Warunki korzystania z Amazon Prime Video

Wersja obowiązująca użytkowników, którzy zapisali się do Prime Video przed 7 grudnia 2023 roku. Aktualna wersja znajduje się tutaj.

W stosunku do klientów będących konsumentami, którzy zapisali się do Amazon Prime Video przed 7 grudnia 2023 roku, zobowiązujemy się nie stosować, w całości lub w części, niektórych postanowień naszych dotychczasowych warunków, wymienionych poniżej. Twoje uprawnienia pozostają nienaruszone. Oznacza to, że jesteś uprawniony do działania na podstawie każdego postanowienia, które przyznaje Ci jakiekolwiek uprawnienie.

Lista postanowień dotychczasowych Warunków korzystania z Amazon Prime Video, które nie będą stosowane wobec użytkowników usługi Prime Video będących konsumentami:

 • Następujące części punktu 2 „Urządzenia kompatybilne”:
  • „Wymagania dotyczące Urządzeń kompatybilnych mogą być przez nas czasami zmieniane” oraz „Odpowiednio, urządzenia będące Urządzeniami kompatybilnymi w danej chwili mogą przestać nimi być w przyszłości.”
 • następujące części punktu 4 lit. c „Subskrypcje/członkostwa”:
  • „Oferty i ceny subskrypcji (zwanych również czasami członkostwami), usług w ramach subskrypcji, zakres dostępnych Subskrybowanych treści cyfrowych oraz konkretne tytuły dostępne za pośrednictwem usług subskrypcji mogą się zmieniać z upływem czasu i w zależności od lokalizacji bez powiadomienia (z wyłączeniem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo). O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany cen wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji.”
  • „Dodatkowe warunki dotyczące subskrypcji (takie jak obowiązujące zasady anulowania i zwrotu kosztów) będą wskazane na stronach informacyjnych dla danej subskrypcji na głównej witrynie Usługi dla lokalizacji użytkownika, wskazanej tutaj („Rynek wideo”).
 • punkt 4 lit. i „Dostępność zakupionych Treści cyfrowych”;
 • następująca część punktu 4 lit. j „Jakość odtwarzania; odbiór strumieniowy”:
  • „W przypadku wykrycia, że Treści cyfrowe przesyłane strumieniowo do użytkownika mogą być zakłócane lub w inny sposób nieprawidłowo odtwarzane na skutek ograniczeń przepustowości lub innych czynników, możliwe jest zmniejszenie rozdzielczości i wielkości pliku Treści cyfrowych przesyłanych strumieniowo w celu zapewnienia niezakłóconego oglądania. Podczas gdy dokładamy starań, aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość oglądania, nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących rozdzielczości ani jakości Treści cyfrowych otrzymywanych podczas przesyłania strumieniowego, nawet w przypadku uiszczenia dodatkowej opłaty za dostęp do treści w jakości HD, Ultra HD i HDR.”
 • punkt 6 lit. a „Anulowanie”, punkt 6 lit. d „Modyfikacja Usługi”, punkt 6 lit. e „Zmiany” oraz punkt 6 lit. h „Ograniczenie odpowiedzialności


Warunki korzystania z Amazon Prime Video. Niniejsze warunki obowiązują użytkownika      i podmiot dostarczający użytkownikowi usługę Amazon Prime Video. Podmiotem tym, w      zależności od sytuacji, może być Amazon.com Services LLC, Amazon Digital UK Limited      lub jeden z ich podmiotów powiązanych (zwanych dalej "Amazon", "my" lub "nas"). Aby      ustalić podmiot powiązany z Amazon, który dostarcza użytkownikowi usługę Amazon Prime      Video, oraz inne obowiązujące warunki uzależnione od lokalizacji użytkownika, należy      odwiedzić witrynę      www.primevideo.com/ww-av-legal-home . Dostawca usługi Amazon Prime Video może czasami ulec zmianie, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego (o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo). Należy zapoznać się z niniejszymi warunkami oraz z Powiadomieniem o ochronie prywatności, Warunkami korzystania oraz z Zasadami korzystania z Amazon Prime Video dotyczącymi użytkownika, a także z wszelkimi innymi zasadami związanymi z usługą Amazon Prime Video (w tym między innymi z zasadami lub postanowieniami dotyczącymi korzystania wskazanymi na opisach produktów lub na stronach pomocy lub innych stronach informacyjnych usługi Amazon Prime Video) (zwanych dalej łącznie "Umową"). W przypadku użytkowników znajdujących się w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Brazylii, Powiadomienie o ochronie prywatności, Powiadomienie o wykorzystywaniu plików cookie i Informacja o reklamach opartych na zainteresowaniach nie stanowią części Umowy. Wersje niniejszych zasad i powiadomień obowiązujących użytkownika są dostępne do wglądu w celu zapoznania się ze sposobem, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza, przegląda lub korzysta z usługi Amazon Prime Video, akceptuje niniejszą Umowę w imieniu własnym oraz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego i innych osób, które korzystają z Usługi w ramach konta użytkownika.

