உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

Defenders of the Earth

7.319877+

Tyrant Ming the Merciless and his vast army of evil accomplices are working overtime to destroy humanity. Now, four of the greatest comic strip heroes, The Phantom, Flash Gordon, Mandrake and his trusted confidant and bodyguard, Lothar, join forces with their uniquely talented teenage children to challenge Ming and his evil followers in a series of great adventures.

நடித்தவர்கள்
Lou RichardsPeter Mark RichmanPeter Renaday
வகைகள்
குழந்தைகள்.
சப்டைட்டில்
English [CC]
ஆடியோ
English
இந்த காணொளி உங்கள் இடத்தில் தற்போது கிடைக்கவில்லை
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (17)

 1. 1. The Prince's Royal Hunt
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  21நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Teleported to different areas of Mongo, the Defenders re-unite and defeat Kro-Tan.
 2. 2. The Prince Dethroned
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Kro-Tan unintentionally unleashes an evil, immortal overlord of unlimited power!
 3. 3. Lothar's Homecoming
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  While in Jamaica to attend a ceremony in Lothar 's honor, the Defenders discover a cultist plot to control the town's children and seize power.
 4. 4. Suspended Sabotage
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Ming kidnaps Rick and blackmails L.J. to sabotage Defender activities, paving the way for the Evil One to conquer the earth!
 5. 5. Call of the Eternals
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  The Beacon of the Eternals declares war on the Defenders of the Earth, sending three mammoth, ominous robots to destroy our heroes!
 6. 6. The Return of Doctor Dark
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Dr. Dark returns to collect the three shards of the Orb of Konos and gain control of the universe.
 7. 7. The Deadliest Battle
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Rick Gordon fights his most difficult battle yet, against drugs.
 8. 8. The Necklace of Oros
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Ming plans to deliver Jedda Walker and her powerful Necklace of Oros to an evil alien creature in return for the secret of gravity.
 9. 9. Torn Space
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Graviton returns to acquire the Necklace of Oros, nearly causing the destruction of Earth!
 10. 10. Ming Winter
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  ދިވެހި
  Ming's evil son, Kro-Tan, constructs a wall around Earth, blocking out all sunlight and plunging Earth into perpetual darkness and endless winter.
 11. 11. The Golden Queen
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  The powerful Necklace of Oros is once again the object of desire for evil creatures of various dimensions and Jedda's life hangs in the balance.
 12. 12. The Gravity of Mind
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Ming, Graviton and Hadea join together to fight the Defenders, each for their own evil purpose.
 13. 13. Flesh and Blood
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Three super-robots, disguised as humans, set out to rid the universe of all robots!
 14. 14. The Drowning World
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Ming schemes to melt the Polar Ice Cap and drown the entire world.
 15. 15. The Adoption of Kshin
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  21நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Kshin's long lost grandfather resurfaces, leading the Defenders on a search for the Lost City of Dreams.
 16. 16. Street Smarts
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  January 1, 1970
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  When Ming takes advantage of L.J.'s immaturity, the young Defender learns that if he wants to be treated like an adult he's got to act like one.
 17. 17. The Thunder Lizards of Ming
  இந்த வீடியோ தற்போது கிடைக்கவில்லை
  May 1, 1987
  22நிமி
  7+
  சப்டைட்டில்
  சப்டைட்டில்
  English [CC]
  ஆடியோ
  ஆடியோ
  English
  Ming unfreezes ancient dinosaurs in the Alaskan tundra and unleashes them on the world!

கூடுதல் விவரங்கள்

தயாரிப்பாளர்கள்
John AhernKarl GeursLee Gunther
நெட்வொர்க்
FilmRise
Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்
7+ பெரிய குழந்தைகள். மேலும் அறிக