உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Squadra mobile

20152 சீசன் 7+சப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

Dopo dieci anni all'Antimafia, Roberto Ardenzi è promosso vice questore aggiunto alla squadra mobile di Roma. Di nuovo all'opera su casi di cronaca della quotidianità, l'uomo si ritrova a gestire un nuovo gruppo di poliziotti, composto da elementi volitivi ma anche afflitti da problemi personali.

நடித்தவர்கள்
Giorgio Tirabassi, Laura Adriani, Daniele Liotti
வகைகள்
நாடகம், அதிரடி
சப்டைட்டில்
Italiano [CC]
ஆடியோ
Italiano
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (16)

 1. 1. Festa di compleanno

  42 நிமிடங்கள்19 ஏப்ரல், 20157+சப்டைட்டில்

  In una tranquilla domenica di Roma, Roberto Ardenzi sta per festeggiare il suo compleanno. A rovinargli la festa è una donna che vuole buttarsi nel Tevere con il suo bambino.

 2. 2. Un amico nei guai

  49 நிமிடங்கள்19 ஏப்ரல், 20157+சப்டைட்டில்

  Ardenzi riceve la visita di un vecchio amico che ha aperto un ristorante a Roma, che gli chiede di risolvere un problema relativo a suo figlio. Intanto vengono portati in Questura un anziano e una minorenne che si faceva pagare per sesso.

 3. 3. Una ragazzina in pericolo

  39 நிமிடங்கள்26 ஏப்ரல், 20157+சப்டைட்டில்

  La responsabile Zaccardo parla ad Ardenzi e Sabatini di una missione da portare a termine in un vicino campo Rom: nel luogo si nasconde un pericoloso latitante, quindi i colleghi dovranno prestare la massima attenzione nel cercare di catturarlo.

 4. 4. Operazione al campo Rom

  46 நிமிடங்கள்26 ஏப்ரல், 20157+சப்டைட்டில்

  La squadra sta per fare irruzione presso il campo nomadi. Intanto arriva una nuova segnalazione in questura: una donna, figlia di un pentito, è appena stata investita da un'auto misteriosa.

 5. 5. Dramma in questura

  40 நிமிடங்கள்3 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Ardenzi e Sandro si occupano del caso di una ragazza pachistana lapidata in strada. Intanto Claudio Sabatini cerca un modo per liberare Bradic, detenuto in attesa di interrogatorio, senza far insospettire i colleghi e facendo in modo che il giovane e inesperto Marcello spari.

 6. 6. Dov'è Marcello?

  51 நிமிடங்கள்3 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Ardenzi è preoccupato per Marcello e vuole capire la dinamica dei fatti. Ma Marcello quando viene messo sotto inchiesta decide di scappare facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo Isa indaga sull'omicidio di una escort mentre Riccardo e Valeria danno la caccia a due ragazzini che rubano alle vecchiette.

 7. 7. Un ragazzo fragile

  46 நிமிடங்கள்10 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  L'intera squadra è sconvolta dalla morte di Marcello, e Ardenzi si sente in parte responsabile e ora vuole cercare di fare chiarezza per capire cosa sia successo veramente. Nel frattempo Sandro e Giacomo scoprono un giro di prostituzione gestito da cinesi dove ragazzine minorenni vengono schiavizzate.

 8. 8. Uno strano incidente

  40 நிமிடங்கள்10 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Dopo l'avviso di garanzia Ardenzi va di fronte al giudice con il suo avvocato e scopre di essere indagato per istigazione al suicidio e a metterlo nei guai è stata proprio la testimonianza di Sabatini e tra i due amici cominciano le incomprensioni. Nel frattempo la squadra ancora scossa per la morte del collega, comincia delle approfondite indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

 9. 9. Terroristi a Roma

  48 நிமிடங்கள்17 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Sandro ricorda le parole di Marcello che gli aveva detto poco tempo prima di morire ovvero di aver visto Sabatini in compagnia di una persona che potrebbe essere Bradic. Ardenzi comincia a sospettare di Claudio Sabatini. La Zaccardo riceve una promozione ma decide di proporre il suo posto proprio a Claudio.

 10. 10. Sequestrati in casa

  39 நிமிடங்கள்17 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Isabella riceve una chiamata da Cristina in lacrime perché il suo fidanzato è tornato da lei e la sta minacciando. Intanto uno spacciatore in carcere accusa Sabatini di esser corrotto. Viene nel frattempo ritrovato il cadavere di Darko Bradic, e Ardenzi inizia a pensare che in tutto ciò sia coinvolto il collega e amico Claudio.

 11. 11. La ricerca della verità

  40 நிமிடங்கள்24 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Dopo aver malmenato l'assassino di Cristina, Isabella viene sospesa. Ardenzi e Sandro pedinano il collega Claudio e scoprono che si incontra con Lele Bianchi, un doganiere del porto di Civitavecchia con precedenti di spaccio.

 12. 12. L'orco

  50 நிமிடங்கள்24 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  La Zaccardo ha avuto la promozione e comunica ad Ardenzi che ora toccherà a Claudio Sabatini dirigere la sezione della Squadra Mobile. Ardenzi interroga Lele Bianchi per ottenere prove contro Claudio ma Bianchi viene scarcerato.

 13. 13. Un uomo in crisi

  40 நிமிடங்கள்31 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Viene ritrovato il cadavere di Lele Bianchi in un fiume dopo esser stato ucciso da Sabatini e dalla sua amante. Nel frattempo Sabatini viene promosso capo della sezione e inizia a tramare qualcosa per allontanare Ardenzi dalla questura.

 14. 14. Il cattivo maestro

  46 நிமிடங்கள்31 மே, 20157+சப்டைட்டில்

  Con l'aiuto della squadra, Ardenzi, ha deciso di voler smascherare Sabatini e pensa bene di partire dalla ricerca della pistola con cui è stato ucciso Bradic che Sabatini potrebbe nascondere a casa sua. Inoltre Ardenzi riuscirà finalmente a confessare a sua figlia Mauretta come è morta veramente sua madre.

 15. 15. Finché morte non ci separi

  41 நிமிடங்கள்7 ஜூன், 20157+சப்டைட்டில்

  La Zaccardo comunica ad Ardenzi il suo trasferimento alla questura di Viterbo e nel frattempo è il giorno del matrimonio di Valeria. La squadra ha poco tempo per incastrare Sabatini ovvero devono trovare la pistola che ha ucciso Bradic e cercare di fermare un grosso carico di droga che Claudio sta per concludere. Sandro trova la pistola nel box di Sabatini e questa scoperta può essere pericolosa.

 16. 16. Resa dei conti

  51 நிமிடங்கள்7 ஜூன், 20157+சப்டைட்டில்

  Sandro è stato ferito gravemente da Vanessa e viene portato in ospedale. Ardenzi riesce a recuperare la pistola di Sabatini e può provare la sua colpevolezza. Ormai alle strette Claudio vuole portare a termine l'ultimo traffico di droga per poi fuggire all'estero. Intanto Ardenzi gli sta addosso e ha inizio la resa dei conti.

Additional Details

Director
Alexis Sweet
Studio
Taodue
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more
Supporting actors
Antonio Catania, Valeria Bilello, Marco Rossetti