உதவி

அமைத்தல்

Prime Video-இல் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள்

Prime Video பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் மூலம் உங்கள் சாதனத்தில் பார்க்கப்படும் அல்லது வாங்கப்படும் வீடியோ உள்ளடக்கம் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளை நீங்கள் அமைக்கலாம்.

Prime Video பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் நீங்கள் இயக்கிய வாங்குதல் அல்லது காட்சிக் கட்டுப்பாடுகளை பைபாஸ் செய்ய, உங்கள் PIN-ஐ உள்ளிட வேண்டியதன் மூலம் வேலை செய்கின்றன.

குறிப்பு: பின்வரும் சாதனங்களில் உள்ளடக்கத்தை அணுகுவதையும் வாங்குவதையும் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அவற்றின் சொந்தப் பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன, இந்த அமைப்புகளை சாதனத்தில் நேரடியாக நிர்வகிக்க வேண்டும்:
  • Amazon Fire TV சாதனங்கள் (Fire TV மற்றும் Fire TV Stick)
  • Fire OS 5.0 அல்லது பழையதில் இயங்கும் Fire டேப்லெட்கள்