Log på

Hjælp

Vilkår for brug af Amazon Prime Video

Sidst opdateret: 15. september 2020

Velkommen til vilkårene for brug af Amazon Prime Video. Disse vilkår gælder mellem dig og den virksomhed, der leverer Amazon Prime Video-tjenesten til dig, som, afhængig af din geografiske placering, kan være Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited eller en af disses tilknyttede virksomheder (“Amazon”, “vi” eller “os”). På www.primevideo.com/ww-av-legal-homekan du se, hvilken Amazon-tilknyttet virksomhed, der leverer Amazon Prime Video-tjenesten til dig, samt de øvrige vilkår, der – med udgangspunkt i din geografiske placering – gælder for dig. Din leverandør af Amazon Prime Video-tjenesten kan til enhver tid ændre sig, med eller uden forudgående varsel (medmindre andet følger af gældende lovgivning). Du bedes læse disse vilkår sammen med Meddelelse om beskyttelse af privatliv, Betingelser for brug og Regler for brug af Amazon Prime Video, som er gældende for dig samt alle øvrige regler og politikker vedrørende Amazon Prime Video-tjenesten (herunder men ikke begrænset til regler eller bestemmelser vedrørende brug oplyst på produktspecifikke sider eller hjælpe- eller informationssider vedrørende Amazon Prime Video-tjenesten) (samlet betegnet denne “Aftale”). Hvis din geografiske placering ligger inden for den Europæiske Union eller Brasilien, er Meddelelsen om fortrolighed, Meddelelsen om cookies og Meddelelsen om interessebaserede annoncer ikke en del af din Aftale. De for dig gældende versioner af disse politikker og meddelelser er tilgængelige for gennemsyn, således at du kan se, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Hver gang du besøger, browser eller anvender Amazon Prime Video-tjenesten, accepterer du denne Aftale.

1. TJENESTEN

Amazon Prime Video (“Tjenesten”) er en personligt tilpasset tjeneste, som tilbyder, anbefaler og foreslår digitale film, fjernsynsprogrammer og andet videoindhold (samlet betegnet “Digitalt Indhold”) samt andre tjenester omfattet af denne Aftale. Tjenesten og Digitalt Indhold kan tilgås på flere måder, herunder via Amazon Prime, og din anvendelse af andre Prime-ydelser og Amazon-tjenester er underlagt særskilte vilkår, som vil fremgå af de apps, hjemmesider og enheder, du bruger til at tilgå disse tjenester. Hvis du er under 18 år eller myndighedsalderen i dit land, må du kun anvende Tjenesten under tilstedeværelse af en forælder eller værge. Vi personliggør indhold og funktionaliteter som led i Tjenesten og anbefaler dig bl.a. Digitalt Indhold, funktionaliteter og tjenester, som kan være af interesse for dig. Vi tilstræber endvidere løbende at forbedre Amazon-enhederne og -tjenesterne og din oplevelse hermed.

2. KOMPATIBLE ENHEDER

For at kunne streame eller downloade Digitalt Indhold skal du bruge en PC, en bærbar medieafspiller eller en anden enhed, som opfylder vores til enhver tid gældende system- og kompatibilitetskrav (en “Kompatibel Enhed”). Nogle Kompatible Enheder må kun anvendes til at streame Digitalt Indhold, mens andre kun må anvendes til at downloade Digitalt Indhold, og så er der nogle, som må anvendes til både at streame og downloade Digitalt Indhold. Vi kan når som helst ændre kravene til Kompatible Enheder, og i visse tilfælde afhænger en enheds (fortsatte) kompatibilitet af software eller systemer, som leveres eller vedligeholdes af enhedens producent eller anden tredjepart. Således kan enheder, der på et tidspunkt er Kompatible Enheder, ophøre med at være Kompatible Enheder. Den Amazon-virksomhed, der leverer Amazon Prime Video-mobilappen til dig, kan være en anden end den virksomhed, der leverer Tjenesten til dig.

