సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. USలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు www.amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Doctor Who

2014రేటింగ్ ఇంకా లేదు

The brand new season of Doctor Who explodes onto your screens with a brand new Doctor at the controls of the Tardis. The Twelfth Doctor alongside Clara in twelve new adventures in space and time, beginning with a feature-length episode set in Victorian London.

శైలీలు
యువ ప్రేక్షకులువైజ్ఞానిక కల్పన
సబ్‌టైటిల్స్
Français
ఆడియో భాషలు
EnglishFrançais
మీ ప్రాంతంలో చూడటానికి
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం లభ్యం కావడం లేదు
వీడియోను ప్లే చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు

ఎపిసోడ్‌లు (13)

 1. 1. Deep Breath
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 23, 2014
  1గ 16నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  When the Doctor arrives in Victorian London he finds a dinosaur rampant in the Thames and a spate of deadly spontaneous combustions. Who is the new Doctor and will Clara's friendship survive as they embark on a terrifying mission into the heart of an alien conspiracy? The Doctor has changed. It's time you knew him.
 2. 2. Into the Dalek
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  August 30, 2014
  47నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  A Dalek fleet surrounds a lone rebel ship, and only the Doctor can help them now... With the Doctor facing his greatest enemy, he needs Clara by his side. Confronted with a decision that could change the Daleks forever he is forced to examine his conscience. Will he find the answer to the question, "Am I a good man?"
 3. 3. Robot of Sherwood
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 6, 2014
  46నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  In a sun dappled Sherwood forest, the Doctor discovers an evil plan from beyond the stars, and strikes up an unlikely alliance with Robin Hood. With all of Nottingham at stake, the Doctor must decide who is real and who is fake. Can impossible heroes actually exist?
 4. 4. Listen
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 13, 2014
  48నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  What scares the Doctor? Ghosts of the past and future crowd into the lives of the Doctor and Clara, a terrified caretaker in a children's home, the last man standing in the universe, and a little boy who doesn't want to join the army. Listen!
 5. 5. Time Heist
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 20, 2014
  45నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  The Doctor turns bank robber when he is given a task he cannot refuse: steal from the most dangerous bank in the cosmos. With the help of a beautiful shape-shifter and cyber-augmented gamer, the Doctor and Clara must fight their way past deadly security and come face to face with the fearsome Teller, a creature of terrifying power that can detect guilt...
 6. 6. The Caretaker
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  September 27, 2014
  45నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  When terrifying events threaten Coal Hill School, the Doctor decides to go undercover. The Skovox Blitzer is ready to destroy all humanity - and worse, any second now, Danny Pink and the Doctor are going to meet.
 7. 7. Kill the Moon
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 4, 2014
  45నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  In the near future, the Doctor and Clara find themselves on a space shuttle making a suicide mission to the moon. Crash-landing on the lunar surface, they find a mining base full of corpses, vicious spider-like creatures poised to attack, and a terrible dilemma. When Clara turns to the Doctor for help, she gets the shock of her life.
 8. 8. Mummy on the Orient Express
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 11, 2014
  47నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  The Doctor is on the most beautiful train in history, speeding among the stars of the future. But a deadly creature is stalking the passengers. Once you see the horrifying mummy, you only have 66 seconds to live...
 9. 9. Flatline
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 18, 2014
  43నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  Separated from the Doctor, Clara discovers a new menace from another dimension. But how do you hide when even the walls are no protection? With people to save and the Doctor trapped, Clara goes against an enemy that exists beyond human perception.
 10. 10. In The Forest Of The Knight
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  October 25, 2014
  45నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  One morning in every city and town in the world, the human race wakes up to face the most surprising invasion yet. Everywhere, in every land, a forest has grown overnight and taken back the Earth. It doesn't take the Doctor long to discover that the final days of humanity have arrived.
 11. 11. Dark Water
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 1, 2014
  46నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  In the mysterious world of the Nethersphere, plans have been drawn. Missy is about to come face to face with the Doctor, and an impossible choice is looming... 'Death is not an end', promises the sinister organisation known only as 3W, but as the Doctor and Clara discover, they might wish it was.
 12. 12. Death in Heaven
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  November 8, 2014
  57నిమి
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  With Cybermen on the streets of London, old friends unite against old enemies and the Doctor takes to the air in a startling new role. Can the mighty UNIT contain Missy? As the Doctor faces his greatest challenge, sacrifices must be made before the day is won.
 13. 13. Last Christmas
  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు
  December 25, 2014
  1గ
  రేటింగ్ ఇంకా లేదు
  సబ్‌టైటిల్స్
  సబ్‌టైటిల్స్
  Français
  ఆడియో భాషలు
  ఆడియో భాషలు
  English, Français
  The Doctor and Clara face their Last Christmas. Trapped on an arctic base and under attack from terrifying creatures, who are you going to call? Santa Claus!

మరిన్ని వివరాలు

Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
రేటింగ్ ఇంకా లేదు రేట్ చేయబడలేదు. మరింత తెలుసుకోండి