Pomoc

Wytyczne dla społeczności Watch Party

Platforma Prime Video dąży do zapewnienia wysokiej jakości usługi grupowego oglądania wideo oraz bezpiecznej komunikacji pomiędzy uczestnikami wydarzeń Watch Party. W tym celu prosimy wszystkich użytkowników, aby swoim zachowaniem sprzyjali przyjaznemu, pozytywnemu doświadczeniu naszej społeczności Watch Party.

Oprócz naszych Warunków korzystania z usługi Prime Video, obowiązują następujące Wytyczne dla społeczności Watch Party (zwane dalej „Wytycznymi”). Możemy okresowo aktualizować niniejsze Wytyczne oraz wprowadzić dodatkowe wytyczne lub szczególne wyjątki dla niektórych rodzajów treści.

Możemy według własnego uznania wyłączyć lub zmienić funkcje usługi Watch Party w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby chronić integralność naszej społeczności, gospodarz wydarzenia Watch Party lub wyznaczeni przez niego moderatorzy mają pełną swobodę decyzji, kto może uczestniczyć w ich wydarzeniach Watch Party, oraz mogą tymczasowo lub trwale usunąć uczestnika z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia niniejszych Wytycznych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zgłoszonych treści, ograniczenia możliwości korzystania z funkcji usługi Watch Party przez użytkownika oraz zawieszenia lub zamknięcia jego konta za wszelkie zachowania, które uznamy za nieodpowiednie lub szkodliwe. Każda próba obejścia zawieszenia konta przy użyciu innych kont może skutkować kolejnym zawieszeniem lub usunięciem konta.

Użytkownik będący właścicielem konta Amazon odpowiada za każde niewłaściwe użycie lub naruszenie niniejszych Wytycznych przez jakąkolwiek osobę działającą pod jego nazwą użytkownika i hasłem. Nazwę użytkownika i hasło oraz wszelkie inne informacje niezbędne do uzyskania dostępu do usługi Watch Party należy traktować jako poufne.

Użytek osobisty

Usługa Watch Party jest przeznaczona do użytku osobistego; jakiekolwiek użycie usługi Watch Party w celach komercyjnych jest zabronione.

Wspólne doświadczenie

Gospodarz wydarzenia Watch Party ma kontrolę nad odtwarzaniem nagrania podczas wydarzenia Watch Party. Użytkownik może opuścić usługę Watch Party w dowolnym momencie i wznowić w miejscu, w którym przerwał.

Dołączanie do wydarzeń Watch Party

Nie należy udostępniać zaproszeń do wydarzeń Watch Party innym osobom bez upoważnienia od gospodarza wydarzenia Watch Party. Wszyscy odbiorcy zaproszenia, w tym ci, którzy otrzymali zaproszenie od osób innych niż gospodarz wydarzenia Watch Party, będą mogli dołączyć do wydarzenia Watch Party i w nim uczestniczyć.

Możemy udostępnić użytkownikowi funkcje umożliwiające mu zaproszenie za pośrednictwem mediów społecznościowych innych osób do udostępniania jego wydarzenia Watch Party. Z funkcji tych należy korzystać zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.

Wybór nazwy użytkownika

Po dołączeniu do wydarzenia Watch Party nazwa podana przez użytkownika będzie widoczna dla wszystkich uczestników wydarzenia Watch Party. Wybierając nazwę użytkownika, należy pamiętać o ryzyku związanym z podaniem swojego prawdziwego imienia i nazwiska lub jakichkolwiek danych osobowych, ponieważ mogą służyć one ustaleniu tożsamości użytkownika. Zgodnie z niniejszymi Wytycznymi nazwy powinny być taktowne i stosowne do wieku użytkownika.

Treści na czacie usługi Watch Party

Czat usługi Watch Party ma na celu zapewnienie forum do dyskusji. Użytkownik może nie zgadzać się ze wszystkimi wiadomościami przesyłanymi w ramach wydarzenia Watch Party, ale powinien pamiętać, że nawet przykre dla niego treści nie muszą naruszać niniejszych Wytycznych. Uczestnicząc w wydarzeniach Watch Party, użytkownik musi zawsze traktować inne osoby z szacunkiem, aby usługa Watch Party zachowała swój przyjazny i niekomercyjny charakter. W szczególności:

 • Nienawistne zachowanie: nienawistne zachowanie to każda treść lub działanie, które propaguje lub ułatwia dyskryminację, oczernianie, uprzedmiotowienie, nękanie lub przemoc ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, płeć biologiczną, płeć kulturową, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, poważną chorobę lub status weterana bądź do nich zachęca. Nienawistne zachowanie jest zabronione.
 • Nękanie: nękanie to każda treść lub działanie mające na celu zastraszanie, poniżanie, wykorzystywanie lub dręczenie innych osób bądź stwarzające wrogie środowisko dla innych osób. Nękanie jest zabronione.
 • Reklama, promocja i marketing: reklama, promocja i marketing jakichkolwiek treści, produktów lub usług są zabronione.
 • Treści niebezpieczne lub niezgodne z prawem: treści na czacie propagujące lub popierające udział widza w działalności niezgodnej z prawem, niebezpiecznej lub szkodliwej bądź do niego podżegające są zabronione.
 • Treści na czacie stosowne do wieku uczestników: treści na czacie powinny być stosowne do przedziału wiekowego ustalonego dla filmu, który ogląda grupa. Jeśli film jest przeznaczony dla wszystkich odbiorców, treści na czacie powinny odpowiadać jego familijnej klasyfikacji wiekowej.
 • Treści na czacie o charakterze jednoznacznie seksualnym: treści na czacie pochwalające lub przedstawiające czynności seksualne lub nieprzyzwoite bądź zachęcające lub mające na celu uzyskanie seksualnej lub nieprzyzwoitej reakcji mogą być uznane przez innych uczestników za niepożądane i są zabronione.

Nie gwarantujemy poufności w odniesieniu do jakichkolwiek treści udostępnianych przez użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje treści i konsekwencje uczestnictwa w czacie. Nie popieramy ani nie sankcjonujemy jakichkolwiek treści, opinii, rekomendacji lub porad udostępnianych w ramach wydarzenia Watch Party oraz wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w związku z takimi treściami.

Historia czatu wydarzenia Watch Party będzie widoczna dla wszystkich uczestników czatu przez cały czas trwania wydarzenia. Historia czatu wydarzenia Watch Party nie będzie zapisana ani dostępna dla gospodarza lub uczestników po zakończeniu wydarzenia.

Łamanie prawa

Podczas korzystania z usługi Watch Party należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego.

Nieupoważnione pozyskiwanie lub udostępnianie prywatnych informacji

Nie należy naruszać prywatności innych osób. Zabrania się udostępniania bez zezwolenia treści, które mogą ujawniać dane osobowe osób fizycznych lub dotyczące ich własności prywatnej. Obejmuje to między innymi:

 • udostępnianie danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, lokalizacja lub identyfikator);
 • udostępnianie zastrzeżonych lub chronionych profili społecznościowych lub jakichkolwiek informacji z tych profili;
 • udostępnianie treści czatu wydarzenia Watch Party osobom trzecim, w tym, między innymi, zrzutów ekranu lub informacji o innych uczestnikach wydarzenia Watch Party;
 • pozyskiwanie danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, lokalizacja lub identyfikator) od innych uczestników wydarzenia Watch Party;
 • pozyskiwanie danych osobowych w celach komercyjnych.

Podszywanie się

Treści lub działania mające na celu podszywanie się pod osobę fizyczną lub organizację są zabronione, w szczególności w przypadku zamiaru podszywania się pod firmę Amazon lub platformę Prime Video.

Spam, oszustwa i inne złośliwe zachowania

Wszelkie treści lub działania, które zakłócają, przerywają, szkodzą lub w inny sposób naruszają integralność wydarzenia Watch Party bądź doświadczenia lub urządzenia innego użytkownika, są zabronione. Działania takie obejmują:

 • publikowanie dużej liczby powtarzających się, niechcianych wiadomości;
 • phishing;
 • oszukiwanie innych osób;
 • rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania, wirusów bądź niestosownych lub złośliwych treści;
 • dezinformację (np. udawanie cierpienia, publikowanie wprowadzających w błąd metadanych lub celowe wprowadzanie w błąd);
 • sprzedaż lub udostępnianie kont użytkowników;
 • korzystanie z jakiegokolwiek automatycznego urządzenia lub środków dostępu do wydarzenia Watch Party w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na wydarzeniu Watch Party, eksploracja danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub inne podobne działania;
 • próba uzyskania nieupoważnionego dostępu, obejścia, zakłócenia, uszkodzenia lub zaburzenia działania jakichkolwiek części usługi Watch Party lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z usługą Watch Party.