Prime-video
  1. Din konto

Hjælp

Vilkår for brug af Amazon Prime Video

Senest opdateret: 19. oktober 2023

Velkommen til vilkårene for brug af Amazon Prime Video. Disse vilkår gælder mellem dig og den virksomhed, der leverer Amazon Prime Video-tjenesten til dig, som, afhængigt af din geografiske placering, kan være Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited eller en af disses tilknyttede virksomheder ("Amazon", "vi" eller "os"). På www.primevideo.com/ww-av-legal-home kan du se, hvilken Amazon-tilknyttet virksomhed der leverer Amazon Prime Video-tjenesten til dig, samt de øvrige vilkår, der gælder for dig baseret på din geografiske placering. Din leverandør af Amazon Prime Video-tjenesten kan til enhver tid blive ændret med eller uden forudgående varsel (medmindre andet følger af gældende lovgivning). Du bedes læse disse vilkår og vores Fortrolighedsmeddelelse, Betingelser for brug og Regler for Brug af Amazon Prime Video, der er gældende for dig, samt alle andre regler og politikker med relevans for Amazon Prime Video-tjenesten (herunder, men ikke begrænset til alle regler eller bestemmelser for brugen, der er angivet på en hvilken som helst produktoplysningsside eller på nogen anden side med hjælp til eller anden information om Amazon Prime Video-tjenesten) (samlet benævnt denne "Aftale"). Hvis du bor i Det Forenede Kongerige, EU eller Brasilien, er Fortrolighedsmeddelelsen, Cookiemeddelelsen og Meddelelsen om interessebaserede annoncer ikke en del af din Aftale. De for dig gældende versioner af disse politikker og meddelelser er tilgængelige for gennemsyn, således at du kan se, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. Hver gang du besøger, gennemsøger eller bruger Amazon Prime Video-tjenesten, accepterer du denne Aftale på vegne af dig selv og alle medlemmer af din husstand og andre, der bruger Tjenesten gennem din konto.

1. TJENESTEN

Amazon Prime Video (benævnt “Tjenesten”) er en personligt tilpasset tjeneste, som tilbyder, anbefaler og foreslår digitale film, fjernsynsprogrammer og andet videoindhold (samlet benævnt “Digitalt Indhold”) samt andre tjenester omfattet af denne Aftale. Der findes flere måder at få adgang til Tjenesten og Digitalt Indhold på, herunder via Amazon Prime, og din anvendelse af andre Prime-ydelser og Amazon-tjenester er underlagt særskilte vilkår, som vil fremgå af de apps, hjemmesider og enheder, du bruger til at tilgå disse tjenester med. Hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen på din geografiske placering, må du kun anvende Tjenesten med en forælders eller værges vidende. Vi tilpasser indhold og funktioner som en del af Tjenesten, herunder ved at vise dig anbefalinger af Digitalt Indhold, funktioner og tjenester, der kan være af interesse for dig. Vi bestræber os også på løbende at forbedre Amazon-enhederne og -tjenesterne samt din oplevelse med dem.

2. KOMPATIBLE ENHEDER

For at kunne streame eller downloade Digitalt Indhold skal du bruge en computer, en bærbar medieafspiller eller en anden enhed, som opfylder vores til enhver tid gældende system- og kompatibilitetskrav (benævnt en "Kompatibel enhed"). Se oplysninger om hvilke enheder, som understøttes på: USA, Storbritannien, Tyskland, Japan, Alle andre lande. Nogle Kompatible Enheder kan kun bruges til at streame Digitalt Indhold med, nogle kan kun bruges til at downloade Digitalt Indhold med, og nogle kan bruges til at streame og downloade Digitalt Indhold med. Vi kan når som helst ændre kravene til Kompatible Enheder, og i visse tilfælde afhænger en enheds (fortsatte) kompatibilitet af software eller systemer, som leveres eller vedligeholdes af enhedens producent eller anden tredjepart. Således kan enheder, der på et tidspunkt er Kompatible Enheder, på et tidspunkt ophøre med at være Kompatible Enheder. Den Amazon-virksomhed, der leverer Amazon Prime Video-mobilappen til dig, kan være en anden end den virksomhed, der leverer Tjenesten til dig.

