உதவி

சிக்கல்தீர்வு

Prime Video PIN பிழைகள் தொடர்பான சிக்கல்கள்

உங்கள் Prime Video PIN வேலை செய்யவில்லை என்றால் அல்லது 5014, 5016 போன்ற பிழைக் குறியீடுகளைப் பார்த்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

  • ஒரு சில நிமிடங்கள் காத்திருந்து, மீண்டும் முயலவும்.
  • உங்கள் PIN எண்ணைத் திருத்த, Prime Video அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.
    Prime Video PINகள் அவை அமைக்கப்பட்ட சாதனத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். நீங்கள் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு சாதனத்திலும் PIN-ஐ அமைக்கவும்.