Pie Trap
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 14, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  While staying at her aunt's bed and breakfast, Alice is tasked with making pies while watching her four younger cousins.
 18. 18. The Delivery
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 19, 2017
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Getting work as a delivery person, Alice has to make it across Paris in 30 minutes with a very special package.
 19. 19. The Taste of Friendship
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 2, 2018
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After kissing Charlie, Alice was left with a bad taste, the taste of friendship. But can she fix it?
 20. 20. The Christmas Cheese Game
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  December 26, 2017
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  After forgetting the cheese for their annual post-Christmas meal, Alice gets the chance to win a wheel of raclette if she can only answer every question correctly.
 21. 21. Elsa's New Boyfriend
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 9, 2018
  4நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Despite a rocky second date, Elsa and Vincent are now dating, and that has Alice suspicious.
 22. 22. Artistic Inspiration
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 16, 2018
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice heads to a museum to discover her artistic talent only to find inspiration elsewhere.
 23. 23. Alice in the Alps
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 30, 2018
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  At a ski resort in the Alps, Alice attempts to break all her records, even if it takes a few shortcuts.
 24. 24. Alice and the Chocolate Factory
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 6, 2018
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice is on a mission to discover the secrets of one of the world's best chocolatiers.
 25. 25. The Taste of Happiness
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  February 13, 2018
  3நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Having written down a 62-step guide to happiness as a child, Alice takes it upon herself to check every box.

கூடுதல் விவரங்கள்

நெட்வொர்க்
Tastemade
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
அனைத்தும் மேலும் அறிக