1. USŁUGA

Amazon Prime Video ("Usługa") to spersonalizowana usługa, która oferuje, rekomenduje i pomaga znajdywać cyfrowe filmy, seriale i inne treści wideo (zwane dalej łącznie "Treściami cyfrowymi") i inne usługi wskazane w niniejszej Umowie. Dostęp do Usług i Treści cyfrowych można uzyskać na wiele sposobów, w tym za pośrednictwem usługi Amazon Prime. Korzystanie z korzyści Prime i z usług Amazon podlega oddzielnym warunkom dostępnym w aplikacjach, witrynach lub na urządzeniach wykorzystywanych do uzyskania dostępu do tych usług. Osoby poniżej 18 roku życia lub będące osobami niepełnoletnimi w ich lokalizacji mogą korzystać z Usługi jedynie z udziałem rodzica lub opiekuna. W ramach Usług personalizujemy treści i funkcje, w tym pokazujemy rekomendacje Treści cyfrowych, funkcji i usług, jakie mogą być interesujące dla użytkownika. Ponadto dążymy do nieustannego usprawniania urządzeń i usług Amazon oraz doświadczeń użytkowników przy korzystaniu z nich.

2. URZĄDZENIA KOMPATYBILNE

Aby odtwarzać lub pobierać Treści cyfrowe, należy posiadać komputer osobisty, mobilny odtwarzacz multimedialny lub inne urządzenie spełniające wymagania systemowe i ustalane przez nas wymagania kompatybilności ("Urządzenie kompatybilne"). Niektóre Urządzenia kompatybilne mogą być używane jedynie do odtwarzania strumieniowego Treści cyfrowych, niektóre jedynie do ich pobierania, a inne mogą być używane zarówno do odtwarzania strumieniowego, jak i pobierania Treści cyfrowych. Wymagania dotyczące Urządzeń kompatybilnych mogą być przez nas czasami zmieniane, a w niektórych przypadkach kwestia tego, czy urządzenie jest (lub pozostaje) Urządzeniem kompatybilnym, może być uzależniona od oprogramowania lub systemów zapewnianych lub utrzymywanych przez producenta urządzenia lub inne osoby trzecie. Odpowiednio urządzenia będące Urządzeniami kompatybilnymi w danej chwili mogą przestać nimi być w przyszłości. Podmiot Amazon dostarczający aplikację mobilną Amazon Prime Video może być inny niż podmiot Amazon dostarczający Usługę.

3. ZMIENNOŚĆ GEOGRAFICZNA

Z uwagi na ograniczenia techniczne i inne nakładane przez dostawców treści, Usługa może być dostępna jedynie w określonych lokalizacjach. Treści cyfrowe (w tym wersje Treści cyfrowych z napisami lub z dubbingiem) oraz sposób oferowania Treści cyfrowych będą zmieniać się z upływem czasu i w zależności od lokalizacji. Amazon będzie korzystać z technologii, aby weryfikować lokalizację użytkownika. Użytkownikowi nie wolno używać żadnych technologii ani technik pozwalających na ukrywanie lub maskowanie swojej lokalizacji.

