உதவி

அமைத்தல்

வலையில் Prime Video PIN-ஐ அமைத்தல்

ஒரு தனிப்பட்ட சாதனத்தில் உள்ளடக்கத்தை வாங்குவதை அல்லது பார்ப்பதைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன் Prime Video PIN-க்கு உள்ளது.

பின்வரும் சாதனங்களில் அவற்றின் சொந்த பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் உள்ளன:

  • Fire TV சாதனங்கள்
  • FireOS 5.0 அல்லது பழைய பதிப்புகளில் இயங்கும் Fire டேப்லெட்கள்

Prime Video PIN-ஐ அமைக்க:

  • PC அல்லது Mac இல், கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் சென்று, பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • PIN-ஐ உள்ளிட்டு, சேமி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
    குறிப்பு: Prime Video PIN-கள் அவை அமைக்கப்பட்ட சாதனத்தில் மட்டுமே செயல்படும்.

தொடர்புடைய உதவித் தலைப்புகள்