உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

GANGSTA.

சீசன் 1
7.32015மதிப்பீடு இல்லை

In a city filled with sin and scandal, Worick and Nicolas have made a name for themselves as men who can get the job done. As a super-powered Twilight Nic has no problem getting his hands dirty, but when the situation requires a little more charm Worick is ready to use his own unique skills to keep the situation under control.

நடித்தவர்கள்
Junichi SuwabeKenjiro TsudaMamiko Noto
சப்டைட்டில்
EnglishEspañol (Latinoamérica)Español (España)FrançaisPortuguês
ஆடியோ
EspañolFrançais日本語
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (12)

 1. 1. Naughty Boys
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 2, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  In the city of Ergastulum, which is run by four crime families, a pair of "Handymen" provide a service doing dirty jobs for anyone who calls and hires them. A fifth power tries to gain a foothold within the city.
 2. 2. Hundemarken
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 9, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  Nina, Dr. Theo's young nurse, shows up to deliver some medicine to Nicolas, and to ask for the Handymen's help in dealing with a Tag who is threatening their clinic. Alex learns more about the dogtags that Nicolas wears.
 3. 3. Ergastulum
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 16, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  When Worick has to make himself available for his primary occupation, Alex accompanies Nicolas as he makes deliveries around Ergastulum. Joel offers Alex some advice about staying with the Handymen.
 4. 4. Nonconformist
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 23, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  After a massive body dump is discovered, Chad must take Worick and Nicolas in for questioning. Daniel Monroe enlists the aid of the Handymen during a gun battle. Worick recalls the first time he and Nicolas met.
 5. 5. Sanctions
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 2, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  The Paulklee Guild learns that Doug, one of their Twilights, has taken a job without their knowledge that would violate the Three Laws. Worick and Nicolas have their hands full trying to protect Monroe.
 6. 6. Thorn
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 9, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  Monroe makes arrangements to bury the men lost in the previous day's shootout. Corsica works to tie up any loose ends that can lead back to him. Nina tends to Nicolas' injuries as Worick pieces together the threat to the city's balance of power.
 7. 7. Birth
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 16, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  Worick has a nightmare, flashing back to when he found out that Nicolas was a Twilight. Doug returns to the Guild, disappointed that Nicolas wasn't who he thought he was. The Four Fathers meet to discuss the slain Twilights.
 8. 8. Evening Dress
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 23, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  When three more Twilight bodies are found, all signs point to an anti-Twilight campaign being carried out. The Handymen are hired to repair Constance's gun shop, and Alex discovers that she has some important memories missing.
 9. 9. Siblings
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 30, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  A few of the Twilights inside the night club suddenly pull knives and start attacking those around them, forcing Marco and Galahad to take action. Mikhail joins the fray, collecting dogtags, as Worick begins connecting the dots.
 10. 10. Land of Confusion
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 13, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  While Nicolas is again treated for his injuries, Alex discovers how important Dr. Theo is to the city's Twilights. Cody learns why the Handymen are independent. A lone woman is seen entering the Abandoned District, leading to the Paulklee Colony.
 11. 11. Absence
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 20, 2015
  24நிமி
  மதிப்பீடு இல்லை
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  Delico and Yang go out looking for Erica. Sig, Colt, and Emilio attack the Paulklee Guild, setting off bombs whose smoke robs the Twilights of their sensory advantages. Loretta leaves her hiding place at the Handymen's office.
 12. 12. Odds and Ends
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 27, 2015
  24நிமி
  18+
  சப்டைட்டில்
  English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
  ஆடியோ
  Español, Français, 日本語
  With Galahad at the Paulklee Colony, the Cristiano Family looks to Nicolas to protect Loretta. Joel confronts Marco about Constance's disappearance. Worick has suspicions about Ivan.

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
gangsta. committee
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
மதிப்பீடு இல்லை தரமதிப்பு வழங்கப்படாதது. மேலும் அறிக