Pomoc

Warunki korzystania z AmazonPrime Video

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2020 r.

Witamy w Warunkach korzystania z Amazon Prime Video. Niniejsze warunki obowiązują użytkowników AmazonPrime Video i podmiot świadczący tę usługę, którym może być – w zależności od lokalizacji użytkownika – Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited lub jedna z jej spółek powiązanych („Amazon”, „my” lub „nas”). Aby sprawdzić, która ze spółek powiązanych jest podmiotem świadczącym usługę Amazon Prime Video na rzecz użytkownika, oraz inne warunki właściwe dla jego lokalizacji, należy odwiedzić stronę www.primevideo.com/ww-av-legal-home. Podmiot świadczący usługę Amazon Prime Video może być zmieniany za uprzednim zawiadomieniem lub bez niego (chyba że wymaga tego obowiązujące prawo). Proszę zapoznać się z niniejszymi warunkami, w tym z Informacją o przetwarzaniu danych, Warunkami użytkowania oraz Zasadami użytkowania Amazon Prime Video, którym podlega użytkownik, oraz wszelkimi innymi zasadami i politykami związanymi z usługą Amazon Prime Video (w tym między innymi z wszelkimi zasadami lub warunkami użytkowania określonymi na stronie zawierającej informacje o produkcie lub na jakiejkolwiek innej stronie zawierającej informacje pomocnicze lub informacje o usłudze Amazon Prime Video) (zwanymi dalej łącznie„Umową”). W przypadku użytkowników znajdujących się w Unii Europejskiej Informacja o przetwarzaniu danych, Informacja o plikach cookies i Informacja o reklamach opartych na zainteresowaniach nie stanowią części Umowy. Użytkownicy ci mają możliwość wglądu we właściwe dla nich wersje polityk i informacji, aby mogli dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe. Wejście na stronę usługi Amazon Prime Video, wyszukiwanie tej usługi i korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika niniejszej Umowy.

1. USŁUGA

Amazon Prime Video („Usługa”) to spersonalizowana usługa, która zapewnia użytkownikowi dostęp do filmów cyfrowych, programów telewizyjnych i innych treści wideo (zwanych dalej łącznie „Treściami cyfrowymi”) oraz innych usług przewidzianych w niniejszej Umowie, a także przedstawia ich propozycje i ułatwia ich poznanie. Dostęp do Usługi i Treści cyfrowych można uzyskać na kilka sposobów, w tym za pośrednictwem Amazon Prime, zaś korzystanie przez użytkownika z przywilejów wynikających z Prime i usług świadczonych przez Amazon podlega odrębnym warunkom udostępnianym w aplikacjach, na stronach internetowych lub w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do tych usług. Użytkownicy poniżej 18. roku życia lub użytkownicy, którzy nie są osobami pełnoletnimi w rozumieniu właściwych przepisów prawa miejscowego, mogą korzystać z Usługi tylko w obecności rodzica lub opiekuna. Personalizujemy dostarczane w ramach Usług treści i funkcje, w tym przedstawiamy użytkownikom zalecenia dotyczące Treści cyfrowych, funkcji i usług, które mogą ich zainteresować. Staramy się również nieustannie ulepszać urządzenia i usługi Amazon oraz dopasowywać je do indywidualnych potrzeb użytkowników.

2. URZĄDZENIA KOMPATYBILNE

Przesyłanie lub odbiór strumieniowy Treści cyfrowych będzie możliwy za pośrednictwem komputera osobistego, przenośnego odtwarzacza multimedialnego lub innego urządzenia, które spełnia ustalane przez nas co jakiś czas wymogi systemowe oraz wymogi dotyczące kompatybilności („Urządzenie kompatybilne”). Niektóre Urządzenia kompatybilne można wykorzystywać tylko do odbioru strumieniowego Treści cyfrowych, niektóre – tylko do pobierania tych treści, a niektóre – do ich odbioru strumieniowego i pobierania. Możemy zmieniać wymogi dotyczące Urządzeń, a w niektórych przypadkach to, czy urządzenie jest (lub pozostaje) Urządzeniem kompatybilnym może zależeć od jego oprogramowania, bądź systemów dostarczonych lub obsługiwanych przez producenta tego urządzenia lub inne strony trzecie. W związku z tym urządzenia, które są w danej chwili Urządzeniami kompatybilnymi, mogą przestać być nimi w przyszłości. Za dostarczanie użytkownikom aplikacji mobilnej Amazon Prime Video i świadczenie Usługi mogą odpowiadać dwa różne podmioty Amazon.

