మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Tumble Leaf

8.520146 సీజన్లుAllసబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్X-Ray

Tumble Leaf is a series aimed at preschoolers, set in a whimsical land where a small blue fox named Fig plays each day and discovers adventure, friendship and love around every bend in the path. Children will be enriched by these narratives that promote play, the fun of learning and understanding the world around them.

నటులు:
Christopher Downs, Brooke Wolloff, Zak McDowell
శైలీలు
చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
العربية, 中文(简体), 中文(繁體), Deutsch, English [CC], Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe
ఆడియో భాషలు
Deutsch, English, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(简体), 中文(繁體), 한국어
$0.00కు Primeతో చూడండి
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (13)

 1. 1. Shiny Coins / Fig Finds A Shadow

  22 నిమిషాలు5 మే, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  SHINY COINS: After tossing coins to make wishes in a faraway wishing well, Fig and Maple find their way home in the dark by making giant clams laugh. FIG FINDS A SHADOW: Hedge’s fears of the dark are put to rest when he and Fig explore the Deep Dark Cave with a flashlight and discover that what they thought to be a scary giant isn’t a giant at all, but their own shadows.

 2. 2. Fig’s FlIes A Kite / Missing Muffin

  23 నిమిషాలు22 మే, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  FIG FLIES A KITE: Fig finds a kite in the Finding Place. MISSING MUFFIN: When Fig’s favorite breakfast muffin goes missing, he follows a trail of crumbs using a magnifying glass.

 3. 3. Beat of the Drumsticks / Springy Surprise

  22 నిమిషాలు22 మే, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  BEAT OF THE DRUMSTICKS: Fig and Maple try to wake Tumble Leaf’s sleepiest turtle, Gourd. SPRINGY SURPRISE: Fig helps Hedge, Maple and the Chickens plant a surprise flower garden for Pine.

 4. 4. On a Roll! / Popcorn Picture Show

  23 నిమిషాలు22 మే, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  ON A ROLL: Buckeye the Beaver wants to live closer to his friends. POPCORN PICTURE SHOW: It’s picture show night and you can’t have picture show night without popcorn, so it’s off to Popcorn Canyon.

 5. 5. Fig Blends In! / Twirling Top

  23 నిమిషాలు22 మే, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  FIG BLENDS IN!: Fig and Maple become masters of disguise when they set out to collect honey from Hive Hollow. TWIRLING TOP: Fig finds a musical top and has trouble making it spin, until he gets a few tips from Rutabaga and the Spiders at Spider Sanctuary.

 6. 6. The Swimming Hole / Bucket of Mud

  22 నిమిషాలు22 మే, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  THE SWIMMING HOLE: Fig and Maple open a Mud Pie Stand and run out of pies! BUCKET OF MUD: Fig and Hedge have plans to swim but discover that their favorite swimming pond has dried up!

 7. 7. Loopy Straw / Tumble Leaf Parade

  22 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  LOOPY STRAW: Fig follows the bubbles he’s blown with a new straw and gets stuck in the bog. With the help of Lily the Frog and some bouncy bog bubbles, he finally makes it back to dry land. TUMBLE LEAF PARADE: It’s the day of the parade and the pinwheel on the float isn’t spinning. Fig comes to the rescue, with his new pump to power the pinwheel and pumps a “pumpalump” when they get a flat tire.

 8. 8. Icy Igloo / The Big Dig

  23 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  ICY IGLOO: Fig and Maple use a block of ice as the inspiration for the igloo that Fig wants to build. With the help of Ice Skipper, they slip and slide through the construction of a special “Figloo.” THE BIG DIG: Fig and Hedge set out to build something on the beach with a shovel. When a cloud threatens to rain, they decide to cheer the sad little cloud by building a tall cloud tower made of sand.

 9. 9. Woohoo Kazoo! / Hide and Seek

  23 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  WOOHOO KAZOO!: Fig finds a kazoo and joins Maple and Hedge in the Tumble Leaf Concert. A heavy fog rolls in on their way to the concert and the friends use sound to keep track of one another. HIDE AND SEEK: When Stick fails to show up for breakfast, Fig and Hedge use a megaphone to call for him. It’s not until they use the megaphone to listen, that the two best friends are reunited!

 10. 10. Fig's Speedy Sled / Parachute Play

  22 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  FIG'S SPEEDY SLED: Fig, Maple and the chicks head to Snowy Hill for a day of sledding. As everyone wants to join in the fun, it’s up to Fig to figure out how they can all make their way up and down the snowy hillside together! PARACHUTE PLAY: Butternut wants to learn to fly and Fig and Hedge inspire her with a parachute that Fig’s found and the help of a colorful Jellibeetle.

 11. 11. The Lost Spyglass / Fig's Breakfast Surprise

  23 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  THE LOST SPYGLASS: Hedge loses his spyglass over a steep cliff. After playing with a spider who “fishes” with its web, Fig and Hedge figure out how to retrieve the spyglass with Fig’s new magnet. BALLOON: Fig decides to surprise the Chickens with an extravagant breakfast and uses a statically-charged balloon to gather all the ingredients. Will he finish before the sleeping Chickens wake up?

 12. 12. Bedtime Story / A Treasure Hunt

  25 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  BEDTIME STORY: Gourd the Turtle can’t fall asleep and Fig and Hedge go to Beetle Hollow to help. It’s not until they put on a puppet show with a box Fig’s found that they finally succeed and get Gourd snoring! A TREASURE HUNT: Maple finds a map and Fig finds a unique rock. They travel to Dragon Rock, and after solving some puzzles, discover that Fig’s rock is the most spectacular in Tumble Leaf!

 13. 13. Merry-Gear-Round / Pushy Pulley

  24 నిమిషాలు4 సెప్టెంబర్, 2014Allసబ్‌టైటిల్స్

  MERRY-GEAR-ROUND: Fig finds two little gears and he and Maple decided to construct a large playground ride for everyone in Tumble Leaf. PUSHY PULLEY: Fig and Hedge visit the Tumble Leaf Picture Plantary and help Stick’s cousin Twig and her trusty stead Timber the Yak outfit the Plantary with a pulley system, so that every picture plant growing can be easily retrieved!

Additional Details

Director
Drew Hodges
Amazon Maturity Rating
All Ages Kids. Learn more
Supporting actors
Addie Zintel, Jodi Downs, Alan Franzenburg, Emily Downs, Alex Trugman