3. GEOGRAFISKE FORSKELLE

Grundet tekniske og andre begrænsninger pålagt af indholdsleverandører er Tjenesten kun tilgængelig i visse lande. Det Digitale Indhold (herunder Digitalt Indhold, som er forsynet med undertekster eller eftersynkroniseret) og måden, hvorpå vi tilbyder Digitalt Indhold til dig, kan ændre sig over tid og efter geografisk placering. Amazon anvender teknologier til at verificere din geografiske placering. Du må ikke anvende nogen form for teknologi eller teknik til at sløre eller skjule din geografiske placering.

4. DIGITALT INDHOLD

a. Generelt. Tjenesten kan give dig adgang til at: i) tilgå Digitalt Indhold på abonnementsbasis med henblik på afspilning i en begrænset periode af en abonnementsperiode (f.eks. via Amazon Prime eller et andet abonnements- eller enkeltstående videoabonnementstilbud) (“Digitalt Indhold på Abonnement”), ii) leje Digitalt Indhold med henblik på on-demand-afspilning i en begrænset periode (“Lejet Digitalt Indhold”), iii) købe Digitalt Indhold med henblik på on-demand-afspilning i en ubegrænset periode (“Købt Digitalt Indhold”), iv) købe Digitalt Indhold med henblik på pay-per-view-afspilning i en begrænset periode (“PPV Digitalt Indhold”), og/eller v) tilgå Digitalt Indhold på et gratis, reklamefinansieret eller kampagnerelateret grundlag med henblik på afspilning i en begrænset periode (“Gratis Digitalt Indhold”). Digitalt Indhold kan være tilgængeligt som Digitalt Indhold på Abonnement, Lejet Digitalt Indhold, Købt Digitalt Indhold, PPV Digitalt Indhold, Gratis Digitalt Indhold eller en kombination heraf og er i hvert enkelt tilfælde underlagt den nedenfor angivne begrænsede licens.

b. Regler for brug. Din anvendelse af Digitalt Indhold er underlagtRegler for brug af Amazon Prime Video (“Regler for brug”). Reglerne for brug indeholder vigtige oplysninger, herunder den periode hvori du har ret til at se forskelligt Digitalt Indhold (“Afspilningsperioden”) og begrænsninger i antal og typer af Kompatible Enheder, hvorpå de enkelte former for Digitalt Indhold må downloades, streames eller afspilles.

c. Abonnementer/medlemskaber. Tilbud og priser på abonnementer (undertiden også benævnt medlemskaber), abonnementstjenesterne, omfanget af tilgængeligt Digitalt Indhold på Abonnement samt de konkrete titler, der er tilgængelige via abonnementstjenesterne, kan ændre sig over tid og efter geografisk placering uden varsel (medmindre andet følger af gældende lovgivning). Medmindre andet er anført, træder prisændringer i kraft ved den næste abonnementsperiodes begyndelse. Hvis du ikke kan acceptere en ændring i dit abonnement, kan du opsige dit abonnement i henhold til pkt. 4(d) nedenfor. Abonnements- eller medlemspriser kan være inklusive moms og/eller andre afgifter, i hvilket tilfælde sådanne afgifter vil blive opkrævet af den part, med hvem du foretager transaktioner i forhold til tjenesten, som kan være Amazon eller en tredjepart. Vi giver ikke nogen garantier i forhold til tilgængeligheden af konkret Digitalt Indhold på Abonnement eller minimumsindholdet af Digitalt Indhold på Abonnement i et abonnement. Eventuelle yderligere vilkår, der måtte gælde for et abonnement (som f.eks. den gældende opsigelses- og refusionspolitik), vil fremgå af informationssiderne for det pågældende abonnement på den primære hjemmeside for Tjenesten for din geografiske placering, som kan tilgås her (din “Video Markedsplads”).

