సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

How I Met Your Mother

2009X-Ray16+
HOW I MET YOUR MOTHER returns for a hilarious fourth season! It all started when Ted’s best friend, Marshall, dropped the bombshell that he was going to propose to his long-time girlfriend, and now wife, Lily, a kindergarten teacher. At that moment, Ted realized that he had better get a move on if he too hopes to find true love. Helping him in his quest is Barney, a friend with endless, somet...
నటులు:
Cobie SmuldersJosh RadnorAlyson Hannigan
శైలీలు
కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]DeutschEspañol (Latinoamérica)Español (España)FrançaisItalianoPortuguês
ఆడియో భాషలు
EnglishDeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisItalianoPortuguês
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Do I Know You?
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 22, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  As Stella responds to Ted's proposal, Barney realizes that he's in love with Robin.
 2. 2. The Best Burger in New York
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 29, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Television personality Regis Philbin meets a burger-mad Marshall while on his quest to find the restaurant where he had his very first New York burger.
 3. 3. I Love Nj
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 6, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After inviting the gang to Stella's apartment in New Jersey, Ted tries to sell them on the perks of living in the suburbs until he learns that she expects him to move there after they're married.
 4. 4. Intervention
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 13, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted discovers that the gang ditched their plans to stage an intervention for his engagement to Stella, he is adamant that they go through with it anyway.
 5. 5. Shelter Island
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 20, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After Stella and Ted make the spontaneous decision to get married in three days, the presence of their exes destroys what was to be the "happiest day of their lives."
 6. 6. Happily Ever After
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 3, 2008
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  While out for dinner with the gang, Ted runs into someone from his past that prompts each of them to think about how they would handle bumping into someone they'd rather forget.
 7. 7. Not a Father's Day
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 10, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Lily and Marshall contemplate making the life-changing decision to have a baby, Lily turns to Ted and Robin for advice and their very different points of view on the issue.
 8. 8. Woooo!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 17, 2008
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Robin rediscovers the "Woo Girls," a group of single girls who like to go out and party. Meanwhile, Ted pitches Barney a design for his company's new headquarters.
 9. 9. The Naked Man
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 24, 2008
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After Ted walks into the apartment to find Robin's date sitting on the couch in the buff, the gang realizes this method might be the easiest way to get their dates into bed with them.
 10. 10. The Fight
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 8, 2008
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Ted tries to prove he's not pathetic for getting left at the altar, and Barney tries to impress Robin, who thinks fighting is sexy, by fighting with patrons who are sitting in their favorite booth.
 11. 11. Little Minnesota
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 15, 2008
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  Ted turns into an overprotective, older brother by going out of his way to keep his sister out of trouble when she comes to visit him in New York. Meanwhile, Marshall and Robin bond when he introduces her to a Minnesota themed bar.
 12. 12. Benefits
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 12, 2009
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted and Robin become "friends with benefits" to deal with conflicts they're having around the apartment, Barney tries to resolve the issues so they'll stop hooking up. Meanwhile, "reality" stars get too real for Marshall when they taunt him from the pages of his magazine.
 13. 13. Three Days of Snow
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  January 19, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When a blizzard shuts down the city, Marshall and Lily try to continue their longstanding airport reunion tradition while Ted and Barney volunteer to keep MacLaren's open so they can meet up with some college girls.
 14. 14. The Possimpible
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  February 2, 2009
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Robin realizes that she only has four days to get a job or she will be deported back to Canada, she agrees to let Barney produce a video resume for her.
 15. 15. The Stinsons
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 2, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When the gang suspects that Barney has a girlfriend after he mysteriously leaves MacLaren's, they decide to follow him.
 16. 16. Sorry, Bro
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 9, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Lily and Marshall hear that Ted's college girlfriend, Karen, has moved to New York City, they finally reveal how much they hated her back then.
 17. 17. The Front Porch
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 16, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Karen finds another woman's earring in Ted's bed, he discovers that Lily planted it there on purpose, and that she secretly meddled in some of his previous relationships as well.
 18. 18. Old King Clancy
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 23, 2009
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Goliath National Bank cancels plans to build their new headquarters that Ted was hired to design, Barney and Marshall concoct an elaborate lie to keep Ted from knowing he is out of a job.
 19. 19. Murtaugh
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  March 30, 2009
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Barney hears that Ted has made a list of things he feels the gang is too old to do, he attempts to complete every task on the list within 24 hours to prove Ted wrong.
 20. 20. Mosbius Designs
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 13, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted loses his job and decides to form his own architectural firm out of his apartment, he hires an intern to help get his company off the ground, but the intern gets too close for comfort with some of Ted's friends.
 21. 21. The Three Days Rule
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  April 27, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted breaks Barney and Marshall's "three days rule" by having a "text" relationship with a girl he just met, they play a cruel joke on him by pretending to be her.
 22. 22. Right Place Right Time
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 4, 2009
  21నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  After Ted runs into an old flame, he talks to his future kids about how being in the right place at the right time can impact a person's life. Meanwhile, Barney celebrates his 200th female conquest.
 23. 23. As Fast as She Can
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 11, 2009
  22నిమి
  13+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  In his attempt to assuage his guilt for "ruining Ted's life," Tony, Stella's fiancé, insists on helping Ted find a job, but only manages to prove that no good deed goes unpunished.  Meanwhile, Barney tries to prove he can get out of a speeding ticket.
 24. 24. The Leap
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  May 18, 2009
  22నిమి
  16+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Português
  ఆడియో భాషలు
  English, Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Italiano, Português
  When Ted pulls an all-nighter working on a pitch in an attempt to bring business to his fledgling architecture firm, Marshall tries to lure him to the roof for a surprise 31st birthday party.

మరిన్ని వివరాలు

నెట్‌వర్క్
FOX
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
16+ యువతీ యువకులు మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Neil Patrick HarrisJason Segel