3. ZRÓŻNICOWANE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Usługa jest dostępna tylko w niektórych lokalizacjach ze względu na ograniczenia techniczne i inne ograniczenia nałożone przez dostawców treści. Treści cyfrowe (w tym w wersji audio z napisami i dubbingiem) oraz sposób, w jaki oferujemy użytkownikom Treści cyfrowe, będą różnić się w zależności od czasu i lokalizacji. Amazon użyje technologii pozwalających na zweryfikowanie położenia geograficznego użytkownika. Użytkownik nie może stosować żadnej technologii lub techniki do ukrycia swojej lokalizacji.

4. TREŚCI CYFROWE

a. Ogólne. Usługa może umożliwiać użytkownikom: (i) dostęp do Treści cyfrowych w ramach subskrypcji na ich wyświetlanie przez ograniczony czas w trakcie okresu subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Amazon Prime lub innej subskrypcji, lub odrębnej oferty subskrypcji wideo) („Treści cyfrowe w ramach subskrypcji”), (ii) wypożyczenie Treści cyfrowych do wyświetlania na żądanie przez ograniczony czas („Wypożyczone treści cyfrowe”), (iii) zakup Treści cyfrowych do wyświetlania na żądanie przez nieograniczony czas („Zakupione treści cyfrowe”), (iv) zakup Treści cyfrowych do wyświetlania w formule pay-per-view przez ograniczony czas („Treści cyfrowe w formule PPV”) i/lub (v) bezpłatny dostęp do Treści cyfrowych do wyświetlania przez ograniczony czas w ramach reklamy lub promocji („Bezpłatne treści cyfrowe”). Treści cyfrowe mogą być dostępne jako Treści cyfrowe w ramach subskrypcji, Wypożyczone treści cyfrowe, Zakupione treści cyfrowe, Treści cyfrowe w formule PPV, Bezpłatne treści cyfrowe lub dowolna ich kombinacja – w każdym przypadku treści te podlegają ograniczonej licencji udzielonej poniżej.

b. Zasady użytkowania. Użytkowanie Treści cyfrowych regulują Zasady użytkowania Amazon Prime Video („Zasady użytkowania”). Zasady użytkowania dostarczają ważnych informacji, w tym określają okres, w którym użytkownik jest uprawniony do wyświetlania różnego rodzaju Treści cyfrowych („Okres wyświetlania”), oraz ograniczenia dotyczące liczby i rodzaju Urządzeń kompatybilnych, za pośrednictwem których można pobierać, odbierać strumieniowo i wyświetlać wszelkiego rodzaju Treści cyfrowe.

c. Subskrypcja/członkostwo.  Oferty i ceny subskrypcji (zwanej niekiedy również „członkostwem”), usługi subskrypcji, zakres dostępnych Treści cyfrowych w ramach subskrypcji i konkretne tytuły dostępne w ramach usług subskrypcji mogą z czasem i bez zawiadomienia (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo) ulec zmianie w zależności od lokalizacji. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany cen obowiązują od początku następnego okresu subskrypcji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę subskrypcji, może anulować subskrypcję zgodnie z pkt 4 lit. d) poniżej. Ceny subskrypcji lub członkostwa mogą zawierać podatek VAT i/lub inne podatki. W stosownych przypadkach podatki te będą pobierane przez stronę, z którą użytkownik przeprowadza transakcję w ramach usługi, na przykład przez Amazon lub stronę trzecią. Nie gwarantujemy dostępności konkretnych Treści cyfrowych w ramach subskrypcji ani minimalnej ich ilości dostępnej w ramach jakiejkolwiek subskrypcji. Dodatkowe warunki dotyczące subskrypcji (takie jak obowiązująca polityka anulowania subskrypcji i zwrotu kosztów) będą podane na stronach informacyjnych dotyczących tej subskrypcji na głównej stronie internetowej Usługi właściwej dla lokalizacji użytkownika (por. tutaj) („Wypożyczalnia wideo” użytkownika).

Dostawcami niektórych z oferowanych przez nas usług subskrypcji są strony trzecie. Strony trzecie, świadczące usługi subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Kanałów Prime Video), mogą zmienić funkcje świadczonych przez siebie usług lub oferowane w ramach tych usług treści, a także zaprzestać oferowania tych usług lub treści. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za treści oferowane przez strony trzecie w ramach świadczonych przez nie usług subskrypcji ani za funkcje tych usług.

d. Anulowanie subskrypcji/członkostwa.