Nogle af de abonnementstjenester, vi tilbyder, leveres af tredjeparter. Tredjeparter, som leverer abonnementstjenester (f.eks. via Prime Video Channels), kan ændre eller ophøre med at levere funktionaliteter eller indhold i deres tjenester. Amazon er ikke ansvarlig for indholdet i tredjeparters abonnementstjenester eller disse tjenesters funktionaliteter.

d. Opsigelse af abonnementer/medlemskaber Hvis du tegnede dit videoabonnement eller -medlemskab direkte gennem os, kan du når som helst opsige ved at gå ind på Din Konto og tilpasse dine medlemsindstillinger, ved at kontakte Amazons kundeservice eller ved at bruge en af de opsigelsesformularer, som du kan finde på din Video Markedsplads (som kan tilgås her), eller, hvis tegningen af det pågældende Amazon-abonnement eller -medlemskab er foregået gennem en tredjepart, via din konto hos den pågældende tredjepart. Hvis din opsigelse sker inden for tre hverdage efter, at du har tegnet et betalt medlemskab eller er skiftet fra en gratis prøveperiode til et betalt medlemskab (eller, for kunder i EU, inden for 14 dage efter modtagelse af bekræftelse på tegning af abonnement eller medlemskab), refunderer vi den fulde medlemsbetaling. Vi kan dog opkræve (eller modregne i din refusion) værdien af dit forbrug via din konto i den pågældende periode. Du accepterer endvidere udtrykkeligt, at Tjenesten begynder inden for din opsigelsesperiode. I tilfælde af opsigelse på et andet tidspunkt refunderer vi kun den fulde medlemsbetaling, hvis der ikke via din konto har været noget forbrug af Digitalt Indhold omfattet af dit videomedlemskab siden den seneste betaling for dit medlemskab. Hvis du tilgår Tjenesten som led i et medlemskab af Amazon Prime, gælder de opsigelses- og refusionsbetingelser, som fremgår af Vilkår for brug af Amazon Prime på din Video Markedsplads (som kan tilgås her). Hvis du tilgår Tjenesten som led i et Amazon-abonnement eller -medlemskab, som du har tegnet via en tredjepart, kan der gælde andre opsigelses- og refusionsbetingelser som fastsat af den pågældende tredjepart, og du skal muligvis kontakte en sådan tredjepart for at opsige dit abonnement eller modtage refusion i henhold til Amazons gældende politikker.

e. Købs- og lejetransaktioner; Opsigelser. Bortset fra som anført i dette afsnit er alle transaktioner vedrørende Købt Digitalt Indhold, Lejet Digitalt Indhold og PPV Digitalt Indhold endelige, og sådant Digitalt Indhold kan ikke returneres. Du kan annullere en bestilling på Købt Digitalt Indhold eller Lejet Digitalt Indhold inden for 48 timer fra afgivelse af bestillingen (eller, for kunder i EU, inden for 14 dage fra afgivelse af bestillingen) ved at klikke på “Annuller din bestilling” under “Dine digitale bestillinger” eller, ved køb, der faktureres via en tredjepart, på videoens informationsside på din Video Markedsplads (som kan tilgåsher eller ved at kontakte Amazons kundeservice. Du kan dog ikke annullere en bestilling på Købt Digitalt Indhold eller Lejet Digitalt Indhold, efter at du er begyndt at se eller downloade sådant Digitalt Indhold. Du kan annullere en forudbestilling på KøbtDigitalt Indhold eller Lejet Digitalt Indhold på et hvilket som helst tidspunktfør frigivelsestidspunktet. Du kan annullere en bestilling på PPV Digitalt Indhold på et hvilket som helst tidspunkt før programmets fastsatte starttidspunkt. Frigivelsestidspunktet for forudbestilt Digitalt Indhold kan ændre sig. Hvis du har købt Digitalt Indhold som en del af et Amazon-abonnement eller -medlemskab, der er foregået gennem en tredjepart, vil de gældende refusionsbetingelser blive angivet af en sådan tredjepart.

f. Betalingsformer. Hvis du tegnede dit videoabonnement eller -medlemskab gennem os og bliver faktureret direkte af os, gælder de nedenfor anførte faktureringsbetingelser for dit abonnement eller medlemskab.