3. GEOGRAFISKE FORSKELLE

På grund af tekniske og andre begrænsninger, der pålægges af leverandører af indhold, er Tjenesten kun tilgængelig på visse geografiske placeringer. Det Digitale Indhold (herunder Digitalt Indhold, som er forsynet med undertekster eller eftersynkroniseret) og måden, hvorpå vi tilbyder Digitalt Indhold til dig, kan ændre sig over tid og efter geografisk placering. Amazon bruger teknologi til at bestemme din geografiske placering. Du må ikke anvende nogen form for teknologi eller metode til at sløre eller skjule din geografiske placering.

4. DIGITALT INDHOLD

a. Generelt. Tjenesten kan give dig adgang til at i) tilgå Digitalt Indhold på abonnementsbasis med henblik på afspilning i en begrænset periode af en abonnementsperiode (f.eks. via Amazon Prime eller et andet abonnements- eller enkeltstående videoabonnementstilbud) (“Digitalt Indhold på Abonnement”), ii) leje Digitalt Indhold med henblik på on-demand-afspilning i en begrænset periode (“Lejet Digitalt Indhold”), iii) købe Digitalt Indhold med henblik på on-demand-afspilning i en ubegrænset periode (“Købt Digitalt Indhold”), iv) købe Digitalt Indhold med henblik på pay-per-view-afspilning i en begrænset periode (“Digitalt PPV-Indhold”), og/eller v) tilgå Digitalt Indhold på et gratis, reklamefinansieret eller kampagnerelateret grundlag med henblik på afspilning i en begrænset periode (“Gratis Digitalt Indhold”). Digitalt Indhold kan være tilgængeligt som Digitalt Indhold på Abonnement, Lejet Digitalt Indhold, Købt Digitalt Indhold, Digitalt PPV-Indhold, Gratis Digitalt Indhold eller en kombination heraf og er i hvert enkelt tilfælde underlagt den nedenfor angivne begrænsede licens.

b. Regler for Brug. Din anvendelse af Digitalt Indhold er underlagt Regler for Brug af Amazon Prime Video (benævnt "Regler for Brug"). Reglerne for Brug indeholder vigtige oplysninger, herunder den periode, hvori du har ret til at se forskelligt Digitalt Indhold (benævnt “Afspilningsperioden”), og begrænsninger i antal og typer af Kompatible Enheder, hvorpå de enkelte former for Digitalt Indhold må downloades, streames eller afspilles.

c. Abonnementer/medlemskaber. Tilbud og priser på abonnementer (undertiden også benævnt medlemskaber), abonnementstjenesterne, omfanget af tilgængeligt Digitalt Indhold på Abonnement samt de konkrete titler, der er tilgængelige via abonnementstjenesterne, kan uden varsel blive ændret over tid og efter geografisk placering (medmindre andet følger af gældende lovgivning). Medmindre andet angives, træder prisændringer i kraft ved den næste abonnementsperiodes begyndelse. Hvis du ikke kan acceptere en ændring i dit abonnement, kan du opsige abonnementet i henhold til pkt. 4(d) nedenfor. Abonnements- eller medlemspriser kan indeholde moms og/eller andre afgifter. Hvor det er relevant, vil sådanne skatter blive opkrævet af den part, som du betaler for Tjenesten, hvilket kan være Amazon eller en tredjepart. Vi giver ikke nogen garantier i forhold til tilgængeligheden af konkret Digitalt Indhold på Abonnement eller minimumsindholdet af Digitalt Indhold på Abonnement i et abonnement. Eventuelle yderligere vilkår, der måtte gælde for et abonnement (som f.eks. den gældende opsigelses- og refusionspolitik), vil fremgå af informationssiderne for det pågældende abonnement på den primære hjemmeside for Tjenesten for din geografiske placering, som kan tilgås her (din “Videomarkedsplads”).

