உங்கள் இருப்பிடத்தில் இந்தத் தலைப்பு காணக் கிடைக்கவில்லை. www.amazon.com சென்று வீடியோ கேட்டலாக்கைக் காணவும் US.

GANGSTA.

சீசன் 1
7.42015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்கள் மற்றும் குளோஸ்ட் கேப்ஷன்கள்

In a city filled with sin and scandal, Worick and Nicolas have made a name for themselves as men who can get the job done. As a super-powered Twilight Nic has no problem getting his hands dirty, but when the situation requires a little more charm Worick is ready to use his own unique skills to keep the situation under control.

நடித்தவர்கள்
Junichi Suwabe, Kenjiro Tsuda, Mamiko Noto
வகைகள்
அனிமே
சப்டைட்டில்
English, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Português
ஆடியோ
Español, Français, 日本語
இந்த வீடியோவை இயக்குவதன் மூலம், நீங்கள் எங்களது பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

எப்பிசோடுகள் (12)

 1. 1. Naughty Boys

  23 நிமிடங்கள்1 ஜூலை, 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  In the city of Ergastulum, which is run by four crime families, a pair of "Handymen" provide a service doing dirty jobs for anyone who calls and hires them. A fifth power tries to gain a foothold within the city.

 2. 2. Hundemarken

  23 நிமிடங்கள்8 ஜூலை, 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  Nina, Dr. Theo's young nurse, shows up to deliver some medicine to Nicolas, and to ask for the Handymen's help in dealing with a Tag who is threatening their clinic. Alex learns more about the dogtags that Nicolas wears.

 3. 3. Ergastulum

  23 நிமிடங்கள்15 ஜூலை, 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  When Worick has to make himself available for his primary occupation, Alex accompanies Nicolas as he makes deliveries around Ergastulum. Joel offers Alex some advice about staying with the Handymen.

 4. 4. Nonconformist

  23 நிமிடங்கள்22 ஜூலை, 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  After a massive body dump is discovered, Chad must take Worick and Nicolas in for questioning. Daniel Monroe enlists the aid of the Handymen during a gun battle. Worick recalls the first time he and Nicolas met.

 5. 5. Sanctions

  23 நிமிடங்கள்1 ஆகஸ்ட், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  The Paulklee Guild learns that Doug, one of their Twilights, has taken a job without their knowledge that would violate the Three Laws. Worick and Nicolas have their hands full trying to protect Monroe.

 6. 6. Thorn

  23 நிமிடங்கள்8 ஆகஸ்ட், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  Monroe makes arrangements to bury the men lost in the previous day's shootout. Corsica works to tie up any loose ends that can lead back to him. Nina tends to Nicolas' injuries as Worick pieces together the threat to the city's balance of power.

 7. 7. Birth

  23 நிமிடங்கள்15 ஆகஸ்ட், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  Worick has a nightmare, flashing back to when he found out that Nicolas was a Twilight. Doug returns to the Guild, disappointed that Nicolas wasn't who he thought he was. The Four Fathers meet to discuss the slain Twilights.

 8. 8. Evening Dress

  23 நிமிடங்கள்22 ஆகஸ்ட், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  When three more Twilight bodies are found, all signs point to an anti-Twilight campaign being carried out. The Handymen are hired to repair Constance's gun shop, and Alex discovers that she has some important memories missing.

 9. 9. Siblings

  23 நிமிடங்கள்29 ஆகஸ்ட், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  A few of the Twilights inside the night club suddenly pull knives and start attacking those around them, forcing Marco and Galahad to take action. Mikhail joins the fray, collecting dogtags, as Worick begins connecting the dots.

 10. 10. Land of Confusion

  23 நிமிடங்கள்12 செப்டம்பர், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  While Nicolas is again treated for his injuries, Alex discovers how important Dr. Theo is to the city's Twilights. Cody learns why the Handymen are independent. A lone woman is seen entering the Abandoned District, leading to the Paulklee Colony.

 11. 11. Absence

  23 நிமிடங்கள்19 செப்டம்பர், 2015மதிப்பீடு இல்லைசப்டைட்டில்

  Delico and Yang go out looking for Erica. Sig, Colt, and Emilio attack the Paulklee Guild, setting off bombs whose smoke robs the Twilights of their sensory advantages. Loretta leaves her hiding place at the Handymen's office.

 12. 12. Odds and Ends

  23 நிமிடங்கள்26 செப்டம்பர், 201518+சப்டைட்டில்

  With Galahad at the Paulklee Colony, the Cristiano Family looks to Nicolas to protect Loretta. Joel confronts Marco about Constance's disappearance. Worick has suspicions about Ivan.

Additional Details

Director
Koichi Hatsumi, Shukou Murase
Amazon Maturity Rating
Not Rated. Learn more