  • Hvis vi ikke kan gennemføre din betaling ved hjælp af den af dig angivne betalingsform, forbeholder vi os ret til at anvende en af de andre betalingsformer, vi har registreret for dig.
  • Hvis du køber et abonnement eller begynder en gratis prøveperiode for et abonnement, fortsætter dit abonnement automatisk, og du giver os bemyndigelse til (uden varsel, medmindre andet følger af gældende lovgivning) at opkræve den på det pågældende tidspunkt gældende abonnementsbetaling, inklusive eventuelle afgifter, ved hjælp af enhver af de betalingsformer, vi har registreret for dig.
  • MEDMINDRE DU UNDERRETTER OS FØR EN DEBITERING, AT DU ØNSKER AT OPSIGE ELLER IKKE ØNSKER AT FORNY DIT ABONNEMENT AUTOMATISK, FORSTÅR DU, AT DIT ABONNEMENT AUTOMATISK FORTSÆTTER, OG DU GIVER OS TILLADELSE (UDEN VARSEL TIL DIG, MEDMINDRE DET KRÆVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING) TIL AT OPKRÆVE DET PÅ DAVÆRENDE TIDSPUNKT GÆLDENDE ABONNEMENTSGEBYR, HERUNDER EVENTUELLE SKATTER, VED HJÆLP AF EN BETALINGSMÅDE, VI HAR REGISTRERET FOR DIG.
  • Hvis din abonnementsbetaling ikke kan gennemføres ved hjælp af nogen af de betalingsformer, vi har registreret for dig, bliver dit abonnement opsagt, medmindre du oplyser os om en anden betalingsform. Hvis du oplyser os om en anden betalingsform, og betalingen gennemføres, før dit abonnement opsiges, løber din nye abonnementsperiode fra den oprindelige fakturadato og ikke fra datoen for den gennemførte betaling. Du kan opdatere den/de ønskede betalingsform(er) ved at ændre indstillingerne under “Din Konto”.

Hvis du tegnede dit videoabonnement eller -medlemskab gennem en tredjepart og ikke bliver faktureret direkte af os, gælder de af tredjeparten anførte faktureringsbetingelser for dit abonnement eller medlemskab.

g. Prøveperioder. Vi tilbyder fra tid til anden kvalificerede kunder forskellige prøveperioder eller andre medlemskaber, som er underlagt denne Aftale, medmindre andet fremgår af kampagnetilbuddet. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at afgøre, om du er kvalificeret hertil. Prøvemedlemmer kan til enhver tid (via Din Konto) vælge ikke at fortsætte til betalt medlemskab ved prøveperiodens afslutning.

h. Begrænset licens til Digitalt Indhold. Under forudsætning af din betaling af alle gebyrer forbundet med at leje, købe eller tilgå Digitalt Indhold samt din overholdelse af alle betingelser i henhold til denne Aftale giver Amazon dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, begrænset licens til i den relevante Afspilningsperiode at tilgå og se Digitalt Indhold i overensstemmelse med Regler for brug under personlige, ikke-kommercielle, private former. Vi kan automatisk fjerne Digitalt Indhold fra din Kompatible Enhed efter udløbet af dennes Afspilningsperiode.

i. Tilgængelighed af Købt Digitalt Indhold. Købt Digitalt Indhold vil som udgangspunkt blive ved med at være tilgængeligt for download eller streaming fra Tjenesten, alt efter omstændighederne, men kan blive utilgængeligt på grund af mulige licensbegrænsninger hos leverandører af indhold eller på grund af andre forhold, og Amazon er ikke ansvarlig over for dig, hvis Købt Digitalt Indhold bliver utilgængeligt for yderligere download eller streaming.

j. Afspilningskvalitet; Streaming. Afspilningsopløsningen og -kvaliteten af det Digitale Indhold, du modtager, afhænger af en række forhold, herunder den type af Kompatibel Enhed, du bruger til at tilgå det Digitale Indhold, og din båndbredde, som kan forøges eller formindskes i løbet af din afspilning. Hvis vi konstaterer, at der er risiko for, at Digitalt Indhold, som vi streamer til dig, afbrydes eller på anden vis ikke afspilles ordentligt på grund af båndviddebegrænsninger eller andre faktorer, kan vi reducere opløsningen og filstørrelsen på det streamede Digitale Indhold med henblik på at sikre dig en afspilningsoplevelse uden afbrydelser. Vi bestræber os på at give dig en afspilningsoplevelse af høj kvalitet, men giver ingen garantier i forhold til opløsningen eller kvaliteten af det Digitale Indhold, du modtager, når du streamer. Dette gælder også, hvis du har betalt ekstra for adgang til high-definition-, ultra-high-definition- eller high-dynamic-range-indhold.