Nogle af de abonnementstjenester, vi tilbyder, leveres af tredjeparter. Tredjeparter, som leverer abonnementstjenester (f.eks. via Prime Video-kanaler), kan foretage ændringer i eller ophøre med at levere funktionaliteter eller indhold i deres tjenester. Amazon er ikke ansvarlig for indholdet i tredjeparters abonnementstjenester eller for disse tjenesters funktionaliteter.

Hvis du bor i Tyskland eller Østrig (eller hvis tysk eller østrigsk lov er gældende af andre årsager), gælder sætning 1 i dette afsnit 4 (c) ikke, og resten af afsnit 4 (c) gælder i stedet. Vi kan hæve og sænke abonnementsgebyrerne eller medlemsgebyret (hver især en "ændring" og samlet "ændringer i abonnementsgebyret" eller "ændringer i medlemsgebyret") for at videregive omkostningsstigninger og/eller omkostningsbesparelser, der opstår for os, og som påvirker omkostningerne ved den Tjeneste, som du er medlem af. Specifikke omkostningsfaktorer, vi vil overveje, omfatter: omkostninger forbundet med produktion, licensering, erhvervelse og distribution af indhold; omkostninger forbundet med nødvendig hardware, software og infrastruktur; energiomkostninger; omkostninger for eksterne tjenesteudbydere; omkostninger til arbejdskraft; omkostninger i forbindelse med love, regler, officielle kendelser og skatter. Abonnements- eller medlemsgebyrer vil kun blive ændret i det omfang, vores egne omkostninger samlet falder eller stiger, og enhver ændring af abonnements- eller medlemsgebyrerne vil være baseret på den økonomiske indvirkning af det samlede omkostningsfald eller den samlede omkostningsstigning på vores levering af Tjenesten til dig. Vi vil ikke foretage ændringer af abonnements- eller medlemsgebyrer, som påvirker den kontraktlige balance mellem Tjenesten og dine abonnementsgebyrer eller medlemsgebyr. Hvis vi foretager en ændring af abonnements- eller medlemsgebyrer, vil vi informere dig i tekstform (f.eks. via e-mail) om ændringen, årsagen til ændringen og ikrafttrædelsesdatoen for ændringen inden for en rimelig frist på mindst 30 dage, før ændringen træder i kraft. Vi vil også informere dig om virkningen af anset samtykke (i tilfælde af, at du ikke afviser), begyndelsen og varigheden af perioden til at afvise, og din mulighed for opsigelse. Du kan afvise ændringen eller annullere dit abonnement eller medlemskab. Dit samtykke til ændringen vil blive anset for givet, hvis du ikke har afvist ændringen inden for 30 dage efter modtagelsen af oplysningerne. Eventuelle ændringer af abonnementer eller medlemskabet, der tidligere er foretaget i overensstemmelse med disse vilkår, forbliver upåvirket. Hvis du bor i Tyskland, eller hvis tysk lov er gældende af andre årsager, forbliver afsnit 315 i den tyske civillovbog upåvirket.

