Prime Video
  1. Twoje konto

Pomoc

Warunki korzystania z Amazon Prime Video

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2023 r.

Poniżej znajduje się treść Warunków korzystania z Amazon Prime Video. Niniejsze warunki obowiązują użytkowników Amazon Prime Video i podmiot świadczący tę usługę, którym może być – w zależności od lokalizacji użytkownika – Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited lub jedna z jej spółek powiązanych („Amazon”, „my” lub „nas”). Aby sprawdzić, która ze spółek powiązanych jest podmiotem świadczącym usługę Amazon Prime Video na rzecz użytkownika, oraz inne warunki właściwe dla jego lokalizacji, należy odwiedzić stronę www.primevideo.com/ww-av-legal-home. Podmiot świadczący usługę Amazon Prime Video może być zmieniany za uprzednim zawiadomieniem lub bez niego (chyba że wymaga tego obowiązujące prawo). Należy zapoznać się z niniejszymi warunkami oraz z Powiadomieniem o ochronie prywatności, Warunkami korzystania oraz z Zasadami użytkowania Amazon Prime Video dotyczącymi użytkownika, a także z wszelkimi innymi zasadami związanymi z usługą Amazon Prime Video (w tym między innymi z zasadami lub postanowieniami dotyczącymi korzystania wskazanymi na opisach produktów lub na stronach pomocy lub innych stronach informacyjnych usługi Amazon Prime Video) (zwanych dalej łącznie „Umową”). W przypadku użytkowników znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Brazylii, Powiadomienie o ochronie prywatności, Powiadomienie o wykorzystywaniu plików cookie i Informacja o reklamach opartych na zainteresowaniach nie stanowią części Umowy. Wersje niniejszych zasad i powiadomień obowiązujących użytkownika są dostępne do wglądu w celu zapoznania się ze sposobem, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługę Amazon Prime Video, przegląda ją lub z niej korzysta, akceptuje niniejszą Umowę w imieniu własnym oraz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego i innych osób, które korzystają z Usługi w ramach konta użytkownika.

1. USŁUGA

Amazon Prime Video („Usługa”) to spersonalizowana usługa, która zapewnia użytkownikowi dostęp do filmów cyfrowych, programów telewizyjnych i innych treści wideo (zwanych dalej łącznie „Treściami cyfrowymi”) oraz innych usług przewidzianych w niniejszej Umowie, a także przedstawia ich propozycje i ułatwia ich przeglądanie. Dostęp do Usługi i Treści cyfrowych można uzyskać na kilka sposobów, w tym za pośrednictwem Amazon Prime, zaś korzystanie przez użytkownika z przywilejów wynikających z Prime i usług świadczonych przez Amazon podlega odrębnym warunkom udostępnianym w aplikacjach, na stronach internetowych lub w urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do tych usług. Użytkownicy poniżej 18. roku życia lub użytkownicy, którzy nie są osobami pełnoletnimi w rozumieniu właściwych przepisów prawa miejscowego, mogą korzystać z Usługi tylko w obecności rodzica lub opiekuna. Personalizujemy dostarczane w ramach Usług treści i funkcje, w tym przedstawiamy użytkownikom zalecenia dotyczące Treści cyfrowych, funkcji i usług, które mogą ich zainteresować. Staramy się również nieustannie ulepszać urządzenia i usługi Amazon oraz dopasowywać je do indywidualnych potrzeb użytkowników.