k. Generelle begrænsninger. Du må ikke i) overføre, kopiere eller fremføre det Digitale Indhold, medmindre dette er tilladt i henhold til denne Aftale, ii) sælge, udleje, distribuere eller transmittere nogen rettighed til det Digitale Indhold, iii) fjerne nogen rettighedshavermeddelelse eller -mærkat på det Digitale Indhold, iv) forsøge at deaktivere, omgå, ændre, hindre eller på anden vis manipulere med noget system til administration af digitale rettigheder eller noget andet system til beskyttelse af indhold, som anvendes som led i Tjenesten, eller v) anvende Tjenesten eller Digitalt Indhold til kommercielle eller ulovlige formål.

l. Måling af seertal. Udelukkende for kunder i USA gælder, at visse tredjeparter som f.eks. annoncører eller indholdsejere er interesserede i at måle responsen på deres indhold på Prime Video Channels. Amazon kan videregive oplysninger om din adfærd i forbindelse med, at du ser visse Channels, til tredjeparter med henblik på måling af seertal eller markedsundersøgelser. Klik her for at læse mere om disse målemuligheder, Channels indeholdende sådanne muligheder og dine muligheder.

5. SOFTWARE

a. Brug af software Vi kan stille software til rådighed for dig i forbindelse med Tjenesten (“Software”). Vilkårene i Betingelser for brug af din Video Markedsplads (som kan tilgås her gælder tilsvarende for din brug af Software. Yderligere vilkår gældende for visse tredjeparters Software kan sesher.

b. Oplysninger afgivet til Amazon. Via Tjenesten og Software kan Amazon få oplysninger om din brug og Tjenestens og Softwarens drift samt oplysninger om de enheder, du bruger til at downloade og anvende Tjenesten og Software. Via Software kan vi f.eks. få oplysninger om det Digitale Indhold, du downloader og streamer, og din brug af dette Digitale Indhold (som f.eks. om og hvornår du har set det Digitale Indhold, hvilket bl.a. kan hjælpe os med at måle Afspilningsperioden for Lejet Digitalt Indhold). Amazons Meddelelse om beskyttelse af privatliv for din Video Markedsplads (som kan tilgåsher) gælder for alle oplysninger, som vi modtager.

6. YDERLIGERE VILKÅR

a. Ophør. Vi kan efter eget skøn opsige din adgang til Tjenesten, herunder ethvert abonnement, som er tilgængeligt som led i Tjenesten, uden varsel (medmindre andet følger af gældende lovgivning). I så tilfælde yder vi en forholdsmæssig refusion af din eventuelle abonnementsbetaling. Ved overtrædelse af vilkårene i denne Aftale vil dine rettigheder i henhold til denne Aftale dog automatisk ophøre uden varsel, og Amazon kan efter eget skøn straks inddrage din adgang til Tjenesten og til det Digitale Indhold uden refusion af nogen art. I så fald skal du slette enhver kopi af Digitalt Indhold, som du måtte have downloadet.

b. Eksplicit indhold. Under brug af Tjenesten vil du kunne støde på indhold, som du finder stødende, usømmeligt eller anstødeligt. Sådant indhold kan være, men er ikke nødvendigvis angivet som indeholdende stødende sprogbrug eller andre elementer. Desuagtet er du indforstået med, at brug af Tjenesten sker for egen risiko, og Amazon påtager sig intet ansvar over for dig i forhold til noget indhold. Indholdstyper, -genrer, -kategorier og -beskrivelser er alene til orientering, og Amazon garanterer ikke for nøjagtigheden heraf.

c. Kommunikation. Vi kan sende dig reklamemateriale eller på anden vis kommunikere med digelektronisk via f.eks. e-mail, push-meddelelser eller post til dit AmazonMessage Center, og du giver hermed dit samtykke til at modtage sådankommunikation (medmindre du er kunde i den Europæiske Union, Tyrkiet eller Brasilien, i hvilket tilfælde den foranstående sætning ikke finder anvendelse). Enhver sådan kommunikation vil være i overensstemmelse med Amazons Meddelelse om beskyttelse af privatliv for din Video Markedsplads (kan tilgåsher). Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Amazon Prime Video, skal du opdatere dine kommunikationspræferencer under Din Konto.

