உதவி

வெளிநாடுகளில் பயணம் செய்யும் போது Prime Video-ஐப் பார்க்க முடியுமா?

Amazon Prime உறுப்பினர்களால் அவர்களின் ஹோம் நாட்டிற்கு வெளியிலும் தேர்ந்தெடுத்த Amazon Originals தலைப்புகளைப் பார்க்க முடியும்.

உங்களின் ஹோம் நாட்டிற்கு வெளியில் குறைவான Prime Video தலைப்புகள் மட்டுமே கிடைக்கும். கிடைக்கும் தலைப்புகளில் "வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது பார்க்கலாம்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

இணக்கமான சாதனம் உங்களிடம் இருந்தால், உலகில் எங்கிருந்தும் ஆஃப்லைனில் பார்க்கும் வகையில் பயணத்தைத் தொடங்கும் முன்பே தலைப்புகளைப் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

Note: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் பயணம் செய்யும் போது, ​​தங்கள் நாட்டில் இருந்துகொண்டு ஸ்ட்ரீமிங் செய்யும் போது கிடைக்கும் அதே தலைப்புகளுக்கு அணுகல் இருக்கும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே பயணம் செய்யும் போது, ​​ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு Amazon Originals தலைப்புகளை ஸ்ட்ரீம் செய்யவும் பதிவிறக்கவும் அணுகல் உண்டு.