W przypadku gdy użytkownik zapisał się na subskrypcję wideo lub usługę członkostwa bezpośrednio u nas, może je anulować w dowolnym momencie, odwiedzając „Twoje konto” i dostosowując swoje ustawienia członkostwa, kontaktując się z obsługą klienta Amazon lub korzystając z dowolnego formularza anulowania, który udostępnimy użytkownikowi w jego Wypożyczalni wideo (por. tutaj) lub – w przypadku dokonywania transakcji za odpowiednią usługę subskrypcji lub członkostwa Amazon poprzez stronę trzecią – za pośrednictwem swojego konta u takiej strony trzeciej. Jeśli anulowanie nastąpi w terminie 3 dni roboczych od zapisania się na płatne członkostwo lub przejścia na płatne członkostwo z bezpłatnej wersji próbnej (lub w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia usługi subskrypcji lub członkostwa w przypadku klientów z Unii Europejskiej), użytkownik otrzyma zwrot opłaty członkowskiej w pełnej wysokości; z wyjątkiem przypadku, w którym możemy obciążyć użytkownika wartością Usługi (lub pomniejszyć o taką wartość opłatę podlegającą zwrotowi), z której korzystał za pośrednictwem swojego konta w tym okresie. Ponadto użytkownik wyraźnie akceptuje, iż Usługa zostanie uruchomiona w okresie anulowania. Jeśli anulowanie nastąpi w dowolnym innym momencie, użytkownik otrzyma zwrot opłaty członkowskiej w pełnej wysokości tylko, gdy dostęp do Treści cyfrowych dostępnych w ramach członkostwa wideo nie nastąpi za pośrednictwem konta użytkownika od czasu pobrania ostatniej opłaty członkowskiej. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi w ramach członkostwa Prime, obowiązują go warunki anulowania subskrypcji i zwrotu kosztów określone w Warunkach korzystania z Prime zamieszczonych w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj). Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi w ramach subskrypcji lub członkostwa Amazon i w związku z tym dokonuje transakcji za pośrednictwem strony trzeciej, warunki anulowania subskrypcji i zwrotu kosztów, którym podlega użytkownik, mogą różnić się i określa je taka strona trzecia, a ponadto konieczne może być, aby użytkownik skontaktował się z taką stroną trzecią w celu anulowania subskrypcji lub otrzymania zwrotu kosztów zgodnie z odpowiednią polityką strony trzeciej.

e. Transakcje zakupu i wypożyczenia; anulowanie. O ile w niniejszym punkcie nie określono inaczej, wszystkie transakcje za Zakupione treści cyfrowe, Wypożyczone treści cyfrowe i Treści w formule PPV są ostateczne, a takie Treści cyfrowe nie podlegają zwrotowi. Użytkownik może anulować zamówienie na Zakupione treści cyfrowe lub Wypożyczone treści cyfrowe w terminie 48 godzin od ich zakupu lub wypożyczenia (lub w terminie 14 dni od dnia ich zakupu lub wypożyczenia w przypadku klientów z Unii Europejskiej), klikając „Anuluj zamówienie” w Zamówieniach cyfrowych lub, w przypadku zakupów rozliczonych przez stronę trzecią, na stronie zawierającej informacje o filmie w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj) lub kontaktując się z obsługą klienta Amazon; użytkownik nie może anulować zamówienia na Zakupione treści cyfrowe lub Wypożyczone treści cyfrowe po rozpoczęciu wyświetlania lub pobierania takich Treści cyfrowych. Użytkownik może anulować zamówienie przedpremierowe na Zakupione treści cyfrowe lub Wypożyczone treści cyfrowe w dowolnym momencie przed dniem premiery. Użytkownik może anulować zamówienie na Treści cyfrowe w formule PPV w dowolnym momencie przed planowanym rozpoczęciem programu. Dzień premiery zamówionych przedpremierowo Treści cyfrowych może ulec zmianie. W przypadku gdy użytkownik zakupił Treści cyfrowe w ramach subskrypcji lub członkostwa Amazon, przy czym transakcji dokonano za pośrednictwem strony trzeciej, stosuje się warunki zwrotu kosztów określone przez taką stronę trzecią.

f. Metody płatności. W przypadku gdy użytkownik zapisał się na subskrypcję wideo lub członkostwo za naszym pośrednictwem i jest rozliczany przez nas, wówczas do jego subskrypcji lub członkostwa stosuje się warunki rozliczeń przedstawione poniżej.

