సైన్ ఇన్

మీ ప్రాంతం నుండి ఈ టైటిల్ చూసేందుకు లభ్యం కాకపోవచ్చు. United Statesలో వీడియో జాబిత చూసేందుకు amazon.com ఇక్కడ వెళ్లండి.

Tumble Leaf

IMDb 8.62017X-RayALL
Tumble Leaf is a series aimed at preschoolers, set in a whimsical land where a small blue fox named Fig plays each day and discovers adventure, friendship and love around every bend in the path. Children will be enriched by narratives that promote play, the fun of learning and understanding the world around them.
నటులు:
Christopher DownsBrooke WolloffZac McDowell
శైలీలు
చిన్నారులు
సబ్‌టైటిల్స్
English [CC]العربيةDeutschEspañol (Latinoamérica)Español (España)Françaisहिन्दीIndonesiaItaliano日本語한국어NederlandsPortuguêsРусскийTürkçe中文(简体)中文(繁體)
ఆడియో భాషలు
EnglishEnglish [Audio Description]DeutschEspañol (España)Español (Latinoamérica)FrançaisIndonesiaItalianoNederlandsPortuguêsTürkçeРусскийالعربيةहिन्दी中文(中国)中文(台灣)日本語한국어

$0.00కు Primeతో చూడండి

ప్లే చేయిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా, మీరు మా వినియోగ నిబంధనలుకు అంగీకరిస్తున్నారు.
Share
 1. 1. Stick's Towering, Toppling Cake/Bambooboo
  August 15, 2017
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  STICK'S TOWERING, TOPPLING CAKE Fig and friends try to help Stick deliver a towering layer cake as a surprise without letting the cake topple. BAMBOOBOO Fig finds Bamboo and sets out to return him to Gourd, but the teddy bear keeps getting away from him. Fig must use sticks to get him out of hard-to-reach places.
 2. 2. Rutabagels/Okra-Ball
  August 15, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(台灣), 中文(简体), 日本語, 한국어
  RUTABAGELS When Rutabaga feels sad because no one wants to eat her bagels (she doesn't realize she accidentally made them out of plaster), Fig helps her find customers by encouraging everyone to discover new uses for heavy, hard bagels. OKRA-BALL When Okra the Octopus gets stranded far from the ocean, Maple, Fig and Stick use their new beach ball to help her get home.
 3. 3. Look Up And Play/To The Moon
  August 15, 2017
  23నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Look Up And Play Fig has such a terrific time on the rides at Tumble Park, he's sad when it's time to leave. But on the way home, he discovers there are plenty of places to play. To The Moon Hedge's dream of visiting the moon comes true (almost) when Fig takes him on an immersive trip in Maple's sub. Their journey seems so real, it inspires Maple to turn her sub into a spaceship.
 4. 4. Spring-a-ling Surprise
  April 4, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  SPRING-A-LING SURPRISE Everyone in Tumble Leaf helps Bloom the Bunny hunt for his lost eggs, which he plans to plant for a Spectacular Spring Surprise, and Fig uncovers many other signs of spring along the way.
 5. 5. Chase The Leaf/Knights of the Tumble Tale
  August 15, 2017
  24నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Chase The Leaf Fig is trying to catch the leaf as it rumbles and tumbles all over Tumble Leaf, inspiring everyone he passes to play, which solves problems along the way. Knights Of The Tumble Tale Fig and Stick, feeling guilty about breaking Rutabaga’s special potted plant, go on a knightly quest to repot it.
 6. 6. Maple's Mobile Mudpie Stand/Paper Plane Messages
  August 15, 2017
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Maple's Mobile Mudpie Stand Maple’s mud pie cart rolls away, through Tumble Leaf. As each new environment changes the mud, Maple adapts, creating new recipes and discovering she can cook anywhere. Paper Plane Messages Fig and Maple decipher and follow a series of secret messages, l eading them to a special surprise the grateful grubs have prepared to thank Maple for her mud pies.
 7. 7. Go With The Flow/Passing Fancy
  August 15, 2017
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Go With The Flow On a hot day, Fig turns Tumble Park into a water park by making Stick a playful waterway to sail his boat and routing ocean water to the park! Passing Fancy Hedge and Pine host a perfectly proper tea party but as more and more guests arrive, it’s challenging to pass things in an organized manner... until Fig creates the perfectly proper passing apparatus!
 8. 8. Quest for The Chest/Get A Grip
  August 15, 2017
  23నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Quest For The Chest When Fig tries to open the Finding Place, it bounces away! Fig is frustrated until his friends remind him that when he plays, he can figure it out! Get A Grip Fig and Maple clear a shed to get a bigger rocket bed for Hedge’s room. When they have trouble moving the slick and heavy objects out of the way, they play and learn how a bath toy's suction cups can help them grip!
 9. 9. Nothing In The Finding Place/Finding Play
  August 15, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Nothing In The Finding Place Fig finds nothing in the Finding Place chest, so he and his friends search for something to do. They discover that having nothing to do gives them the power to play anything, anywhere. Finding Play When Fig makes Finding Places for his friends, he's amazed to see the endless different ways everyone plays with the same object, ways he never would have thought to play!
 10. 10. Cock-A-Doodle Day/Glow In The Dark Sleepover
  August 15, 2017
  21నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Cock-A-Doodle Day When the chickens need chairs and paper for their drawing party, Fig figures out how to use Buckeye's wood shavings to save the Cock-a-doodle drawing day! Glow In The Dark Sleepover When clouds darken their ship deck sleepover, Fig and friends use glow in the dark pajamas to read a bedtime story and create a galaxy of glow as the ultimate night light.
 11. 11. Stick's Quiet Riot/Tappa Tappa Tap Shoes
  August 15, 2017
  22నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  Stick's Quiet Riot When Fig turns down Stick’s invitations to play loud, energetic games, Stick fears Fig doesn’t want to play with him but learns Fig just wants to play quietly today. Tappa Tappa Tap Shoes Fig finds a pair of tap shoes in the Finding Place and taps all the way to Crab Cove. But it’s a long way and Fig has to rely on his friends to help give him enough energy to keep going.
 12. 12. The Wheel Thing/Twine Line
  August 15, 2017
  24నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  The Wheel Thing When Gourd has trouble moving his heavy chair back and forth to play his giant organ, Fig attaches a wheel to make it easier, and then another, until Fig takes Gourd’s music on a rolling tour! Twine Line When Buckeye moves his house to a high-up hillside, Fig finds a way to stay connected to his friend, sending and receiving packages with balloons propelling along a twine line.
 13. 13. The Nature Of Friendship/The Ship Shop
  August 15, 2017
  26నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], العربية, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, हिन्दी, Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Nederlands, Português, Русский, Türkçe, 中文(简体), 中文(繁體)
  ఆడియో భాషలు
  English, English [Audio Description], Deutsch, Español (España), Español (Latinoamérica), Français, Indonesia, Italiano, Nederlands, Português, Türkçe, Русский, العربية, हिन्दी, 中文(中国), 中文(台灣), 日本語, 한국어
  The Nature of Friendship When Stick goes missing, Fig searches for him throughout Tumble Leaf, befriending and learning about different creatures in the wild. The Ship Shop On his way to the Finding Place, Fig rediscovers his old Finding Place objects. He has so much fun playing “store” with them, he realizes he doesn't always need something new – he can discover new ways to play with them.

