సైన్ ఇన్

సహాయం

నేను విదేశాలకు ప్రయాణించేటప్పుడు Prime Videoను చూడవచ్చా?

స్వదేశం వెలుపల ఉన్నప్పుడు Amazon Prime సభ్యులు ఎంపిక చేసిన Prime Originals టైటిల్‌లను చూడవచ్చు.

మీ స్వదేశం వెలుపలకు వెళ్లినప్పుడు, ఎంపిక చేసిన కొన్ని Prime Video టైటిల్‌లను మాత్రమే స్ట్రీమ్ చేయగలరు. "విదేశాలలో ఉన్నప్పుడు చూడండి" అనే ఎంపికలో మీకు అందుబాటులో ఉన్న టైటిల్‌లను చూడవచ్చు.

మీ వద్ద అనుకూల డివైజ్ ఉంటే, మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లడం కంటే ముందు టైటిల్‌లను మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Note: ఐరోపా సమాఖ్యలోని ప్రజలు ఐరోపా సమాఖ్య వెలుపల ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారు నివాసం ఉంటున్న దేశంలో ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెస్ ఉన్న టైటిల్‌లనే యాక్సెస్ కలిగి ఉంటారు. ఐరోపా సమాఖ్యలోని ప్రజలు ఐరోపా సమాఖ్య వెలుపల ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు Prime Originals టైటిల్‌లను స్ట్రీమ్ చేయగలరు మరియు డౌన్‌లోడ్ చేయగలరు.