d. Annullering af abonnementer/medlemskaber. Hvis du har tilmeldt dig et abonnement eller medlemskab, som alene giver adgang til video, direkte via os, kan du opsige det når som helst ved at gå ind på Din Konto og ændre indstillingerne for dit medlemskab, ved at kontakte Amazons kundeservice eller ved at bruge en opsigelsesformular, som vi stiller til rådighed for dig på din Videomarkedsplads (se her) eller, hvis du har indgået det pågældende Amazon-abonnement eller medlemskab via en tredjepart, via din konto hos den pågældende tredjepart. Hvis du opsiger inden for tre arbejdsdage efter tilmelding til eller konvertering fra en gratis prøveperiode til et betalt medlemskab (eller for kunder i Det Forenede Kongerige og EU inden for 14 dage efter modtagelse af bekræftelse på dit abonnement eller medlemskab), refunderer vi hele din betaling for medlemskabet. Dog kan vi opkræve fra dig (eller tilbageholde i din refusion) værdien af forbruget af Tjenesten via din konto i løbet af den pågældende periode. Du accepterer også udtrykkeligt, at Tjenesten vil starte inden for din opsigelsesperiode. Hvis du opsiger på noget andet tidspunkt, refunderer vi kun hele din betaling for medlemskabet, hvis der ikke er blevet tilgået Digitalt Indhold, som er tilgængeligt gennem dit medlemskab, som alene giver adgang til video, via din konto siden din sidste ændring af dit medlemskab. Hvis du har adgang til Tjenesten som en del af et Prime-medlemskab, er de vilkår for opsigelse og refusion, der gælder for dig, angivet i de Vilkår for brug af Prime, der gælder for din Videomarkedsplads (se her). Hvis du får adgang til Tjenesten som en del af et Amazon-abonnement eller -medlemskab, som du betaler for via en tredjepart, kan de vilkår for opsigelse og refusion, der gælder for dig, være anderledes, og de fastsættes af den pågældende tredjepart. Det kan være nødvendigt for dig at kontakte denne tredjepart for at annullere dit abonnement eller modtage eventuel refusion i henhold til deres gældende politikker.

e. Købs- og lejetransaktioner, annulleringer. Undtagen som beskrevet i dette punkt er alle transaktioner vedrørende Købt Digitalt Indhold, Lejet Digitalt Indhold og Digitalt PPV-Indhold endelige, og vi accepterer ikke returneringer af sådant Digitalt Indhold. Du kan annullere en ordre på Købt Digitalt Indhold eller Lejet Digitalt Indhold inden for 48 timer efter køb eller leje (eller for kunder i Det Forenede Kongerige og EU inden for 14 dage fra købs- eller lejedato) ved at klikke på "Annullér din ordre" under Dine digitale ordrer eller, for køb faktureret via en tredjepart, på videoens side med oplysninger på din Videomarkedsplads (se her) eller ved at kontakte Amazons kundeservice. Dog kan du ikke annullere en ordre på Købt Digitalt Indhold eller Lejet Digitalt Indhold, når du først er begyndt at se eller downloade det pågældende Digitale Indhold. Du kan annullere en forudbestilling på Købt Digitalt Indhold eller Lejet Digitalt Indhold når som helst før indholdets udgivelsesdato. Du kan annullere en ordre på Digitalt PPV-Indhold når som helst før den planlagte programstart. Udgivelsesdatoen for forudbestilt Digitalt Indhold kan ændres. Hvis du har købt Digitalt Indhold som del af et Amazon-abonnement eller -medlemskab, som du betaler for gennem en tredjepart, fastlægges de gældende vilkår for refusion af den pågældende tredjepart.

f. Betalingsmetoder. Hvis du tilmelder dig et abonnement eller medlemskab, som alene giver adgang til video, gennem os og faktureres af os, gælder de betalingsvilkår, der er beskrevet herunder, for dit abonnement eller medlemskab.