2. URZĄDZENIA KOMPATYBILNE

Przesyłanie lub odbiór strumieniowy Treści cyfrowych będzie możliwy za pośrednictwem komputera osobistego, przenośnego odtwarzacza multimedialnego lub innego urządzenia, które spełnia ustalane przez nas co jakiś czas wymogi systemowe oraz wymogi dotyczące kompatybilności („Urządzenie kompatybilne”). Więcej informacji na temat obsługiwanych urządzeń można znaleźć tutaj: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Japonia, wszystkie pozostałe kraje. Niektóre Urządzenia kompatybilne można wykorzystywać tylko do odbioru strumieniowego Treści cyfrowych, niektóre – tylko do pobierania tych treści, a inne – do ich odbioru strumieniowego i pobierania. Możemy zmieniać wymogi dotyczące Urządzeń, a w niektórych przypadkach to, czy urządzenie jest (lub pozostaje) Urządzeniem kompatybilnym, może zależeć od jego oprogramowania bądź systemów dostarczonych lub obsługiwanych przez producenta tego urządzenia lub inne strony trzecie. W związku z tym urządzenia, które są w danej chwili Urządzeniami kompatybilnymi, mogą przestać być nimi w przyszłości. Za dostarczanie użytkownikom aplikacji mobilnej Amazon Prime Video i świadczenie Usługi mogą odpowiadać dwa różne podmioty Amazon.

3. ZRÓŻNICOWANE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Usługa jest dostępna tylko w niektórych lokalizacjach ze względu na ograniczenia techniczne i inne ograniczenia nałożone przez dostawców treści. Treści cyfrowe (w tym w wersji audio z napisami i dubbingiem) oraz sposób, w jaki je oferujemy użytkownikom, będą różnić się w zależności od czasu i lokalizacji. Amazon użyje technologii pozwalających na zweryfikowanie położenia geograficznego użytkownika. Użytkownik nie może stosować żadnej technologii ani techniki do ukrycia swojej lokalizacji.

4. TREŚCI CYFROWE

a. Ogólne. Usługa może umożliwiać użytkownikom: (i) dostęp do Treści cyfrowych w ramach subskrypcji na ich wyświetlanie przez ograniczony czas w trakcie okresu subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Amazon Prime lub innej subskrypcji, lub odrębnej oferty subskrypcji wideo) („Treści cyfrowe w ramach subskrypcji”), (ii) wypożyczenie Treści cyfrowych do wyświetlania na żądanie przez ograniczony czas („Wypożyczone treści cyfrowe”), (iii) zakup Treści cyfrowych do wyświetlania na żądanie przez nieograniczony czas („Zakupione treści cyfrowe”), (iv) zakup Treści cyfrowych do wyświetlania w formule pay-per-view przez ograniczony czas („Treści cyfrowe w formule PPV”) i/lub (v) bezpłatny dostęp do Treści cyfrowych do wyświetlania przez ograniczony czas w ramach reklamy lub promocji („Bezpłatne treści cyfrowe”). Treści cyfrowe mogą być dostępne jako Treści cyfrowe w ramach subskrypcji, Wypożyczone treści cyfrowe, Zakupione treści cyfrowe, Treści cyfrowe w formule PPV, Bezpłatne treści cyfrowe lub dowolna ich kombinacja – w każdym przypadku treści te podlegają ograniczonej licencji udzielonej poniżej.

b. Zasady użytkowania. Użytkowanie Treści cyfrowych regulują Zasady użytkowania Amazon Prime Video („Zasady użytkowania”). Zasady użytkowania dostarczają ważnych informacji, w tym określają okres, w którym użytkownik jest uprawniony do wyświetlania różnego rodzaju Treści cyfrowych („Okres wyświetlania”), oraz ograniczenia dotyczące liczby i rodzaju Urządzeń kompatybilnych, za pośrednictwem których można pobierać, odbierać strumieniowo i wyświetlać wszelkiego rodzaju Treści cyfrowe.

c. Subskrypcja/członkostwo. Oferty i ceny subskrypcji (zwanej niekiedy również „członkostwem”), usługi subskrypcji, zakres dostępnych Treści cyfrowych w ramach subskrypcji i konkretne tytuły dostępne w ramach usług subskrypcji mogą z czasem i bez zawiadomienia (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo) ulec zmianie w zależności od lokalizacji.

Jeśli użytkownik mieszka w Niemczech lub prawo niemieckie ma zastosowanie z innych powodów, zdanie 1 w tym artykule 4 (c) nie ma zastosowania, a artykuł 315 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony. Możemy podnieść lub obniżyć opłaty abonamentowe lub opłatę członkowską (każda z nich stanowi „zmianę”, a łącznie „zmiany w opłacie abonamentowej” lub „zmiany w opłacie członkowskiej”) w celu przeniesienia wzrostu kosztów i/lub oszczędności powstających dla nas, które mają wpływ na koszty Usługi, której użytkownik jest członkiem.

