సైన్ ఇన్
ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.

 1. 1. Clip: Finding Hidden World
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 మార్చి, 2018
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a secret Minecraft world!
 2. 2. Clip: Trolling My Girlfriend
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 మార్చి, 2018
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  My girlfriend comes back to play Minecraft with us again!
 3. 3. Clip: Secret Uncovered
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 మార్చి, 2018
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we revisit my secret world!
 4. 4. Clip: The World's Smallest House
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  13 మార్చి, 2018
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I show off this tiny house!
 5. 5. Clip: Impossible Escape
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  14 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today Shark and I play flying Zombies!
 6. 6. Clip: Noob Vs 10,000 Parkour Levels
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  15 జనవరి, 2018
  14నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we play parkour!
 7. 7. Clip: Impossible Half A Heart Challenge
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  16 జనవరి, 2018
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I play the speed with Parkour!
 8. 8. Clip: 10 Dumbest Ways To Die
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  17 జనవరి, 2018
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at this map that is hilarious to die in!
 9. 9. Clip: Build A Modern Redstone Mansion
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  8 జనవరి, 2018
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we check out this map with an amazing solar powered wall!
 10. 10. Clip: Play On Your Phone
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  9 జనవరి, 2018
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I'm showing you how to play with an iPhone in Minecraft!
 11. 11. Clip: How To Spawn A Snow Boss
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  10 జనవరి, 2018
  7నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at Snow Golems!
 12. 12. Clip: $10M Mega Mansion
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  11 జనవరి, 2018
  21నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we look at a map with an amazing house!
 13. 13. Clip: Giant Cake
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  12 జనవరి, 2018
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  We must survive on desserts!
 14. 14. Clip: Added Mobs
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  13 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are looking at underwater mobs!
 15. 15. Clip: Escape The Super Lava
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  18 జనవరి, 2018
  13నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are playing a map called Lava Run!
 16. 16. Clip: Extreme Rainbow Roller Coaster
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  19 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we ride a map with a rollercoaster!
 17. 17. Clip: World's Biggest Pocket Edition House
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  20 జనవరి, 2018
  12నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today I look at a house with this crazy guy!
 18. 18. Clip: Don't Touch This
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  21 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are becoming a wizard in Minecraft!
 19. 19. Clip: Run!
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  22 జనవరి, 2018
  11నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we play a map where we must run for our lives!
 20. 20. Clip: Playing With 100,000 Hearts
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  23 జనవరి, 2018
  18నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we play a map where we must earn hearts!
 21. 21. Clip: World's Most Powerful Item
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  24 జనవరి, 2018
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we get to blow stuff up with different TNT!
 22. 22. Clip: Tips And Tricks
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  25 జనవరి, 2018
  15నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we try to hit each other's buttons!
 23. 23. Clip: No Color
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  26 జనవరి, 2018
  8నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are playing a cool fan made map!
 24. 24. Clip: Making A House Out Of Signs
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  27 జనవరి, 2018
  9నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are building houses because we are playing with signs!
 25. 25. Clip: Could Be The Boss
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  28 జనవరి, 2018
  10నిమి
  7+
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC]
  ఆడియో భాషలు
  English
  Today we are looking for an even stronger Wither!
మొత్తం 30 ఎపిసోడ్‌లు చూపించు

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
UnspeakableGaming
నిర్మాతలు
Machinima
నెట్‌వర్క్
Machinima
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
7+ పెద్ద పిల్లలు. మరింత తెలుసుకోండి