సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Defenders of the Earth

7.319874 సీజన్లు7+సబ్ టైటిల్స్ మరియు క్లోస్డ్ క్యాప్షన్స్

Tyrant Ming the Merciless and his vast army of evil accomplices are working overtime to destroy humanity. Now, four of the greatest comic strip heroes, The Phantom, Flash Gordon, Mandrake and his trusted confidant and bodyguard, Lothar, join forces with their uniquely talented teenage children to challenge Ming and his evil followers in a series of great adventures.

నటులు:
Lou Richards, Peter Mark Richman, Peter Renaday
శైలీలు
చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]
ఆడియో భాషలు
English
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (17)

 1. 1. The Prince's Royal Hunt

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Teleported to different areas of Mongo, the Defenders re-unite and defeat Kro-Tan.

 2. 2. The Prince Dethroned

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Kro-Tan unintentionally unleashes an evil, immortal overlord of unlimited power!

 3. 3. Lothar's Homecoming

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  While in Jamaica to attend a ceremony in Lothar 's honor, the Defenders discover a cultist plot to control the town's children and seize power.

 4. 4. Suspended Sabotage

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming kidnaps Rick and blackmails L.J. to sabotage Defender activities, paving the way for the Evil One to conquer the earth!

 5. 5. Call of the Eternals

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  The Beacon of the Eternals declares war on the Defenders of the Earth, sending three mammoth, ominous robots to destroy our heroes!

 6. 6. The Return of Doctor Dark

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Dr. Dark returns to collect the three shards of the Orb of Konos and gain control of the universe.

 7. 7. The Deadliest Battle

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Rick Gordon fights his most difficult battle yet, against drugs.

 8. 8. The Necklace of Oros

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming plans to deliver Jedda Walker and her powerful Necklace of Oros to an evil alien creature in return for the secret of gravity.

 9. 9. Torn Space

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Graviton returns to acquire the Necklace of Oros, nearly causing the destruction of Earth!

 10. 10. Ming Winter

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming's evil son, Kro-Tan, constructs a wall around Earth, blocking out all sunlight and plunging Earth into perpetual darkness and endless winter.

 11. 11. The Golden Queen

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  The powerful Necklace of Oros is once again the object of desire for evil creatures of various dimensions and Jedda's life hangs in the balance.

 12. 12. The Gravity of Mind

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming, Graviton and Hadea join together to fight the Defenders, each for their own evil purpose.

 13. 13. Flesh and Blood

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Three super-robots, disguised as humans, set out to rid the universe of all robots!

 14. 14. The Drowning World

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming schemes to melt the Polar Ice Cap and drown the entire world.

 15. 15. The Adoption of Kshin

  20 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  Kshin's long lost grandfather resurfaces, leading the Defenders on a search for the Lost City of Dreams.

 16. 16. Street Smarts

  21 నిమిషాలు31 డిసెంబర్, 19697+సబ్‌టైటిల్స్

  When Ming takes advantage of L.J.'s immaturity, the young Defender learns that if he wants to be treated like an adult he's got to act like one.

 17. 17. The Thunder Lizards of Ming

  21 నిమిషాలు30 ఏప్రిల్, 19877+సబ్‌టైటిల్స్

  Ming unfreezes ancient dinosaurs in the Alaskan tundra and unleashes them on the world!

Additional Details

Director
John Gibbs, Ray Lee
Studio
FilmRise
Amazon Maturity Rating
7+ Older Kids. Learn more