Konkretne czynniki kosztowe, które rozważymy, obejmują: koszty związane z produkcją, licencjonowaniem, nabywaniem i dystrybucją treści; koszty związane z wymaganym sprzętem, oprogramowaniem i infrastrukturą; koszty energii; koszty zewnętrznych usługodawców; koszty pracy; koszty związane z przepisami prawa, regulacjami, nakazami urzędowymi i podatkami. Opłaty abonamentowe lub członkowskie będą zmieniane wyłącznie w zakresie, w jakim nasze własne koszty ulegną zmniejszeniu lub zwiększeniu, a wszelkie zmiany opłat abonamentowych lub członkowskich będą oparte na wpływie finansowym całkowitego zmniejszenia lub zwiększenia kosztów na świadczenie przez nas Usługi na rzecz użytkownika.

Nie wprowadzimy żadnych zmian w opłatach subskrypcyjnych ani w opłacie członkowskiej, które miałyby wpływ na równowagę umowną pomiędzy Usługą a opłatami subskrypcyjnymi lub opłatą członkowską.

Jeżeli dokonamy zmiany w zakresie opłat abonamentowych lub składki członkowskiej, poinformujemy użytkownika w formie tekstowej (na przykład e-mailem) o zmianie, podając przyczynę(-y) zmiany oraz datę wejścia zmiany w życie w rozsądnym terminie co najmniej 30 dni przed wejściem zmiany w życie. Poinformujemy użytkownika również o skutku domniemanej zgody (w przypadku braku odrzucenia), początku i czasie trwania okresu, w którym użytkownik może odrzucić zmianę oraz o możliwości wypowiedzenia umowy.

Użytkownik może odrzucić zmianę lub anulować subskrypcję lub członkostwo. Zgodę na zmianę uważa się za wyrażoną, jeśli użytkownik nie odrzuci zmiany w ciągu 30 dni od otrzymania informacji.

Wszelkie zmiany w subskrypcjach lub członkostwie dokonane wcześniej zgodnie z niniejszymi warunkami pozostają nienaruszone.

O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany cen obowiązują od początku następnego okresu subskrypcji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmianę subskrypcji, może anulować subskrypcję zgodnie z pkt 4 lit. d) poniżej. Ceny subskrypcji lub członkostwa mogą zawierać podatek VAT i/lub inne podatki. W stosownych przypadkach podatki te będą pobierane przez stronę, z którą użytkownik przeprowadza transakcję w ramach usługi, na przykład przez Amazon lub stronę trzecią. Nie gwarantujemy dostępności konkretnych Treści cyfrowych w ramach subskrypcji ani minimalnej ich ilości dostępnej w ramach jakiejkolwiek subskrypcji. Dodatkowe warunki dotyczące subskrypcji (takie jak obowiązująca polityka anulowania subskrypcji i zwrotu kosztów) będą podane na stronach informacyjnych dotyczących tej subskrypcji na głównej stronie internetowej Usługi właściwej dla lokalizacji użytkownika (por. tutaj) („Wypożyczalnia filmów” użytkownika).

Dostawcami niektórych z oferowanych przez nas usług subskrypcji są strony trzecie. Strony trzecie, świadczące usługi subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Kanałów Prime Video), mogą zmienić funkcje świadczonych przez siebie usług lub oferowane w ramach tych usług treści, a także zaprzestać oferowania tych usług lub treści. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za treści oferowane przez strony trzecie w ramach świadczonych przez nie usług subskrypcji ani za funkcje tych usług.