4. TREŚCI CYFROWE

a. Informacje ogólne. Usługa może pozwalać użytkownikowi na: (i) dostęp do oglądania Treści cyfrowych w oparciu o subskrypcję przez ograniczony czas w okresie subskrypcji (na przykład za pośrednictwem Amazon Prime lub innej subskrypcji lub samodzielnej oferty subskrypcji wideo) ("Subskrybowane treści cyfrowe"), (ii) wypożyczanie Treści cyfrowych do oglądania na żądanie przez ograniczony okres czasu ("Wypożyczane treści cyfrowe"), (iii) zakup Treści cyfrowych do oglądania na żądanie na nieokreślony okres czasu ("Zakupione treści cyfrowe"), (iv) zakup Treści cyfrowych do oglądania w systemie Pay-per-view przez ograniczony okres czasu ("Treści cyfrowe w systemie Pay-per-view"), i/lub na (v) dostęp do Treści cyfrowych za darmo z uwzględnieniem reklam lub na zasadzie promocji przez ograniczony okres czasu ("Darmowe treści cyfrowe"). Treści cyfrowe mogą być dostępne jako Subskrybowane treści cyfrowe, Wypożyczane treści cyfrowe, Zakupione treści cyfrowe, Treści cyfrowe w systemie Pay-per-view, Darmowe treści cyfrowe lub jako połączenie powyższych i w każdym przypadku podlegają one ograniczonej licencji przyznanej poniżej.

b. Zasady wykorzystania. Korzystanie przez użytkownika z Treści cyfrowych podlega asadom korzystania z Amazon Prime Video ("Zasady korzystania"). Zasady wykorzystania zapewniają ważne informacje, w tym okres czasu, w jakim użytkownik jest upoważniony do oglądania różnych rodzajów Treści cyfrowych ("Okres oglądania") oraz ograniczenia co do liczby i rodzaju Urządzeń kompatybilnych, na jakich Treści cyfrowe mogą być pobierane, odtwarzane strumieniowo i oglądane.

c. Subskrypcje/członkostwa. Oferty i ceny subskrypcji (zwanych również czasami członkostwami), usług w ramach subskrypcji, zakres dostępnych Subskrybowanych treści cyfrowych oraz konkretne tytuły dostępne za pośrednictwem usług subskrypcji mogą się zmieniać z upływem czasu i w zależności od lokalizacji bez powiadomienia (z wyłączeniem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo). O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany cen wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji. W przypadku braku zgody na zmianę subskrypcji, możliwe jest anulowanie subskrypcji zgodnie z Punktem 4(d) poniżej. Cena subskrypcji lub członkostw może uwzględniać podatek VAT i/lub inne podatki. Jeśli dotyczy, takie podatki będą pobierane przez stronę, z którą przeprowadza się transakcje dotyczące usługi. Stroną taką może być Amazon lub osoba trzecia. Nie udzielamy żadnych gwarancji co do dostępności określonych Subskrybowanych treści cyfrowych ani minimalnej ilości Subskrybowanych treści cyfrowych dostępnych w ramach jakiejkolwiek subskrypcji. Dodatkowe warunki dotyczące subskrypcji (takie jak obowiązujące zasady anulowania i zwrotu kosztów) będą wskazane na stronach informacyjnych dla danej subskrypcji na głównej witrynie Usługi dla lokalizacji użytkownika, wskazanej tutaj ("Rynek wideo").

Niektóre z oferowanych przez nas subskrybowanych usług pochodzą od osób trzecich. Osoby trzecie zapewniające usługi subskrybowane (na przykład za pośrednictwem Kanałów Prime Video) mogą zmieniać lub usuwać funkcje ich usług lub treści w swoich usługach. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w subskrybowanej usłudze stron trzecich ani za funkcje tych usług.