  • Hvis vi ikke kan gennemføre din betaling ved hjælp af den af dig angivne betalingsmetode, forbeholder vi os ret til at anvende en af de andre betalingsmetoder, vi har registreret for dig.
  • Hvis du køber et abonnement eller påbegynder en gratis prøveperiode på et abonnement, fortsætter dit abonnement automatisk, og du giver os tilladelse til (uden varsel, medmindre andet følger af gældende lovgivning) at opkræve den på det pågældende tidspunkt gældende abonnementsbetaling inklusive eventuelle skatter ved hjælp af en hvilken som helst betalingsmetode, som vi har registreret for dig.
  • MEDMINDRE DU GIVER OS BESKED FØR EN OPKRÆVNING, SOM DU ØNSKER AT ANNULLERE ELLER IKKE ØNSKER AT FORNY AUTOMATISK, FORSTÅR DU, AT DIT ABONNEMENT AUTOMATISK VIL FORTSÆTTE, OG DU GIVER OS TILLADELSE TIL (UDEN AT GIVE DIG BESKED HEROM, MEDMINDRE DET KRÆVES AF GÆLDENDE LOVGIVNING) AT OPKRÆVE DEN PÅ DET PÅGÆLDENDE TIDSPUNKT GÆLDENDE PERIODISKE ABONNEMENTSBETALING INKLUSIVE EVENTUELLE SKATTER VED HJÆLP AF EN HVILKEN SOM HELST BETALINGSMETODE, SOM VI HAR REGISTRERET FOR DIG.
  • Hvis alle de betalingsmetoder, vi har registreret for dig, bliver afvist ved opkrævning af dit abonnementsgebyr, bliver dit abonnement annulleret, medmindre du oplyser os om en ny betalingsmetode. Hvis du oplyser os om en anden betalingsmetode, og betalingen gennemføres, før dit abonnement opsiges, løber din nye abonnementsperiode fra den oprindelige fakturadato og ikke fra datoen for den gennemførte betaling. Du kan bruge indstillingerne i Din Konto til at opdatere din(e) foretrukne betalingsmetode(r).

Hvis du har tilmeldt dig et abonnement eller medlemskab, som alene giver adgang til video, gennem en tredjepart og ikke faktureres direkte af os, gælder tredjepartens betalingsvilkår for dit abonnement eller medlemskab.

g. Prøveperiode gennem reklamekampagne. Vi tilbyder fra tid til anden kvalificerede kunder forskellige prøveperioder eller andre medlemskaber i salgsfremmende øjemed, som er underlagt denne Aftale, medmindre andet fremgår af kampagnetilbuddet. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at afgøre, om du er kvalificeret hertil. Prøvemedlemmer kan til enhver tid (via Din Konto) vælge ikke at fortsætte til betalt medlemskab ved udløbet af prøveperioden.

h. Begrænset licens til digitalt indhold. Med forbehold for betaling af prisen for leje eller køb af eller adgang til Digitalt Indhold og din overholdelse af alle vilkår i denne Aftale giver Amazon dig i den gældende afspilningsperiode en ikke-eksklusiv, begrænset licens, som ikke kan overdrages, og som ikke kan gives i underlicens, til at tilgå og se det Digitale Indhold i overensstemmelse med Reglerne for Brug til personlig, ikke-kommerciel, privat brug. Vi kan automatisk fjerne Digitalt Indhold fra din Kompatible Enhed efter udløbet af dets afspilningsperiode.

i. Tilgængelighed af købt digitalt indhold. Købt Digitalt Indhold vil generelt fortsat være tilgængeligt for dig, så du kan downloade eller streame det fra Tjenesten, alt efter hvad der er relevant, men kan blive utilgængeligt på grund af indholdsudbyderens potentielle licensbegrænsninger eller af andre grunde, og Amazon er ikke ansvarlig over for dig, hvis Købt Digitalt Indhold bliver utilgængeligt for yderligere download eller streaming.

j. Afspilningskvalitet, streaming. Opløsning og kvalitet ved afspilning af det Digitale indhold, som du modtager, afhænger af flere faktorer, herunder typen af den Kompatible Enhed, som du bruger til at tilgå det Digitale Indhold med, og din båndbredde, der kan stige og falde under afspilningen. Hvis vi registrerer, at Digitalt Indhold, som vi streamer til dig, kan blive afbrudt eller på anden måde ikke afspilles korrekt på grund af begrænsninger i båndbredde eller andre faktorer, kan vi nedsætte opløsningen af og filstørrelsen på det streamede Digitale Indhold i et forsøg på at undgå afbrydelser af afspilningen. Vi bestræber os på at give dig en afspilningsoplevelse af høj kvalitet, men giver ingen garantier i forhold til opløsningen eller kvaliteten af det Digitale Indhold, du modtager, når du streamer. Dette gælder også, hvis du har betalt ekstra for adgang til indhold i høj eller ultrahøj opløsning eller HDR-indhold (High Dynamic Range).