బోనస్ (3)

 1. బోనస్: Tumble Leaf - Behind the Scenes
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  October 10, 2017
  9నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English [CC], Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Nederlands, Português
  ఆడియో భాషలు
  English
  Go behind the scenes of the magical stop motion world of Tumble Leaf. Watch interviews with show creators, animators and costume designers to see how they bring Fig and his friends to life.
 2. బోనస్: Tumble Leaf - Sing-Along Music Video
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  August 23, 2017
  3నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Nederlands, Português
  ఆడియో భాషలు
  English
  Sing along with Fig and friends with the official Tumble Leaf music video! Song also available on Prime Music.
 3. బోనస్: Tumble Leaf - Official Trailer
  మద్దతిచ్చే పరికరాల్లో చూడండి
  August 30, 2017
  1నిమి
  ALL
  సబ్‌టైటిల్స్
  English, Deutsch, Español (Latinoamérica), Español (España), Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português
  ఆడియో భాషలు
  English
  Join Fig, a delightfully curious blue fox, and his best, wiggliest caterpillar friend Stick as they embark on new nature-filled adventures and discover learning through play! Tumble Leaf features lush worlds and playful stop-motion animation that has earned it nine Daytime Emmys including Outstanding Pre-School Children's Animated Program.

ఈ ఐటెమ్‌ను చూసిన కస్టమర్‌లు వీటిని కూడా చూశారు

 • Bubble Guppies Season 1
 • Super Wings
 • Leo The Wildlife Ranger
 • Daniel Tiger's Neighborhood Season 1
 • Team Umizoomi Season 1
 • Wishenpoof - Season 1
 • If You Give A Mouse A Cookie - Season 101
 • Creative Galaxy - Season 101
 • Pete the Cat: A Groovy New Year
 • Bug Diaries - Season 101
 • Leo the Truck
 • Dino Dana - Season 1
 • The Stinky & Dirty Show - Season 1
 • Blippi - Videos for Kids
 • Dinosaur Train Season 1
 • Dora the Explorer Season 1
 • Dino The Dinosaur
 • Clifford the Big Red Dog - Season 101
 • Jessy & Nessy - Season 101
 • Wild Kratts Season 1

మరిన్ని వివరాలు

దర్శకులు
Drew Hodges
నిర్మాతలు
Kelli BixlerDrew HodgesAlice WilderCarin GreenbergMatthew CunyJodi DownsSarah SerataTrisha GumGenevieve Ledoux
నెట్‌వర్క్
Amazon Studios
Amazon మెచ్యూరిటీ రేటింగ్
All మరింత తెలుసుకోండి
సహాయ నటులు
Addie ZintelAlex TrugmanJohn TaylorJodi DownsAlan FranzenburgEmily Downs