  • Jeśli nie będziemy w stanie przetworzyć dokonanej przez użytkownika płatności za pomocą określonej metody płatności, zastrzegamy sobie prawo do obciążania takiego użytkownika kosztem dowolnej z oferowanych przez nas metod płatności.
  • W przypadku zakupu subskrypcji lub rozpoczęcia bezpłatnej wersji próbnej subskrypcji, subskrypcja ta ulegnie automatycznemu przedłużeniu, a użytkownik uprawnia nas (bez zawiadomienia, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo) do pobrania stosownej opłaty okresowej za subskrypcję zawierającej wszelkie podatki, przy użyciu dowolnej z oferowanych przez nas metod płatności.
  • UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE O ILE NIE POWIADOMI NAS PRZED POBOREM OPŁATY, IŻ CHCE ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ BĄDŹ NIE ŻYCZY SOBIE AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA, SUBSKRYPCJA ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONA, A UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS (PRZY CZYM NIE MUSIMY PRZEKAZYWAĆ MU ODNOŚNEGO POWIADOMIENIA, JEŚLI NIE WYMAGAJĄ TEGO WŁAŚCIWE PRZEPISY) DO POBORU MAJĄCEJ ZASTOSOWANIE W TYM TERMINIE OPŁATY OKRESOWEJ ZA SUBSKRYPCJĘ, ZAWIERAJĄCEJ WSZELKIE PODATKI, PRZY UŻYCIU DOWOLNEJ Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS METOD PŁATNOŚCI.
  • Jeśli opłata za subskrypcję nie będzie mogła być uiszczona za pośrednictwem żadnej z oferowanych przez nas metod płatności, subskrypcja zostanie anulowana, chyba że użytkownik zaoferuje nam nową metodę płatności. W przypadku zaoferowania nam nowej metody płatności i pomyślnego pobrania opłaty przed anulowaniem subskrypcji podstawę poboru opłat w nowym okresie subskrypcji będzie stanowił pierwotny dzień fakturowania, nie zaś dzień pomyślnego poboru opłaty. W ustawieniach „Twojego konta” użytkownik może zaktualizować określoną metodę / określone metody płatności.

W przypadku gdy użytkownik zapisał się na subskrypcję wideo lub członkostwo za pośrednictwem strony trzeciej i nie jest rozliczany bezpośrednio przez nas, wówczas do jego subskrypcji lub członkostwa mają zastosowanie warunki rozliczeń przedstawione przez taką stronę trzecią.

g. Promocyjne wersje próbne. Niekiedy uprawnionym klientom oferujemy różnego rodzaju wersje próbne członkostwa lub inne promocyjne rodzaje członkostwa, które podlegają niniejszej Umowie, o ile w ofertach promocyjnych nie określono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do określenia według naszego wyłącznego uznania kwalifikowalności użytkownika w tym zakresie. Użytkownicy posiadający członkostwo próbne mogą w każdym momencie (za pośrednictwem „Twojego konta”) zrezygnować z przejścia na członkostwo płatne na koniec okresu próbnego.

h. Ograniczona licencja na Treści cyfrowe. Do końca obowiązującego Okresu wyświetlania Amazon udziela – z zastrzeżeniem uiszczenia jakichkolwiek opłat za wypożyczenie, zakup lub dostęp do Treści cyfrowych i przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy – niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji bez prawa do udzielania sublicencji na dostęp do Treści cyfrowych i ich wyświetlanie zgodnie z Zasadami użytkowania, do celów osobistych, niehandlowych i prywatnych. Po upływie Okresu wyświetlania możemy automatycznie usunąć Treści cyfrowe z Urządzenia kompatybilnego.

i. Dostępność zakupionych Treści cyfrowych. Zakupione Treści cyfrowe pozostaną na ogół dostępne dla użytkowników do pobrania lub odbioru strumieniowego w ramach Usługi, w zależności od przypadku, jednak dostęp do nich może zostać zablokowany z powodu ewentualnych ograniczeń licencyjnych nałożonych przez dostawców treści lub z innych powodów, zaś Amazon nie będzie ponosić wobec użytkowników odpowiedzialności, jeśli dostęp do Zakupionych treści cyfrowych zostanie zablokowany i niemożliwe będzie ich dalsze pobieranie lub ich dalszy odbiór strumieniowy.