k. Generelle begrænsninger. Du må ikke i) overføre, kopiere eller fremvise det Digitale Indhold på anden måde end som tilladt i henhold til denne Aftale, ii) sælge, udleje, lease, distribuere eller transmittere nogen rettighed til det Digitale Indhold, iii) fjerne nogen rettighedshavermeddelelse eller -mærkning fra det Digitale Indhold, iv) forsøge at deaktivere, omgå, ændre, hindre eller på anden vis manipulere med noget system til administration af digitale rettigheder eller noget andet system til beskyttelse af indhold, som anvendes som led i Tjenesten, eller v) anvende Tjenesten eller Digitalt Indhold til kommercielle eller ulovlige formål.

l. Måling af publikum. Kun for kunder i USA gælder det, at visse tredjeparter såsom annoncører og ejere af indhold er interesserede i at forstå, hvordan deres indhold klarer sig på Prime Video. Når du ser bestemte kanaler og sports- og liveindhold, kan Amazon give oplysninger om din betragtningsadfærd til tredjeparter med henblik på måling af publikum og markedsundersøgelser. Klik her for at få mere at vide om sådanne målinger, om de kanaler og det sports- og liveindhold, der er omfattet, og om dine valg.

5. SOFTWARE

a. Brug af Softwaren. Vi kan stille software til rådighed for dig i forbindelse med Tjenesten (benævnt "Softwaren"). Vilkårene i Betingelser for brug af din Videomarkedsplads (se her) gælder tilsvarende for din brug af Softwaren. Klik her for at få mere at vide om yderligere vilkår, der gælder for visse typer af tredjepartssoftware.

b. Information, der gives til Amazon og udbydere af videoindhold. Tjenesten og Softwaren kan give Amazon oplysninger om din brug af Tjenesten og Softwaren og disses ydeevne såvel som oplysninger i forhold til de enheder, som du bruger til download og til at bruge Tjenesten og Softwaren på. Via Softwaren kan vi f.eks. få oplysninger om det Digitale Indhold, du downloader og streamer, og din brug af dette Digitale Indhold (som f.eks. om og hvornår du har set det Digitale Indhold, hvilket bl.a. kan hjælpe os med at måle Afspilningsperioden for Lejet Digitalt Indhold). Alle de oplysninger, vi modtager, er underlagt Amazons fortrolighedsmeddelelse for din Videomarkedsplads (se her). Vi kan give visse oplysninger om din abonnementsstatus og brug af Digitalt Indhold, herunder visningshistorik, til udbydere af videoindhold såsom tredjeparter, der tilbyder abonnementstjenester via Prime Video-kanaler. Vi leverer disse oplysninger i et format, så de ikke kan identificere dig (medmindre du giver tilladelse til at dele identificerbare oplysninger med en bestemt udbyder af videoindhold).

6. YDERLIGERE VILKÅR

a. Opsigelse. Vi kan opsige din adgang til Tjenesten, inklusive ethvert abonnement, der er tilgængeligt som en del af Tjenesten, efter vores skøn og uden varsel (undtagen i henhold til krav i gældende lovgivning). Hvis vi gør det, giver vi dig en pro rata-refusion af din abonnementsbetaling (hvis du har foretaget en betaling). Hvis du overtræder nogen af ​​vilkårene i denne Aftale, ophører dine rettigheder i henhold til denne Aftale dog automatisk og uden varsel, og Amazon kan efter eget skøn straks spærre din adgang til Tjenesten og til Digitalt Indhold uden refusion af betalte beløb. I sådanne tilfælde skal du slette alle kopier af Digitalt Indhold, som du har downloadet.