d. Ændringer af Tjenesten. Amazon forbeholder sig ret til når som helst uden varsel (medmindre andet følger af gældende lovgivning) at ændre, afbryde eller ophøre med Tjenesten eller en del heraf, og Amazon kan ikke gøres ansvarlig over for dig, hvis Amazon udnytter denne ret, selv om din adgang til at bruge Digitalt Indhold måtte blive påvirket af en sådan ændring.

e. Ændringer Amazon forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale ved at offentliggøre de reviderede vilkår i forbindelse med Tjenesten eller på din Video Markedsplads (kan tilgås her). I det omfang lovgivningen tillader det, vil din fortsatte brug af Tjenesten eller Software efter sådanne ændringer udgøre accept af ændringerne. En eventuel forhøjelse af abonnementsbetalingen træder dog først i kraft ved fornyelse af dit abonnement.

f. Forbehold af rettigheder; Afkald. Tjenesten, Software og Digitalt Indhold omfatter immaterielle rettigheder, som er beskyttet af lovgivningen. Indehavere af ophavsrettigheder til Digitalt Indhold anses som begunstigede tredjeparter i forbindelse med Aftalen. Amazons undladelse af at forlange eller håndhæve fuld overholdelse af Aftalen udgør ikke afkald på nogen af vores rettigheder.

g. Tvister/Bindende voldgift/Betingelser for brug. Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med eller vedrørende denne Aftale eller Tjenesten, er underlagt lovvalg, garantifralæggelse og ansvarsbegrænsning, vilkår om bindende voldgift og fraskrivelse af retten til gruppesøgsmål (hvis relevant) samt alle øvrige vilkår i Amazons Betingelser for brug af din Video Markedsplads (kan tilgåsher). Ved at anvende Tjenesten accepterer du disse vilkår. DU KAN OGSÅ VÆRE OMFATTET AF VISSE FORBRUGERBESKYTTELSESRETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIN LOKALE JURISDIKTION.

h. Ansvarsbegrænsning. Uden herved at begrænse garantifralæggelsen og ansvarsbegrænsningen i Amazons Betingelser for brug af din Video Markedsplads (kan tilgås her): i) er vi eller vores software-licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for mere end samlet halvtreds dollars ($50,00) over for dig for enhver skade, der udspringer af eller vedrører din brug af eller manglende adgang til at bruge Softwaren, og ii) vi eller vores leverandører af Digitalt Indhold er under ingen omstændigheder ansvarlige overfor dig for enhver skade, der udspringer af din brug af Tjenesten, det Digitale Indhold eller information, materialer eller produkter, der er indeholdt i eller på anden vis gøres tilgængeligt for dig via Tjenesten, for mere end det beløb, du har betalt til os i løbet af de seneste 12 måneder i forbindelse med køb, leje eller afspilning af det Digitale Indhold, som dit erstatningskrav vedrører. Begrænsningerne i dette afsnit gælder også, selv om det primære formål med retsmidlerne ikke måtte blive opfyldt.

VISSE JURISDIKTIONER, HERUNDER JURISDIKTIONER I DEN EUROPÆISKE UNION, TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF STILTIENDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR VISSE TYPER AF SKADE. HVIS DU ER UNDERLAGT SÅDAN LOVGIVNING, ER NOGLE ELLER ALLE AF DE OVENFOR NÆVNTE FRALÆGGELSER, UDELUKKELSER OG BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

i. Kontaktoplysninger. Enhver kommunikation vedrørende denne Aftale bør stiles til Amazon på den herangivne adresse.

j. Bestemmelsernes uafhængighed. Hvis en bestemmelse i denne Aftale anses for ugyldig, omstødelig eller uden retskraft, vil den pågældende bestemmelse blive anset for at være udskilt, således at gyldigheden og retskraften af de øvrige bestemmelser i Aftalen ikke berøres heraf.