உதவி

Prime Video-இல் உள்நுழையும் அல்லது வெளியேறும் போது ஏற்படும் சிக்கல்கள்

Prime Video-இல் உங்களால் உள்நுழைய அல்லது வெளியேற முடியவில்லை என்றால் அல்லது 5005 போன்ற பிழைக் குறியீடுகள் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்.

  • Prime Video உடன் பயன்படுத்த விரும்பும் கணக்கின் விவரங்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்து கொள்ளுங்கள்.
  • மீண்டும் முயலவும் – சில உள்நுழைவுச் சிக்கல்கள் தற்காலிக இணைப்புச் சிக்கல்களால் ஏற்படலாம்.
  • வெளியேற முடியவில்லை எனில், Prime Video அமைப்புகள் - உங்கள் சாதனங்கள் என்பதற்குச் செல்லவும். நீங்கள் அகற்ற விரும்பும் சாதனத்தின் அடுத்து பதிவுநீக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.