d. Anulowanie subskrypcji/członkostw. Jeśli subskrypcja lub członkostwo obejmujące jedynie materiały wideo zostały wykupione bezpośrednio u nas, mogą one być anulowane w dowolnej chwili przez odwiedzenie zakładki „Moje konto” i zmianę ustawień członkostwa, przez skontaktowanie się z działem obsługi klienta Amazon lub przez skorzystanie z formularza anulowania udostępnianego przez nas w Wypożyczalni filmów użytkownika (wskazanego tutaj) lub, w przypadku wykupienia odpowiedniej subskrypcji lub członkostwa Amazon za pośrednictwem strony trzeciej, za pomocą konta użytkownika u danej strony trzeciej. W przypadku anulowania w terminie 3 dni roboczych od zapisania się do płatnego członkostwa lub od zmiany darmowego okresu próbnego na płatne członkostwo (lub, w przypadku klientów w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia subskrypcji lub usługi członkowskiej), zwrócimy pełną opłatę członkowską; z zastrzeżeniem, że możemy obciążyć użytkownika (lub potrącić ze zwrotu) wartość Usługi wykorzystanej za pośrednictwem jego konta w trakcie tego okresu. Użytkownik wyraźnie zgadza się na to, że Usługa rozpocznie się w trakcie trwania okresu anulowania. W przypadku anulowania w dowolnej innej chwili zwrócimy pełną opłatę członkowską jedynie w sytuacji, gdy od terminu ostatniej opłaty za członkostwo nie uzyskano dostępu do Treści cyfrowych dostępnych w ramach członkostwa. Jeśli dostęp do Usługi jest przyznany w ramach członkostwa w usłudze Prime, warunki anulowania i zwrotu kosztów obowiązujące użytkownika są wskazane w Warunkach korzystania z usługi Prime dostępnych w Wypożyczalni filmów użytkownika (wskazanych tutaj). Jeśli dostęp do Usług przysługuje w ramach subskrypcji Amazon lub członkostwa nabytego za pośrednictwem osób trzecich, warunki anulowania i zwrotu pieniędzy mogą się różnić i są wskazane przez daną osobę trzecią, oraz może istnieć konieczność kontaktu z taką osobą trzecią w celu anulowania subskrypcji i otrzymania zwrotu kosztów w oparciu o jej obowiązujące zasady.

e. Transakcje zakupu i wypożyczenia; anulowanie. Z wyłączeniem sytuacji opisanych w niniejszym akapicie wszelkie transakcje dotyczące Zakupionych treści cyfrowych, Wypożyczonych treści cyfrowych i Treści cyfrowych w formule PPV są ostateczne i nie podlegają zwrotowi kosztów. Zakup Zakupionych treści cyfrowych lub wypożyczenie Wypożyczonych treści cyfrowych można anulować w terminie 48 godzin od zakupu lub wypożyczenia (lub, w przypadku klientów w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od dnia zakupu lub wypożyczenia), klikając przycisk „Anuluj zamówienie” w zakładce „Moje zamówienia cyfrowe” lub, w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem stron trzecich, na stronie informacji o wideo w swojej Wypożyczalni filmów (wskazanej tutaj) lub kontaktując się z działem obsługi klienta Amazon. Nie można anulować zamówienia Zakupionych treści cyfrowych lub Wypożyczonych treści cyfrowych po rozpoczęciu oglądania lub pobierania takich Treści cyfrowych. Zamówienie Zakupionych treści cyfrowych lub Wypożyczonych treści cyfrowych w przedsprzedaży może być anulowane w dowolnej chwili przed ich premierą. Użytkownik może anulować zamówienie na Treści cyfrowe w formule PPV w dowolnym momencie przed planowanym rozpoczęciem programu. Dzień premiery zamówionych przedpremierowo Treści cyfrowych może ulec zmianie. W przypadku gdy użytkownik zakupił Treści cyfrowe w ramach subskrypcji lub członkostwa Amazon, przy czym transakcji dokonano za pośrednictwem strony trzeciej, stosuje się warunki zwrotu kosztów określone przez taką stronę trzecią.

f. Metody płatności. W przypadku gdy użytkownik zapisał się na subskrypcję wideo lub członkostwo za naszym pośrednictwem i jest rozliczany przez nas, wówczas do jego subskrypcji lub członkostwa stosuje się warunki rozliczeń przedstawione poniżej.

