సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Comic Book Men

20137 సీజన్లు7+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Comic Book Men - a tribute to the collector returns for a second season. Watch Kevin Smith and his crew of fan boys turned pop culture experts live, work and breathe comic books.

నటులు:
Walt Flanagan, Bryan Johnson, Ming Chen
శైలీలు
ప్రత్యేక ఆసక్తి, కామెడీ
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (16)

 1. 1. Comic Book Men 201: Stash Bashes

  21 నిమిషాలు13 అక్టోబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  Walt and the guys decide to throw a birthday party at the Stash. One customer comes in with a larger than life Darth Vader helmet.

 2. 2. Comic Book Men 202: My Big Fat Geek Wedding

  21 నిమిషాలు20 అక్టోబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  The guys head to a local auction with a wager on the line. One customer learns that mixing cigars and comic books never works out.

 3. 3. Comic Book Men 203: Ghostbusting at the Stash

  21 నిమిషాలు27 అక్టోబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  The guys hunt for the Jersey Devil. One customer tries to sell his Thundercat figures, and finds that loose items aren't always popular.

 4. 4. Comic Book Men 204: Ming in Charge

  21 నిమిషాలు3 నవంబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  With Walt and Mike sick, it's up to Ming to run the Stash by himself. A customer comes in to sell first issues of Iron Man and Daredevil.

 5. 5. Comic Book Men 205: The Sidewalk Stash

  21 నిమిషాలు10 నవంబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  To unload their inventory, Ming organizes the Stash to join in on the local sidewalk sale. Walt sells some early Teenage Mutant Ninja Turtles comics.

 6. 6. Comic Book Men 206: The Running Dead

  21 నిమిషాలు17 నవంబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  Mike and Ming participate in a 5K zombie run for Kevin's charity. Walt buys an unusual item containing signatures from the 1966 Batman TV show.

 7. 7. Comic Book Men 207: Tough Sh*t

  21 నిమిషాలు24 నవంబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  Kevin visits the Stash for a book signing and brings Jay along for security. A customer brings in original artwork from a beloved franchise.

 8. 8. Comic Book Men 208: Stan the Man

  21 నిమిషాలు1 డిసెంబర్, 20127+సబ్‌టైటిల్స్

  The guys get ready for a visit from Stan Lee. Walt has a chance to buy the most valuable comic book written in the last 20 years.

 9. 9. Comic Book Men 209: The Clash at the Stash

  20 నిమిషాలు13 ఫిబ్రవరి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  The Stash will sell an independent comic book in order for the guys to see a costumed MMA fight. Walt buys a couple pairs of nostalgic underwear.

 10. 10. Comic Book Men 210: Super Hoagie

  21 నిమిషాలు20 ఫిబ్రవరి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  The guys compete to make the best sandwich to represent the Stash. One of the world's most valuable comics comes web-slinging through the door.

 11. 11. Comic Book Men 211: Stash-teroids

  21 నిమిషాలు27 ఫిబ్రవరి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  Walt negotiates for an original Asteroids arcade cabinet, but another customer has his own plans. Ming gets excited for GI Joes from his childhood.

 12. 12. Comic Book Men 212: Con Men

  21 నిమిషాలు6 మార్చి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  The Stash organizes an auction to help a friend sell his collection. A customer relates to one of Spider-Man's deadliest enemies.

 13. 13. Comic Book Men 213: Stash Wars

  21 నిమిషాలు13 మార్చి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  A customer tries to sell a popular gaming system with an unusual twist. Ming buys another piece of his childhood back.

 14. 14. Comic Book Men 214: Cryptozoic Men

  21 నిమిషాలు20 మార్చి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  The guys try their hand at creating their own comic book. Walt, with the help of pop culture expert Rob Bruce, buys a signed issue of Creepy.

 15. 15. Comic Book Men 215: Comic Charades

  21 నిమిషాలు27 మార్చి, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  The guys pass the time with a game of charades with a comic book twist. Walt has a chance to buy original artwork from his favorite artist.

 16. 16. Comic Book Men 216: Giant-Sized Anniversary

  21 నిమిషాలు3 ఏప్రిల్, 20137+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming plans a surprise for Walt's 15th anniversary at the Stash. Walt teaches Ming the virtue of patience when selling a Giant-Size X-Men #1.

Additional Details

Director
Jeremy Schneider
Studio
AMC Studios
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more
Supporting actors
Mike Zapcic, Brian O'Halloran, Robert Bruce, Jason Mewes, Anthony Snyder, Stan Lee