j. Jakość odtwarzania; odbiór strumieniowy. Rozdzielczość odtwarzania i jakość otrzymywanych przez użytkownika Treści cyfrowych zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju Urządzenia kompatybilnego, za pośrednictwem którego uzyskuje on dostęp do Treści cyfrowych, i przepustowości łącza, która może zwiększać się lub zmniejszać w trakcie wyświetlania. Jeśli w przesyłanych przez nas użytkownikowi Treściach cyfrowych wykryjemy możliwość wystąpienia zakłóceń lub innych problemów z odtwarzaniem z powodu ograniczeń przepustowości łącza lub innych czynników, możemy zmniejszyć rozdzielczość i rozmiar pliku odbieranych strumieniowo Treści cyfrowych, aby nie dopuścić do zakłóceń w wyświetlaniu. Chociaż staramy się zapewnić użytkownikom wysoką jakość wyświetlania, nie gwarantujemy, że rozdzielczość lub jakość odbieranych strumieniowo przez użytkowników Treści cyfrowych będzie odpowiednia nawet w przypadku uiszczenia dodatkowej opłaty za dostęp do treści HD, UHD lub HDR.

k. Ograniczenia ogólne. Użytkownik nie może: (i) przenosić, kopiować ani wyświetlać Treści cyfrowych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie; (ii) sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, rozprowadzać ani nadawać jakichkolwiek praw do Treści cyfrowych; (iii) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub etykiet z Treści cyfrowych; (iv) podejmować działań zmierzających do wyłączenia, obejścia, zmodyfikowania, zakłócenia działania lub ominięcia w inny sposób jakiegokolwiek systemu zarządzania prawami cyfrowymi lub innego systemu ochrony treści używanego w ramach Usługi; lub (v) korzystać z Usługi lub Treści cyfrowych w celach handlowych lub niezgodnych z prawem.

l. Pomiar liczby odbiorców.  Tylko w przypadku klientów z USA niektóre strony trzecie, takie jak reklamodawcy i właściciele treści, chcą wiedzieć, jaką popularnością cieszą się treści na Kanałach Prime Video. Podczas korzystania z określonych Kanałów Amazon może przekazywać stronom trzecim informacje o wyświetlanych przez użytkownika treściach do celów pomiaru liczby odbiorców i prowadzenia badań rynku. Więcej informacji o usługach pomiarowych, Kanałach, w ramach których są one świadczone, i wyborach użytkownika znajduje się tutaj.

5. OPROGRAMOWANIE

a. Korzystanie z oprogramowania. Użytkownikowi możemy udostępnić oprogramowanie do użytku w związku z Usługą („Oprogramowanie”). Korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania regulują Warunki korzystania zamieszczone w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj). Dodatkowe warunki mające zastosowanie do niektórych rodzajów oprogramowania stron trzecich znajdują się tutaj.

b. Informacje przekazywane Amazon.  W ramach korzystania z Usługi i Oprogramowania Amazon może otrzymywać informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z Usługi i Oprogramowania, a także informacje dotyczące urządzeń, za pośrednictwem których korzysta on z Usługi i na które pobiera Oprogramowanie. Na przykład w ramach korzystania z Oprogramowania Amazon może otrzymywać informacje związane z Treściami cyfrowymi, które użytkownik pobiera i odbiera strumieniowo oraz z których korzysta (np. czy użytkownik wyświetlał Treści cyfrowe i kiedy je wyświetlał, co może między innymi ułatwić nam pomiar Okresu wyświetlania Wypożyczonych treści cyfrowych). Wszelkie otrzymane przez nas informacje podlegają Informacji o przetwarzaniu danych przez Amazon zamieszczonej w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj).

6. WARUNKI DODATKOWE

a. Zablokowanie dostępu. Według własnego uznania możemy zablokować dostęp użytkownika do Usługi, w tym do wszelkich subskrypcji dostępnych w ramach Usługi, bez zawiadomienia (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo). W takim przypadku użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot opłaty za subskrypcję (jeśli taka opłata została uiszczona); jednak w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy prawa użytkownika wynikające z niniejszej Umowy automatycznie wygasną bez zawiadomienia, zaś Amazon będzie mógł według własnego uznania natychmiast zablokować dostęp użytkownika do Usługi i Treści cyfrowych, a użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu jakichkolwiek opłat. W takim przypadku użytkownik musi usunąć wszelkie kopie pobranych Treści cyfrowych.