d. Anulowanie subskrypcji/członkostw. Jeśli subskrypcja lub członkostwo obejmująca jedynie materiały wideo zostały wykupione bezpośrednio u nas, mogą one być anulowane w dowolnej chwili przez odwiedzenie zakładki Twoje konto i zmianę ustawień członkostwa, przez skontaktowanie się z działem obsługi klienta Amazon, lub przez skorzystanie z formularza anulowania udostępnianego przez nas na Rynku wideo użytkownika (wskazanego tutaj) lub, w przypadku wykupienia odpowiedniej subskrypcji lub członkostwa Amazon za pośrednictwem strony trzeciej, za pomocą konta użytkownika u danej strony trzeciej. W przypadku anulowania w terminie 3 dni roboczych od zapisania się do płatnego członkostwa lub od zmiany darmowego okresu próbnego na płatne członkostwo (lub, w przypadku klientów w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia subskrypcji lub usługi członkowskiej), zwrócimy pełną opłatę członkowską; z zastrzeżeniem, że możemy obciążyć użytkownika (lub potrącić ze zwrotu) wartość Usługi wykorzystanej za pośrednictwem jego konta w trakcie tego okresu. Użytkownik wyraźnie zgadza się na to, że Usługa rozpocznie się w trakcie trwania okresu anulowania. W przypadku anulowania w dowolnej innej chwili, zwrócimy pełną opłatę członkowską jedynie w sytuacji, gdy od terminu ostatniej opłaty za członkostwo nie uzyskano dostępu do Treści cyfrowych dostępnych w ramach członkostwa. Jeśli dostęp do Usługi jest przyznany w ramach członkostwa w usłudze Prime, warunki anulowania i zwrotu kosztów obowiązujące użytkownika są wskazane w Warunkach korzystania z usługi Prime dostępnych na Rynku wideo użytkownika (wskazanych tutaj). Jeśli dostęp do Usług przysługuje w ramach subskrypcji Amazon lub członkostwa nabytego za pośrednictwem osób trzecich, warunki anulowania i zwrotu pieniędzy mogą się różnić i są wskazane przez daną osobę trzecią, oraz może istnieć konieczność kontaktu z taką osobą trzecią w celu anulowania subskrypcji i otrzymania zwrotu kosztów w oparciu o jej obowiązujące zasady.

e. Transakcje zakupu i wypożyczenia; Anulowanie. Z wyłączeniem sytuacji opisanych w niniejszym akapicie, wszelkie transakcje dotyczące Zakupionych treści cyfrowych, Wypożyczonych treści cyfrowych i Treści cyfrowych w systemie Pay-per-view są ostateczne i nie podlegają zwrotowi kosztów. Zakup Zakupionych treści cyfrowych lub wypożyczenie Wypożyczonych treści cyfrowych można anulować w terminie 48 godzin od zakupu lub wypożyczenia (lub, w przypadku klientów w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, w terminie 14 dni od dnia zakupu lub wypożyczenia), klikając przycisk "Anuluj zamówienie" w zakładce Twoje zamówienia cyfrowe lub, w przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem stron trzecich, na stronie informacji o wideo na swoim Rynku wideo (wskazanym tutaj) lub kontaktując się z działem obsługi klienta Amazon. Nie można anulować zamówienia Zakupionych treści cyfrowych lub Wypożyczonych treści cyfrowych po rozpoczęciu oglądania lub pobierania takich Treści cyfrowych. Zamówienie Zakupionych treści cyfrowych lub Wypożyczonych treści cyfrowych w przedsprzedaży może być anulowane w dowolnej chwili przed ich premierą. Zamówienie Treści cyfrowych w systemie Pay-per-view może być anulowane w dowolnej chwili przed zaplanowanym rozpoczęciem programu. Data premiery Treści cyfrowych zamówionych w przedsprzedaży może ulec zmianie. W przypadku zakupu Treści cyfrowych w ramach subskrypcji lub członkostwa Amazon zakupionych za pośrednictwem osoby trzeciej, obowiązujące warunki zwrotu kosztów będą ustanowione przez daną osobę trzecią.

f. Metody płatności. W przypadku wykupienia subskrypcji lub członkostwa dotyczących jedynie wideo za naszym pośrednictwem i rozliczanych przez nas, zastosowanie mają poniższe warunki dotyczące naliczania opłat.