  • Jeśli nie będziemy w stanie przetworzyć dokonanej przez użytkownika płatności za pomocą określonej metody płatności, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia dowolnej metody płatności zapisanej na koncie użytkownika.
  • W przypadku zakupu subskrypcji lub rozpoczęcia bezpłatnej wersji próbnej subskrypcji subskrypcja ta ulegnie automatycznemu przedłużeniu, a użytkownik uprawnia nas (bez zawiadomienia, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo) do pobrania stosownej opłaty okresowej za subskrypcję zawierającej wszelkie podatki, przy użyciu dowolnej z metod płatności zapisanej na koncie użytkownika.
  • UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE O ILE NIE POWIADOMI NAS PRZED POBOREM OPŁATY, IŻ CHCE ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ BĄDŹ NIE ŻYCZY SOBIE AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA, SUBSKRYPCJA ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONA, A UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS (PRZY CZYM NIE MUSIMY PRZEKAZYWAĆ MU ODNOŚNEGO POWIADOMIENIA, JEŚLI NIE WYMAGAJĄ TEGO WŁAŚCIWE PRZEPISY) DO POBORU MAJĄCEJ ZASTOSOWANIE W TYM TERMINIE OPŁATY OKRESOWEJ ZA SUBSKRYPCJĘ, ZAWIERAJĄCEJ WSZELKIE PODATKI, PRZY UŻYCIU DOWOLNEJ Z METOD PŁATNOŚCI ZAPISANEJ NA KONCIE UŻYTKOWNIKA.
  • Jeśli opłata za subskrypcję nie będzie mogła być uiszczona za pośrednictwem żadnej z metod płatności zapisanych na koncie użytkownika, subskrypcja zostanie anulowana, chyba że użytkownik zaoferuje nam nową metodę płatności. W przypadku zaoferowania nam nowej metody płatności i pomyślnego pobrania opłaty przed anulowaniem subskrypcji podstawę poboru opłat w nowym okresie subskrypcji będzie stanowił pierwotny dzień fakturowania, nie zaś dzień pomyślnego poboru opłaty. W ustawieniach „Moje konto” użytkownik może zaktualizować określoną metodę / określone metody płatności.

W przypadku gdy użytkownik zapisał się na subskrypcję wideo lub członkostwo za pośrednictwem strony trzeciej i nie jest rozliczany bezpośrednio przez nas, wówczas do jego subskrypcji lub członkostwa mają zastosowanie warunki rozliczeń przedstawione przez taką stronę trzecią.

g. Promocyjne wersje próbne. Niekiedy uprawnionym klientom oferujemy różnego rodzaju wersje próbne członkostwa lub inne promocyjne rodzaje członkostwa, które podlegają niniejszej Umowie, o ile w ofertach promocyjnych nie określono inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do określenia według naszego wyłącznego uznania kwalifikowalności użytkownika w tym zakresie. Użytkownicy posiadający członkostwo próbne mogą w każdym momencie (za pośrednictwem opcji „Moje konto”) zrezygnować z przejścia na członkostwo płatne na koniec okresu próbnego.

h. Ograniczona licencja na Treści cyfrowe. Do końca obowiązującego Okresu wyświetlania Amazon udziela – z zastrzeżeniem uiszczenia jakichkolwiek opłat za wypożyczenie, zakup lub dostęp do Treści cyfrowych i przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy – niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji bez prawa do udzielania sublicencji na dostęp do Treści cyfrowych i ich wyświetlanie zgodnie z Zasadami użytkowania, do celów osobistych, niehandlowych i prywatnych. Po upływie Okresu wyświetlania możemy automatycznie usunąć Treści cyfrowe z Urządzenia kompatybilnego.

i. Dostępność zakupionych Treści cyfrowych. Zakupione Treści cyfrowe pozostaną na ogół dostępne dla użytkowników do pobrania lub odbioru strumieniowego w ramach Usługi, w zależności od przypadku, jednak dostęp do nich może zostać zablokowany z powodu ewentualnych ograniczeń licencyjnych nałożonych przez dostawców treści lub z innych powodów, zaś Amazon nie będzie ponosić wobec użytkowników odpowiedzialności, jeśli dostęp do Zakupionych treści cyfrowych zostanie zablokowany i niemożliwe będzie ich dalsze pobieranie lub ich dalszy odbiór strumieniowy.