b. Nieodpowiednie treści. Korzystając z Usługi użytkownik może napotkać treści, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub kontrowersyjne; mogą one zawierać wulgaryzmy lub inne nieodpowiednie treści. Niemniej jednak użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi na własne ryzyko, zaś Amazon nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za żadne treści. Rodzaje treści, ich gatunki, kategorie i opisy są udostępniane dla wygody i Amazon nie gwarantuje, że są one zgodne z prawdą.

c. Wiadomości.  Użytkownikowi możemy wysyłać informacje o promocjach lub w inny sposób komunikować się z nim drogą elektroniczną, w tym poprzez wysyłanie wiadomości e-mail, aktywnych powiadomień lub wiadomości do Centrum Wiadomości Amazon, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (poprzednie zdanie nie ma zastosowania do klientów z Unii Europejskiej). Wiadomości te będą zgodne z Informacją o przetwarzaniu danych przez Amazon zamieszczoną w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj). Aby cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Amazon Prime Video, należy zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości marketingowych za pośrednictwem „Twojego konta”.

d. Modyfikacja Usługi. Amazon zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie i bez zawiadomienia (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo) i nie będzie ponosić wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności w przypadku wykonania takich praw, nawet jeśli taka zmiana wpływa na zdolność użytkownika do korzystania z Treści cyfrowych.

e. Zmiany. Amazon zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej Umowie, zamieszczając zmienione warunki korzystania z Usługi w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo dalsze korzystanie z Usługi lub Oprogramowania po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie równoznaczne z akceptacją przez użytkownika takich zmian. Jednak jakakolwiek podwyżka opłaty za subskrypcję nie będzie obowiązywać do czasu odnowienia subskrypcji przez użytkownika.

f. Zastrzeżenie praw; zrzeczenie się. Usługa, Oprogramowanie i Treści cyfrowe obejmują własność intelektualną podlegającą ochronie prawnej. Zgodnie z niniejszą Umową właściciele praw autorskich do Treści cyfrowych są beneficjentami będącymi stronami trzecimi. Nienaleganie przez nas na zapewnienie ścisłej zgodności z Umową lub nieegzekwowanie zapewnienia ścisłej zgodności z Umową nie będzie stanowić zrzeczenia się któregokolwiek z przysługujących nam praw.

g. Spory / wiążący arbitraż / warunki użytkowania. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub Usługi lub z nią związane podlegają prawu właściwemu, wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczeniu odpowiedzialności, wiążącemu arbitrażowi i zrzeczeniu się prawa do pozwu zbiorowego (w stosownych przypadkach) oraz wszelkim innym Warunkom korzystania z Amazon zamieszczonych w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj). Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na te warunki. NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ PEWNE ŚRODKI PRAWNE OCHRONY KONSUMENTA.

h. Ograniczenie odpowiedzialności. Bez ograniczania zakresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności w Warunkach korzystania z Amazon zamieszczonych w Wypożyczalni wideo użytkownika (por. tutaj): (i) w żadnym przypadku nasza całkowita odpowiedzialność lub całkowita odpowiedzialność naszych licencjodawców oprogramowania wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania, lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania przez użytkownika z Oprogramowania, nie może przekroczyć pięćdziesięciu (50,00) dolarów; oraz (ii) w żadnym przypadku nasza całkowita odpowiedzialność lub całkowita odpowiedzialność naszych dostawców Treści cyfrowych wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z Usługi, Treści cyfrowych bądź zawartych w nich lub udostępnianych w inny sposób za pośrednictwem Usługi informacji, materiałów lub produktów nie może przekroczyć sumy opłat uiszczonych przez użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy za zakup, wypożyczenie lub wyświetlanie Treści cyfrowych w związku z roszczeniem odszkodowawczym. Użytkownik będzie podlegał określonym w niniejszym punkcie ograniczeniom również w przypadku, gdy podstawowy cel środków zaradczych nie zostanie spełniony.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, W TYM JURYSDYKCJACH W UNII EUROPEJSKIEJ, NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOMNIEMANYCH GWARANCJI ANI NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE RODZAJE SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, MOŻE ON NIE PODLEGAĆ NIEKTÓRYM LUB JAKIMKOLWIEK OKREŚLONYM POWYŻEJ WYŁĄCZENIOM LUB OGRANICZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI I MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

i. Dane kontaktowe. Wiadomości dotyczące niniejszej Umowy należy kierować do Amazon na właściwy adres do korespondencji określony tutaj.

j. Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, zostanie on wyłączony z Umowy i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.