Prime Video
 1. Twoje konto

Pomoc

Wytyczne społeczności Watch Party

Prime Video dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wspaniałe doświadczenie ze wspólnego oglądania wideo, w których wszyscy uczestnicy Watch Party mogą bezpiecznie się ze sobą komunikować. W tym celu prosimy wszystkich użytkowników, aby swoim zachowaniem sprzyjali przyjaznemu, pozytywnemu doświadczeniu naszej społeczności Watch Party.

Oprócz naszych Warunków korzystania z usługi Prime Video, obowiązują następujące Wytyczne dla społeczności Watch Party (zwane dalej „Wytycznymi”). Możemy okresowo aktualizować niniejsze Wytyczne oraz wprowadzić dodatkowe wytyczne lub szczególne wyjątki dla niektórych rodzajów treści.

Możemy według własnego uznania wyłączyć lub zmienić funkcje usługi Watch Party w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby chronić integralność naszej społeczności, gospodarz wydarzenia Watch Party lub wyznaczeni przez niego moderatorzy mają pełną swobodę decyzji, kto może uczestniczyć w ich wydarzeniach Watch Party, oraz mogą tymczasowo lub trwale usunąć uczestnika z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych Wytycznych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zgłoszonych treści, ograniczenia możliwości korzystania z funkcji usługi Watch Party przez użytkownika oraz zawieszenia lub zamknięcia jego konta za wszelkie zachowania, które uznamy za nieodpowiednie lub szkodliwe. Każda próba obejścia zawieszenia konta przy użyciu innych kont może skutkować kolejnym zawieszeniem lub usunięciem konta.

Użytkownik będący właścicielem konta Amazon odpowiada za każde niewłaściwe użycie lub naruszenie niniejszych Wytycznych przez jakąkolwiek osobę działającą pod jego nazwą użytkownika i hasłem. Nazwę użytkownika i hasło oraz wszelkie inne informacje niezbędne do uzyskania dostępu do usługi Watch Party należy traktować jako poufne.

Użytek własny

Doświadczenie Watch Party jest przeznaczone do użytku osobistego; jakiekolwiek wykorzystanie Watch Party do celów komercyjnych jest zabronione.

Wspólne doświadczenie

Uczestnicy Watch Party mogą kontrolować opcje odtwarzania podczas wydarzenia. Sterowanie odtwarzaniem przez uczestnika będzie domyślnie włączone. Gospodarze mogą wyłączyć tę opcję w opcjach sterowania odtwarzacza. Można opuścić Watch Party w dowolnym momencie i kontynuować od miejsca, w którym się skończyło.

Dołączanie do Watch Party

Nie należy udostępniać ponownie zaproszenia do Watch Party innym osobom, chyba że gospodarz Watch Party wyraził na to zgodę. Wszyscy odbiorcy zaproszenia, w tym ci, którzy otrzymali zaproszenie od osób innych niż gospodarze Watch Party, będą mogli dołączyć i uczestniczyć w Watch Party.

Możemy udostępnić funkcje umożliwiające korzystanie z mediów społecznościowych w celu zapraszania innych osób do Watch Party. Funkcje te muszą być używane zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.

Wybór nazwy użytkownika

Podczas dołączania do Watch Party podana nazwa będzie widoczna dla wszystkich uczestników wydarzenia. Wybierając nazwę użytkownika, należy pamiętać o ryzyku związanym z używaniem prawdziwego imienia i nazwiska lub jakichkolwiek danych osobowych, ponieważ mogą one zostać powiązane z użytkownikiem. Nazwy powinny być również taktowne i odpowiednie do wieku, zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.

Treści czatu Whatch Party

Czat Watch Party ma służyć jako forum do dyskusji. Użytkownik może nie zgadzać się ze wszystkimi wiadomościami na Watch Party, ale należy pamiętać, że coś, co jest niestosowne według użytkownika, może nie naruszać niniejszych Wytycznych. Udział w Watch Party musi zawsze odbywać się z szacunkiem do innych, tak aby Watch Party pozostało przyjaznym, niekomercyjnym forum. W szczególności:

 • Nienawistne zachowanie: nienawistne zachowanie to każda treść lub działanie, które propaguje lub ułatwia dyskryminację, oczernianie, uprzedmiotowienie, nękanie lub przemoc ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, płeć biologiczną, płeć kulturową, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, poważną chorobę lub status weterana bądź do nich zachęca. Nienawistne zachowanie jest zabronione.
 • Nękanie: nękanie to każda treść lub działanie mające na celu zastraszanie, poniżanie, wykorzystywanie lub dręczenie innych osób bądź stwarzające wrogie środowisko dla innych osób. Nękanie jest zabronione.
 • Reklama, promocja i marketing: reklama, promocja i marketing jakichkolwiek treści, produktów lub usług są zabronione.
 • Treści niebezpieczne lub niezgodne z prawem: treści na czacie propagujące lub popierające udział widza w działalności niezgodnej z prawem, niebezpiecznej lub szkodliwej bądź do niego podżegające są zabronione.
 • Treści na czacie stosowne do wieku uczestników: treści na czacie powinny być stosowne do przedziału wiekowego ustalonego dla filmu, który ogląda grupa. Jeśli film jest przeznaczony dla wszystkich odbiorców, treści na czacie powinny odpowiadać jego familijnej klasyfikacji wiekowej.
 • Treści na czacie o charakterze jednoznacznie seksualnym: treści na czacie pochwalające lub przedstawiające czynności seksualne lub nieprzyzwoite bądź zachęcające lub mające na celu uzyskanie seksualnej lub nieprzyzwoitej reakcji mogą być uznane przez innych uczestników za niepożądane i są zabronione.

Nie gwarantujemy poufności w odniesieniu do jakichkolwiek udostępnianych przez użytkownika treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne treści i konsekwencje uczestnictwa w czacie. Nie popieramy ani nie sankcjonujemy żadnych treści, opinii, rekomendacji ani porad udostępnianych w ramach Watch Party i wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi treściami.

Historia czatu Watch Party będzie widoczna dla wszystkich innych uczestników czatu przez cały czas trwania Watch Party. Historia czatu Watch Party nie zostanie zapisana ani udostępniona gospodarzowi lub uczestnikom po zakończeniu wydarzenia.

Łamanie prawa

Korzystając z usługi Watch Party, należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Nieuprawnione pozyskiwanie lub udostępnianie prywatnych informacji

Nie wolno naruszać prywatności innych osób. Zabronione jest udostępnianie treści, które mogą ujawniać dane osobowe osób lub ich własności prywatnej, bez ich pozwolenia. Obejmuje to między innymi:

 • udostępnianie danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, lokalizacja lub identyfikator);
 • udostępnianie zastrzeżonych lub chronionych profili społecznościowych lub jakichkolwiek informacji z tych profili;
 • udostępnianie treści czatu wydarzenia Watch Party osobom trzecim, w tym, między innymi, zrzutów ekranu lub informacji o innych uczestnikach wydarzenia Watch Party;
 • pozyskiwanie danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, lokalizacja lub identyfikator) od innych uczestników wydarzenia Watch Party;
 • pozyskiwanie danych osobowych w celach komercyjnych.

Podszywanie się

Treści lub działania mające na celu podszywanie się pod osobę lub organizację są zabronione, zwłaszcza w przypadku podszywania się pod firmę Amazon lub Prime Video.

Spam, oszustwa i inne złośliwe zachowania

Wszelkie treści lub działania, które zakłócają, przerywają, szkodzą lub w inny sposób naruszają integralność wydarzenia Watch Party bądź doświadczenia lub urządzenia innego użytkownika, są zabronione. Działania takie obejmują:

 • publikowanie dużej liczby powtarzających się, niechcianych wiadomości;
 • phishing;
 • oszukiwanie innych osób;
 • rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania, wirusów bądź niestosownych lub złośliwych treści;
 • dezinformację (np. udawanie cierpienia, publikowanie wprowadzających w błąd metadanych lub celowe wprowadzanie w błąd);
 • sprzedaż lub udostępnianie kont użytkowników;
 • korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego urządzenia lub środków dostępu do wydarzenia Watch Party w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na wydarzeniu Watch Party, eksploracja danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub inne podobne działania;
 • próba uzyskania nieupoważnionego dostępu, obejścia, zakłócenia, uszkodzenia lub zaburzenia działania jakichkolwiek części usługi Watch Party lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z usługą Watch Party.