உதவி

அமைத்தல்

மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்

Amazon மெச்சூரிட்டி ரேட்டிங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பார்வையாளர் வயதுக் குழுக்களுடன் திரைப்படம் மற்றும் டிவி தரவரிசைகளை நிலைகளாக இணைக்கின்றன.

அமெரிக்கா

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

MPAA

(திரைப்படங்கள்)

G

PG

PG-13

NC-17

NR

மதிப்பிடாதவை

R

TVPG

(TV)

TV-G

TV-Y7

TV-14

TV-MA

TV-Y7-FV

TV-Y

TV-PG

ஐக்கிய ராஜ்யம்

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

BBFC

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

யுனிவர்சல் (U)

பெற்றோர் வழிகாட்டல் (PG)

(12)

(15)

(18)

ஜெர்மனி

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

FSK

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

வயது வரம்பு இல்லை (0)

6 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (6)

12 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (12)

16 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (16)

18 வயது மற்றும் அதற்கு மேல் (18)

ஜப்பான்

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

EIRIN

(திரைப்படங்கள்)

G

PG-12

R15+

R18+

இந்தியா

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

DMEC

U

U/A 7+

U/A 13+

U/A 16+

A

CBFC

(திரைப்படங்கள்)

U

UA

A

S

நியூசிலாந்து

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

OFLC

G

PG

R13

RP13

R15

M

R16

RP16

R

R18

RP18

CVOD

G

PG

13

M

16

18

ஃபிரான்ஸ்

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

CNC

(திரைப்படங்கள்)

U

12

16

18

NR

மதிப்பிடாதவை

CSA

(TV)

10

16

18

மதிப்பிடாதவை

12

மதிப்பீடு இல்லை

இத்தாலி

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

MBACT

(திரைப்படங்கள்)

T

VM14

VM18

NR

மதிப்பிடாதவை

AGCOM

(TV)

T

VM14

VM18

NR

மதிப்பிடாதவை

ஸ்பெயின்

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

ICAA/CNMC

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

APTA

7

12

16

18

மதிப்பிடாதவை

மதிப்பீடு இல்லை

கனடா

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

CHVRS

(திரைப்படங்கள்)

G

PG

13+

14A

18A

NR

16+

மதிப்பிடாதவை

RCQ

(திரைப்படங்கள்)

G

13+

16+

18+

NR

மதிப்பிடாதவை

CBSC

(திரைப்படங்கள்)

C

G

CB

14+

18+

NR

PG

மதிப்பிடாதவை

மெக்ஸிகோ

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

RTC

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

AA

A

B

B-15

C

மதிப்பிடாதவை

மதிப்பீடு இல்லை

சிங்கப்பூர்

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

IMDA

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

G

PG

PG13

NC16

M18

R21

ஆஸ்திரேலியா

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

NCS

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

G

PG

M

MA 15+

R 18+

X 18+

பிரேசில்

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

DJCTQ

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

L

10

12

16

18

14

ADJCTQ

(டிவி மற்றும் திரைப்படங்கள்)

AL

A10

A12

A16

A18

A14

தென் ஆப்பிரிக்கா

உள்ளூர் ரேட்டிங் மதிப்புகள்

குழந்தைகள்

(அனைவரும்)

வளர்ந்த குழந்தைகள்

(7+)

பதின்மவயதினர்

(13+)

இளைஞர்கள்

(16+)

பெரியவர்கள்

(18+)

FPB

A

PG

13

16

18

7-9 PG

10-12 PG

X18

XX