 • W przypadku niemożliwości przetworzenia płatności przy użyciu metody wskazanej przez użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia dowolnej metody płatności, jaka znajduje się w informacjach dotyczących użytkownika.
 • W przypadku zakupu subskrypcji lub rozpoczęcia darmowego okresu próbnego subskrypcji, subskrypcja będzie automatycznie przedłużana, a użytkownik upoważnia nas (bez dodatkowych powiadomień, o ile nie wymaga tego obowiązujące prawo) do pobierania obowiązującej w danym czasie okresowej opłaty za subskrypcję z uwzględnieniem odpowiednich podatków, przy użyciu dowolnej metody płatności, jaka znajduje się w aktach użytkownika.
 • O ILE UŻYTKOWNIK NIE POINFORMUJE NAS PRZED POBRANIEM OPŁATY, ŻE CHCE ANULOWAĆ SUBSKRYPCJĘ LUB NIE CHCE JEJ AUTOMATYCZNIE ODNAWIAĆ, NASZA SUBSKRYPCJA AUTOMATYCZNIE SIĘ ODNOWI, A UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS (BEZ POWIADOMIENIA, O ILE NIE WYMAGA TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO) DO POBIERANIA OBOWIĄZUJĄCEJ W DANYM CZASIE OKRESOWEJ OPŁATY ZA SUBSKRYPCJĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDNICH PODATKÓW, PRZY UŻYCIU DOWOLNEJ METODY PŁATNOŚCI, JAKA ZNAJDUJE SIĘ W INFORMACJACH DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWNIKA.
 • Jeśli płatności za subskrypcję nie uda się pobrać za pośrednictwem żadnej z metod płatności, jakie znajdują się w informacjach dotyczących użytkownika, jego subskrypcja zostanie anulowana, o ile użytkownik nie wskaże nowej metody płatności. Jeśli użytkownik wskaże nową metodę płatności i zostanie ona pomyślnie użyta do uiszczenia opłaty przed anulowaniem subskrypcji, nowy okres subskrypcji będzie oparty na pierwotnej dacie wystawienia rachunku, a nie na dacie pomyślnej zapłaty. Wskazane metody płatności można aktualizować w ustawieniach zakładki „Twoje konto”.

W przypadku wykupienia subskrypcji lub członkostwa dotyczących jedynie wideo za pośrednictwem strony trzeciej, gdy opłaty nie są naliczane przez nas, do danej subskrypcji czy członkostwa zastosowanie mają warunki wystawiania rachunków wskazane przez stronę trzecią.

g. Promocyjne okresy próbne. Czasami oferujemy kwalifikującym się klientom różne członkostwa próbne lub promocyjne, które podlegają niniejszej Umowie, z wyłączeniem sytuacji, gdy oferty promocyjne stanowią inaczej. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia, czy dany użytkownik kwalifikuje się do nich, wedle własnego uznania. Użytkownicy członkostwa na okres próbny mogą w dowolnym momencie (za pośrednictwem zakładki Twoje konto) zrezygnować z przejścia na członkostwo odpłatne z końcem okresu próbnego.

h. Ograniczona licencja na Treści cyfrowe. Pod warunkiem płatności wszelkich opłat z tytułu wypożyczenia, zakupu lub dostępu do Treści cyfrowych oraz przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej Umowy, Amazon przyznaje użytkownikowi niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodlegająca podlicencjonowaniu, ograniczoną licencję w trakcie odpowiedniego Okresu oglądania, na dostęp do i przeglądanie Treści cyfrowych zgodnie z Zasadami wykorzystania, na potrzeby osobistego i niekomercyjnego użytku. Możemy automatycznie usunąć Treści cyfrowe z Urządzenia kompatybilnego użytkownika po zakończeniu Okresu oglądania.

i. Dostępność Zakupionych treści cyfrowych. Zakupione treści cyfrowe będą co do zasady nadal dostępne do pobrania lub oglądania strumieniowego z Usługi, jeśli dotyczy, ale mogą stać się niedostępne na skutek potencjalnych ograniczeń licencyjnych dostawcy treści lub z innych przyczyn, a Amazon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu braku dalszej dostępności Zakupionych treści cyfrowych.

j. Jakość odtwarzania; Przesyłanie strumieniowe. Rozdzielność odtwarzania i jakość Treści cyfrowych otrzymywanych przez użytkownika będą uzależnione od licznych czynników, w tym od rodzaju Urządzenia kompatybilnego, za którego pośrednictwem użytkownik uzyskuje dostęp do Treści cyfrowych oraz od przepustowości jego łącza internetowego, które mogą ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie oglądania. W przypadku wykrycia, że Treści cyfrowe przesyłane strumieniowo do użytkownika mogą być zakłócane lub w inny sposób nieprawidłowo odtwarzane na skutek ograniczeń przepustowości lub innych czynników, możliwe jest zmniejszenie rozdzielczości i wielkości pliku Treści cyfrowych przesyłanych strumieniowo w celu zapewnienia niezakłóconego oglądania. Podczas gdy dokładamy starań, aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość oglądania, nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących rozdzielczości ani jakości Treści cyfrowych otrzymywanych podczas przesyłania strumieniowego, nawet w przypadku uiszczenia dodatkowej opłaty za dostęp do treści w jakości HD, Ultra HD i HDR.

