సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Alice in Paris

20162 సీజన్లుAllసబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

A short-form, scripted series where we follow an energetic young woman through the streets of Paris to find the best food and places in a city she knows like the back of her hand, but can still easily get lost in.

శైలీలు
ప్రత్యేక ఆసక్తి
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (25)

 1. 1. A Cafe That's Cooler Than Your Home

  1 నిమిషం9 జూన్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice has lunch at Pavillon des Canaux, one of the coolest cafes in the world, and discovers an unlikely surprise.

 2. 2. Where Did My Eggs Go?

  1 నిమిషం9 జూన్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice is cooking for her friends! Realizing she doesn't have any eggs to make the omelet she wanted to, Alice scrambles (!!) to find a solution.

 3. 3. A Cream Puff Romance

  1 నిమిషం16 జూన్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice tries to enjoy the perfect afternoon snack after a hard day of classes.

 4. 4. Best Pita Ever

  1 నిమిషం17 జూన్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Before Alice can focus on her photography challenge at hand, she finds she first must have a pita... and another... and another.

 5. 5. Epic Candy Hunt

  1 నిమిషం23 జూన్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice goes on a candy hunt to end all other candy hunts. Sweet tooth required.

 6. 6. An Unconventional Potluck

  1 నిమిషం30 జూన్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice is after a very unconventional piece of food for a very unconventional potluck.

 7. 7. Alice vs the Train

  1 నిమిషం7 జులై, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Packed for a trip, Alice first makes a stop at La Pointe Du Grouin, but will she make her train in time?

 8. 8. A Secret Rendezvous Spot

  1 నిమిషం13 జులై, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice has a date at a secret location. Relying on a treasure map she takes to the streets, but will she find it?

 9. 9. Breakfast for Lunch

  1 నిమిషం21 జులై, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice may not have time for a shower or a cup of coffee, but she'll always make time for breakfast - even when it's lunch. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin

 10. 10. Finding Nature in Paris

  1 నిమిషం28 జులై, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  It's springtime in Paris, but nature is just out of Alice's reach. Where must she go to find it?

 11. 11. Winner Winner, Baguette Dinner

  1 నిమిషం4 ఆగస్టు, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Looking to beat her frenemy's record run, Alice stumbles down a hill and into the most adorable pastry shop. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin

 12. 12. Lost in a Parisian Nightmare

  1 నిమిషం11 ఆగస్టు, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice finds herself lost in a Parisian nightmare. What's the perfect antidote to wake her from her slumber?

 13. 13. A Day With Her Honey

  1 నిమిషం18 ఆగస్టు, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Exploring a honey shop, Alice tries honeycomb and helps a new little friend find its way back home. A Tastemade Original Production. Created by: Alysse Hallali and Thibaud Paul Martin

 14. 14. Alice's Lunchtime Secrets

  1 నిమిషం25 ఆగస్టు, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  On the first day of her internship, Alice gets sidetracked while picking up a special lunch item.

 15. 15. A Cheesy Predicament

  1 నిమిషం1 సెప్టెంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Tasked with bringing cheese to a picnic, Alice must first cross through a park teeming with obstacles.

 16. 16. A "Sweet" Pastry Prank

  1 నిమిషం8 సెప్టెంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Alice discovers a shop that makes deceivingly sweet-looking savory pastries, she decides to pull a prank on her friend Rhoda.

 17. 17. Overwhelmed at the Market

  1 నిమిషం15 సెప్టెంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  With a grocery list in hand, Alice sets out to the market, only to find herself overwhelmed by the people and produce.

 18. 18. Chef for a Day

  1 నిమిషం22 సెప్టెంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Exploring a custom seafood restaurant, Alice takes over as the chef until she is exposed.

 19. 19. To Grandmother's House She Goes?

  1 నిమిషం29 సెప్టెంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Off to visit her grandmother by bicycle, Alice decides on a new route.

 20. 20. A Perfect Match

  1 నిమిషం6 అక్టోబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice has a date and must find the right place for her perfect match.

 21. 21. The Pastry Trap

  1 నిమిషం12 అక్టోబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  When Alice's niece runs off while she's babysitting, Alice sets a trap to lure her back - with pastries.

 22. 22. Rainy Day Cheers

  1 నిమిషం19 అక్టోబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  How does Alice cheer up her friend with a broken heart?

 23. 23. A Day With Donuts

  1 నిమిషం26 అక్టోబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Alice gets stuck with a box of gourmet donuts for the day when her friend's train gets delayed.

 24. 24. A Place to Chill

  1 నిమిషం2 నవంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  Where does Alice go to cool down from the sweltering Paris heat?

 25. 25. Goodbye, Paris?

  1 నిమిషం9 నవంబర్, 2016Allసబ్‌టైటిల్స్

  How does Alice decide to spend her last day in Paris before summer break?

Additional Details

Director
Tastemade
Studio
Tastemade
Amazon Maturity Rating
All Learn more