உதவி

Prime Video PIN-ஐ அமைத்தல்

தனிச் சாதனத்தில் உள்ளடக்கத்தை வாங்குவதை அல்லது பார்ப்பதை Prime Video PIN தடுக்கும் திறன் கொண்டது.

Fire TV சாதனங்கள், Fire டேப்லெட்கள், Fire Phoneகள் மற்றும் Microsoft Xbox 360 கன்சோல்களில் அவற்றின் சொந்தப் பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் உள்ளன.

  • கணக்கு & அமைப்புகள் என்பதற்குச் செல்லவும்.
  • Android அல்லது iOS-க்கான Prime Video செயலியில், மெனுவிலிருந்து அமைப்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, பிறகு பெற்றோர் கட்டுப்பாடுகள், பின்னர் Prime Video PIN-ஐ மாற்று என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  • PIN-ஐ உள்ளிட்டு, சேமி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

    Note: Prime Video PINகள் அவை அமைக்கப்பட்ட சாதனத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.