b. Eksplicit indhold. Ved at bruge Tjenesten kan du opleve indhold, der kan være stødende, uanstændigt eller anstødeligt. Sådant indhold er måske og måske ikke udstyret med oplysning om, at det indeholder eksplicit sprog eller andre attributter. Ikke desto mindre accepterer du at bruge Tjenesten på egen risiko, og Amazon har intet ansvar over for dig for noget indhold. Typer, genrer, kategorier og beskrivelser af indhold tilbydes som en service, og Amazon garanterer ikke deres nøjagtighed.

c. Kommunikation. Vi kan sende dig tilbud eller på anden måde kommunikere med dig elektronisk, hvilket kan omfatte e-mail, push-meddelelser eller indlæg til dit Amazon Message Center, og du giver hermed samtykke til at modtage sådanne meddelelser (medmindre du er kunde i Det Forenede Kongerige, EU, Tyrkiet eller Brasilien, i hvilket tilfælde du særskilt skal beslutte, om du ønsker at modtage sådanne meddelelser). Sådanne meddelelser vil være i overensstemmelse med Amazons fortrolighedsmeddelelse for din Videomarkedsplads (se her). Hvis du ikke længere ønsker at modtage marketingkommunikation fra Amazon Prime Video, skal du opdatere dine præferencer for marketingkommunikation under Din Konto.

d. Opdateringer og ændring af Tjenesten. Amazon kan til enhver tid ændre Tjenesten (herunder alle abonnementer), alt Digitalt indhold og/eller Software, (i) for at forbedre eksisterende eller tilføje nye funktionaliteter og/eller funktioner, (ii) for at forbedre eller vedligeholde brugeroplevelsen, (iii) af driftsmæssige eller tekniske årsager, (iv) for at understøtte opretholdelse af kvalitet og kvantitet af indhold inkluderet i Tjenesten, eller (v) af juridiske eller sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du befinder dig i EU eller Storbritannien og Nordirland (eller hvis det på anden måde kræves af gældende lovgivning), og sådanne ændringer har væsentlig og negativ indvirkning på Tjenesternes anvendelighed ("Væsentlige ændringer"), a) vil vi underrette dig via e-mail eller anden elektronisk kommunikation vedr. omfanget, tidspunktet og årsagen til den væsentlige ændring mindst 30 dage før den træder i kraft, og b) du kan også annullere Tjenesten til enhver tid inden for 30 dage efter, at de væsentlige ændringer træder i kraft, og vi vil om fornødent give dig en forholdsmæssig refusion af eventuelle gebyrer, der er betalt for faktureringsperioden for dit medlemskab. Amazon forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel (medmindre andet følger af gældende lovgivning eller er anført ovenfor) at afbryde eller ophøre med Tjenesten eller en del heraf, og Amazon kan ikke gøres ansvarlig over for dig, hvis Amazon udnytter denne ret, selv om din adgang til at bruge Digitalt Indhold måtte blive påvirket af en sådan ændring.

e. Ændringer. Amazon forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer til denne Aftale af juridiske eller lovpligtige årsager; af sikkerhedsmæssige årsager; for at forbedre eksisterende funktioner eller at føje yderligere funktioner til Tjenesten; for at afspejle forbedringer i teknologi; for at foretage rimelige, tekniske tilpasninger af Tjenesten; og sikre løbende operabilitet af Tjenesten ved at offentliggøre de reviderede vilkår i forbindelse med Tjenesten eller på din Videomarkedsplads (se her). Du har mulighed for at afvise disse ændringer ved når som helst at opsige dit medlemskab. I det videst mulige omfang, lovgivningen tillader, vil din fortsatte brug af Tjenesten eller Softwaren efter sådanne ændringer udgøre accept af ændringerne. En eventuel forhøjelse af abonnementsbetalingen træder dog først i kraft ved fornyelse af dit abonnement.

