உதவி

Prime Video-இலுள்ள அணுகல்தன்மை அம்சங்கள்

இந்த அம்சங்களைக் கொண்ட தலைப்புகளை மீண்டும் இயக்கும்போது அவற்றைச் செயல்படுத்த முடியும்.

சப்டைட்டில்கள், மாற்று டிராக்குகள், ஆடியோ விளக்கங்கள் அல்லது அவற்றின் கலவை அடங்கிய பல Prime Video தலைப்புகள். ஆதரிக்கப்படும் அம்சங்களின் வரம்பானது நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனத்தைப் பொறுத்திருக்கும்.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்