உதவி

இணைக்கப்பட்ட சாதனங்களில் Prime Video-இல் மாற்று டிராக்குகள் அல்லது ஆடியோ விளக்கங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

மாற்று மொழிகள் அல்லது ஆடியோ விளக்கங்கள் உட்பட பல ஆடியோ டிராக்குகள் அடங்கிய பல Prime Video தலைப்புகள்.

இயக்கும் முன்னர் சப்டைட்டில்கள் அல்லது கேப்ஷன்களைக் காட்ட விரும்பும் மொழியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

  1. தலைப்பின் மேலோட்டப்பார்வைத் திரையில், ஆடியோ மொழிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க, மேலே என்பதையும் பிறகு வலது என்பதையும் அழுத்தவும். ஆடியோ விளக்கங்கள் டிராக்குகளில் அந்த டிராக் பெயரிலுள்ள உரை [ஆடியோ விளக்கம்] அடங்கும்.

    சப்டைட்டில்கள், மாற்று டிராக்குகள், ஆடியோ விளக்கங்கள் அல்லது அவற்றின் கலவை அடங்கிய பல Prime Video தலைப்புகள். ஆதரிக்கப்படும் அம்சங்களின் வரம்பானது நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனத்தைப் பொறுத்திருக்கும்.