f. Forbehold for rettigheder, afkald. Tjenesten, Softwaren og det Digitale Indhold udgør intellektuel ejendom, der er beskyttet af loven. Indehavere af ophavsrettigheder til Digitalt Indhold anses som begunstigede tredjeparter i forbindelse med Aftalen. Vores undladelse af at forlange eller håndhæve fuld overholdelse af Aftalen udgør ikke afkald på nogen af vores rettigheder.

g. Tvister/betingelser for brug. Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller Tjenesten, er underlagt vilkår om lovvalg, garantifralæggelse og ansvarsbegrænsning, konfliktløsning og fraskrivelse af retten til gruppesøgsmål (hvis relevant) samt alle øvrige vilkår i Amazons Betingelser for brug af din Videomarkedsplads (se her). Ved at bruge Tjenesten accepterer du disse vilkår på vegne af dig selv og alle medlemmer af din husstand og andre, der bruger Tjenesten gennem din konto. DU KAN OGSÅ VÆRE OMFATTET AF VISSE FORBRUGERBESKYTTELSESRETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIN LOKALE JURISDIKTION.

h. Ansvarsbegrænsning. Uden herved at begrænse garantifralæggelsen og ansvarsbegrænsningen i Amazons Betingelser for brug af din Videomarkedsplads (se her) i) er vi eller vores software-licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for mere end samlet halvtreds dollars (USD 50,00) over for dig for enhver skade, der udspringer af eller vedrører din brug af eller manglende adgang til at bruge Softwaren, og ii) vi eller vores leverandører af Digitalt Indhold er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig for enhver skade, der udspringer af din brug af Tjenesten, det Digitale Indhold eller information, materialer eller produkter, der er indeholdt i eller på anden vis gøres tilgængeligt for dig via Tjenesten, for mere end det beløb, du har betalt til os i løbet af de seneste 12 måneder for at købe, leje eller afspille det Digitale Indhold, som dit erstatningskrav vedrører. Begrænsningerne i dette afsnit gælder for dig, selv hvis retsmidlerne ikke opfylder deres væsentlige formål.

VISSE JURISDIKTIONER, HERUNDER JURISDIKTIONER I DEN EUROPÆISKE UNION, TILLADER IKKE FORBEHOLD FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ELLER FORBEHOLD FOR ERSTATNINGSANSVAR FOR VISSE TYPER AF SKADE. HVIS SÅDANNE LOVE GÆLDER FOR DIG, ER NOGLE ELLER ALLE DE OVENSTÅENDE FRASKRIVELSER, FORBEHOLD ELLER BEGRÆNSNINGER MÅSKE IKKE GÆLDENDE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER. HVIS JAPANS LOVGIVNING GÆLDER FOR DIN BRUG AF TJENESTEN, VIL ANSVARSBEGRÆNSNINGEN I DETTE AFSNIT IKKE GÆLDE I TILFÆLDE AF AMAZONS FORSÆTLIGHED ELLER GROVE UAGTSOMHED.

i. Kontaktoplysninger. Kommunikation vedrørende denne Aftale bedes fremsendt skriftligt til Amazon på den gældende kontaktadresse som anført her.

j. Individualitet. Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for ugyldig, omstødelig eller uanset årsag uden retskraft, vil den pågældende bestemmelse blive anset for at være udskilt, således at gyldigheden og retskraften af de øvrige bestemmelser i Aftalen ikke berøres heraf.

k. Dine juridiske rettigheder. Vi har ifølge loven pligt til at levere Tjenesten og Digitalt Indhold i overensstemmelse med denne Aftale. Hvis der er et problem med Tjeneste eller Digitalt Indhold, kan lovgivningen i dit land give dig yderligere rettigheder og retsmidler. Sådanne love gælder ud over de rettigheder, du har ifølge denne aftale.