j. Jakość odtwarzania; odbiór strumieniowy. Rozdzielczość odtwarzania i jakość otrzymywanych przez użytkownika Treści cyfrowych zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju Urządzenia kompatybilnego, za pośrednictwem którego uzyskuje on dostęp do Treści cyfrowych, i przepustowości łącza, która może zwiększać się lub zmniejszać w trakcie wyświetlania. Jeśli w przesyłanych przez nas użytkownikowi Treściach cyfrowych wykryjemy możliwość wystąpienia zakłóceń lub innych problemów z odtwarzaniem z powodu ograniczeń przepustowości łącza lub innych czynników, możemy zmniejszyć rozdzielczość i rozmiar pliku odbieranych strumieniowo Treści cyfrowych, aby nie dopuścić do zakłóceń w wyświetlaniu. Chociaż staramy się zapewnić użytkownikom wysoką jakość wyświetlania, nie gwarantujemy, że rozdzielczość lub jakość odbieranych strumieniowo przez użytkowników Treści cyfrowych będzie odpowiednia nawet w przypadku uiszczenia dodatkowej opłaty za dostęp do treści HD, UHD lub HDR.

k. Ograniczenia ogólne. Użytkownik nie może: (i) przenosić, kopiować ani wyświetlać Treści cyfrowych, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie; (ii) sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, rozprowadzać ani nadawać jakichkolwiek praw do Treści cyfrowych; (iii) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub etykiet z Treści cyfrowych; (iv) podejmować działań zmierzających do wyłączenia, obejścia, zmodyfikowania, zakłócenia działania lub ominięcia w inny sposób jakiegokolwiek systemu zarządzania prawami cyfrowymi lub innego systemu ochrony treści używanego w ramach Usługi; lub (v) korzystać z Usługi lub Treści cyfrowych w celach handlowych lub niezgodnych z prawem.

l. Pomiar liczby widzów. Jedynie w odniesieniu do klientów w USA, niektóre strony trzecie, w tym reklamodawcy i właściciele treści, są zainteresowani tym, jak ich treści są odbierane w usłudze Prime Video. Podczas oglądania określonych kanałów oraz treści sportowych i treści nadawanych na żywo, Amazon może przekazywać informacje o zachowaniach widzów stronom trzecim na potrzeby pomiaru liczby widzów i badania rynku. Aby dowiedzieć się więcej na temat takich usług pomiarowych, kanałów, treści sportowych i nadawanych na żywo, które je uwzględniają, oraz o możliwych wyborach przysługujących użytkownikowi, należy kliknąć tutaj.

5. OPROGRAMOWANIE

a. Korzystanie z oprogramowania. Możemy udostępnić użytkownikowi oprogramowanie do użytku w związku z Usługą („Oprogramowanie”). Korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania regulują Warunki korzystania zamieszczone w Wypożyczalni filmów użytkownika (por. tutaj). Aby zapoznać się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi określonego Oprogramowania stron trzecich, należy kliknąć tutaj.

b. Informacje przekazywane do firmy Amazon i Dostawców treści wideo. Usługa i Oprogramowanie mogą przekazywać firmie Amazon informacje dotyczące wykorzystania Usługi i Oprogramowania oraz ich działania, oraz informacje dotyczące urządzeń, na jakie Usługa i Oprogramowanie są pobierane i na jakich są używane. Na przykład w ramach korzystania z Oprogramowania Amazon może otrzymywać informacje związane z Treściami cyfrowymi, które użytkownik pobiera i odbiera strumieniowo oraz z których korzysta (np. czy użytkownik wyświetlał Treści cyfrowe i kiedy je wyświetlał, co może między innymi ułatwić nam pomiar Okresu wyświetlania Wypożyczonych treści cyfrowych). Wszystkie otrzymane przez nas informacje podlegają Powiadomieniu Amazon o ochronie prywatności dotyczącym Wypożyczalni filmów (wskazanemu tutaj). Możemy przekazywać określone informacje dotyczące statusu subskrypcji użytkownika oraz wykorzystania Treści cyfrowych, w tym historię oglądania, dostawcom treści wideo, takim jak strony trzecie oferujące usługi subskrypcji za pośrednictwem Kanałów Prime Video. Będziemy dostarczać te informacje w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika (o ile użytkownik nie zezwoli na udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację konkretnemu dostawcy treści wideo).

