உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Alice in Paris

2016அனைத்தும்

A short-form, scripted series where we follow an energetic young woman through the streets of Paris to find the best food and places in a city she knows like the back of her hand, but can still easily get lost in.

இயக்குனர்
Tastemade
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (25)

 1. 1. A Cafe That's Cooler Than Your Home
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 9, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice has lunch at Pavillon des Canaux, one of the coolest cafes in the world, and discovers an unlikely surprise.
 2. 2. Where Did My Eggs Go?
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 9, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice is cooking for her friends! Realizing she doesn't have any eggs to make the omelet she wanted to, Alice scrambles (!!) to find a solution.
 3. 3. A Cream Puff Romance
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 16, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice tries to enjoy the perfect afternoon snack after a hard day of classes.
 4. 4. Best Pita Ever
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 17, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Before Alice can focus on her photography challenge at hand, she finds she first must have a pita... and another... and another.
 5. 5. Epic Candy Hunt
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 23, 2016
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice goes on a candy hunt to end all other candy hunts. Sweet tooth required.
 6. 6. An Unconventional Potluck
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  June 30, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice is after a very unconventional piece of food for a very unconventional potluck.
 7. 7. Alice vs the Train
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 7, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Packed for a trip, Alice first makes a stop at La Pointe Du Grouin, but will she make her train in time?
 8. 8. A Secret Rendezvous Spot
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 13, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice has a date at a secret location. Relying on a treasure map she takes to the streets, but will she find it?
 9. 9. Breakfast for Lunch
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 21, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice may not have time for a shower or a cup of coffee, but she'll always make time for breakfast - even when it's lunch. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 10. 10. Finding Nature in Paris
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  July 28, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  It's springtime in Paris, but nature is just out of Alice's reach. Where must she go to find it?
 11. 11. Winner Winner, Baguette Dinner
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 4, 2016
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Looking to beat her frenemy's record run, Alice stumbles down a hill and into the most adorable pastry shop. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 12. 12. Lost in a Parisian Nightmare
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 11, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice finds herself lost in a Parisian nightmare. What's the perfect antidote to wake her from her slumber?
 13. 13. A Day With Her Honey
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 18, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Exploring a honey shop, Alice tries honeycomb and helps a new little friend find its way back home. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin
 14. 14. Alice's Lunchtime Secrets
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  August 25, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  On the first day of her internship, Alice gets sidetracked while picking up a special lunch item.
 15. 15. A Cheesy Predicament
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 1, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Tasked with bringing cheese to a picnic, Alice must first cross through a park teeming with obstacles.
 16. 16. A "Sweet" Pastry Prank
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 8, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  When Alice discovers a shop that makes deceivingly sweet-looking savory pastries, she decides to pull a prank on her friend Rhoda.
 17. 17. Overwhelmed at the Market
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 15, 2016
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  With a grocery list in hand, Alice sets out to the market, only to find herself overwhelmed by the people and produce.
 18. 18. Chef for a Day
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 22, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Exploring a custom seafood restaurant, Alice takes over as the chef until she is exposed.
 19. 19. To Grandmother's House She Goes?
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  September 29, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Off to visit her grandmother by bicycle, Alice decides on a new route.
 20. 20. A Perfect Match
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 6, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice has a date and must find the right place for her perfect match.
 21. 21. The Pastry Trap
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 12, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  When Alice's niece runs off while she's babysitting, Alice sets a trap to lure her back - with pastries.
 22. 22. Rainy Day Cheers
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 19, 2016
  1நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  How does Alice cheer up her friend with a broken heart?
 23. 23. A Day With Donuts
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  October 26, 2016
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Alice gets stuck with a box of gourmet donuts for the day when her friend's train gets delayed.
 24. 24. A Place to Chill
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 2, 2016
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Where does Alice go to cool down from the sweltering Paris heat?
 25. 25. Goodbye, Paris?
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  November 9, 2016
  2நிமி
  அனைத்தும்
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  How does Alice decide to spend her last day in Paris before summer break?

கூடுதல் விவரங்கள்

நெட்வொர்க்
Tastemade
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
அனைத்தும் மேலும் அறிக