6. DODATKOWE WARUNKI

a. Zablokowanie dostępu. Według własnego uznania możemy zablokować dostęp użytkownika do Usługi, w tym do wszelkich subskrypcji dostępnych w ramach Usługi, bez zawiadomienia (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo). W takim przypadku użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot opłaty za subskrypcję (jeśli taka opłata została uiszczona); jednak w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy prawa użytkownika wynikające z niniejszej Umowy automatycznie wygasną bez zawiadomienia, zaś Amazon będzie mógł według własnego uznania natychmiast zablokować dostęp użytkownika do Usługi i Treści cyfrowych, a użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu jakichkolwiek opłat. W takim przypadku użytkownik musi usunąć wszelkie kopie pobranych Treści cyfrowych.

b. Nieodpowiednie treści. Korzystając z Usługi, użytkownik może napotkać treści, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub kontrowersyjne; mogą one zawierać wulgaryzmy lub inne nieodpowiednie treści. Niemniej jednak użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi na własne ryzyko, zaś Amazon nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za żadne treści. Rodzaje treści, ich gatunki, kategorie i opisy są udostępniane dla wygody i Amazon nie gwarantuje, że są one zgodne z prawdą.

c. Komunikacja. Możemy wysyłać użytkownikom promocje lub inne komunikaty drogą elektroniczną. Mogą one mieć formę wiadomości e-mail, aktywnych powiadomień (Push), lub wpisów na Amazon Message Center, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymanie tych powiadomień (o ile nie jest klientem w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Turcji lub Brazylii, w takim przypadku użytkownik oddzielnie decyduje o tym, czy chce otrzymywać takie powiadomienia). Te komunikaty będą zgodne z Powiadomieniem Amazon o ochronie prywatności w Wypożyczalni filmów (wskazanym tutaj). Aby wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Amazon Prime Video, należy zaktualizować swoje preferencje dotyczące wiadomości marketingowych za pośrednictwem opcji „Moje konto”.

d. Aktualizacje i modyfikacja Usługi. Amazon może również co jakiś czas modyfikować Usługę (w tym dowolną subskrypcję), dowolną Treść cyfrową lub dowolne Oprogramowanie: (i) w celu ulepszenia istniejących lub dodania nowych funkcjonalności lub funkcji; (ii) w celu poprawy lub utrzymania komfortu użytkowania, (iii) ze względów operacyjnych lub technicznych, (iv) w celu utrzymania jakości i ilości treści zawartych w Usłudze lub (v) ze względów prawnych lub bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik znajduje się w UE lub Wielkiej Brytanii (lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo), a takie zmiany mają istotny i niekorzystny wpływ na użyteczność Usług („Istotne zmiany”), a) powiadomimy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej komunikacji elektronicznej o zakresie, czasie i przyczynie Istotnych zmian co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie oraz b) użytkownik może również zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od wejścia w życie Istotnych zmian, a my zwrócimy użytkownikowi, w stosownych przypadkach, proporcjonalny zwrot wszelkich opłat uiszczonych za okres rozliczeniowy członkostwa. Amazon zastrzega sobie prawo do zawieszania lub zaprzestania świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie i bez zawiadomienia (z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo lub określonych powyżej) i nie będzie ponosić wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności w przypadku wykonania takich praw, nawet jeśli taka zmiana wpływa na zdolność użytkownika do korzystania z Treści cyfrowych.

e. Zmiany. Amazon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie ze względów prawnych lub regulacyjnych; ze względów bezpieczeństwa; w celu ulepszenia istniejących funkcji lub dodania dodatkowych do Usługi; w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego; w celu wprowadzenia uzasadnionych poprawek technicznych do Usługi oraz w celu zapewnienia ciągłości działania Usługi w każdym czasie poprzez opublikowanie zmienionych warunków w nawiązaniu do Usługi lub w Wypożyczalni filmów użytkownika (wskazanych tutaj). Użytkownik może odmówić akceptacji tych zmian poprzez anulowanie swojej subskrypcji w dowolnym czasie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo dalsze korzystanie z Usługi lub Oprogramowania po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian będzie równoznaczne z akceptacją przez użytkownika takich zmian. Jednak jakakolwiek podwyżka opłaty za subskrypcję nie będzie obowiązywać do czasu odnowienia subskrypcji przez użytkownika.

f. Zastrzeżenie praw; zrzeczenie się. Usługa, Oprogramowanie i Treści cyfrowe obejmują własność intelektualną podlegającą ochronie prawnej. Zgodnie z niniejszą Umową właściciele praw autorskich do Treści cyfrowych są beneficjentami będącymi stronami trzecimi. Nienaleganie przez nas na zapewnienie ścisłej zgodności z Umową lub nieegzekwowanie zapewnienia ścisłej zgodności z Umową nie będzie stanowić zrzeczenia się któregokolwiek z przysługujących nam praw.

g. Spory / warunki korzystania. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub Usługą podlegają prawu właściwemu, zrzeczeniu się gwarancji i ograniczeniu odpowiedzialności, rozstrzyganiu sporów i zrzeczeniu się roszczeń zbiorowych (jeśli dotyczy), a także wszelkim innym warunkom określonym w Warunkach korzystania z serwisu Amazon w Wypożyczalni filmów użytkownika (wskazanych tutaj). Użytkownik wyraża zgodę na te warunki w imieniu własnym oraz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego i innych osób, które korzystają z Usługi w ramach jego konta poprzez korzystanie z Usługi. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA OCHRONY KONSUMENTA WYNIKAJĄCE Z PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

h. Ograniczenie odpowiedzialności. Bez ograniczania zakresu wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności w Warunkach korzystania z serwisu Amazon w Wypożyczalni filmów użytkownika (por. tutaj): (i) w żadnym przypadku nasza całkowita odpowiedzialność lub całkowita odpowiedzialność naszych licencjodawców oprogramowania wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania, lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania przez użytkownika z Oprogramowania, nie może przekroczyć pięćdziesięciu (50,00) dolarów; oraz (ii) w żadnym przypadku nasza całkowita odpowiedzialność lub całkowita odpowiedzialność naszych dostawców Treści cyfrowych wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z Usługi, Treści cyfrowych bądź zawartych w nich lub udostępnianych w inny sposób za pośrednictwem Usługi informacji, materiałów lub produktów nie może przekroczyć sumy opłat uiszczonych przez użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy za zakup, wypożyczenie lub wyświetlanie Treści cyfrowych w związku z roszczeniem odszkodowawczym. Użytkownik będzie podlegał określonym w niniejszym punkcie ograniczeniom również w przypadku, gdy podstawowy cel środków zaradczych nie zostanie spełniony.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH, W TYM JURYSDYKCJACH W UNII EUROPEJSKIEJ, NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOMNIEMANYCH GWARANCJI ANI NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE RODZAJE SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, MOŻE ON NIE PODLEGAĆ NIEKTÓRYM LUB JAKIMKOLWIEK OKREŚLONYM POWYŻEJ WYŁĄCZENIOM LUB OGRANICZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI I MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA. JEŚLI PRZEPISY JAPONII MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W TEJ SEKCJI NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO UMYŚLNEGO NARUSZENIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA FIRMY AMAZON.

i. Dane kontaktowe. Wiadomości dotyczące niniejszej Umowy należy kierować do Amazon na właściwy adres do korespondencji określony tutaj.

j. Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, zostanie on wyłączony z Umowy i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

k. Prawa użytkownika. Mamy obowiązek prawny dostarczać Usługę i Treści cyfrowe zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia problemu z Usługą lub Treściami cyfrowymi prawo obowiązujące w kraju użytkownika może przyznawać mu dodatkowe prawa i środki zaradcze. Takie przepisy prawne mają zastosowanie w dodatku do praw użytkownika wskazanych w niniejszej Umowie.