k. Ogólne ograniczenia. Użytkownikowi nie wolno (i) przesyłać, kopiować ani wyświetlać publicznie Treści cyfrowych, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w Umowie; (ii) sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, rozpowszechniać ani nadawać żadnych praw do Treści cyfrowych; (iii) usuwać żadnych zastrzeżonych powiadomień ani etykiet z Treści cyfrowych; (iv) usiłować wyłączyć, obejść, modyfikować, pokonywać ani w inny sposób omijać wszelkich systemów zarządzania prawami cyfrowymi lub innych systemów kontroli treści wykorzystywanych w ramach Usługi; ani (v) wykorzystywać Usługi ani Treści cyfrowych w jakichkolwiek celach handlowych lub niezgodnych z prawem.

l. Pomiar liczby widzów. Jedynie w odniesieniu do klientów w USA, niektóre strony trzecie, w tym reklamodawcy i właściciele treści, są zainteresowani tym, jak ich treści są odbierane w usłudze Prime Video. Podczas oglądania określonych kanałów oraz treści sportowych i treści nadawanych na żywo, Amazon może przekazywać informacje o zachowaniach widzów stronom trzecim na potrzeby pomiaru liczby widzów i badania rynku. Aby dowiedzieć się więcej na temat takich usług pomiarowych, kanałów, treści sportowych i nadawanych na żywo, które je uwzględniają oraz o możliwych wyborach przysługujących użytkownikowi, należy kliknąć tutaj.

5. OPROGRAMOWANIE

a. Wykorzystanie Oprogramowania. W związku z wykorzystywaniem Usługi przez użytkownika udostępniamy oprogramowanie ("Oprogramowanie"). Warunki wskazane w Warunkach wykorzystania Rynku wideo (wskazanych tutaj) mają zastosowanie do Oprogramowania. Aby zapoznać się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi określonego Oprogramowania osób trzecich, należy kliknąć tutaj.

b. Informacje przekazywane do firmy Amazon i Dostawców treści wideo. Usługa i Oprogramowanie mogą przekazywać firmie Amazon informacje dotyczące wykorzystania Usługi i Oprogramowania oraz ich działania, oraz informacje dotyczące urządzeń, na jakie Usługa i Oprogramowanie są pobierane i na jakich są używane. Na przykład Oprogramowanie może dostarczyć firmie Amazon informacje związane z Treściami cyfrowymi pobieranymi i oglądanymi przez użytkownika oraz sposób wykorzystania Treści cyfrowych przez użytkownika (np. czy i kiedy użytkownik obejrzał Treści cyfrowe, co może między innymi pomóc w zmierzeniu Okresu oglądania dla Wypożyczonych treści cyfrowych). Wszystkie otrzymane przez nas informacje podlegają Powiadomieniu Amazon o ochronie prywatności dotyczącym Rynku wideo (wskazanym tutaj ). Możemy przekazywać określone informacje dotyczące statusu subskrypcji użytkownika oraz wykorzystania Treści cyfrowych, w tym historię oglądania, dostawcom treści wideo, takim jak strony trzecie oferujące usługi subskrypcji za pośrednictwem Kanałów Prime Video. Będziemy dostarczać te informacje w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika (o ile użytkownik nie zezwoli na udostępnianie informacji umożliwiających identyfikację konkretnemu dostawcy treści wideo).

6. DODATKOWE WARUNKI

a. Anulowanie. Możemy anulować dostęp użytkownika do Usługi, w tym do wszelkich subskrypcji dostępnych w ramach Usługi, wedle własnego uznania i bez powiadomienia (z wyłączeniem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo). W takim przypadku zapewnimy proporcjonalny zwrot opłaty za subskrypcję (jeśli dotyczy); jednakże w przypadku, gdy użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy, jego prawa wynikające z niniejszej Umowy automatycznie ulegną wypowiedzeniu bez uprzedzenia, a Amazon będzie przysługiwać prawo, aby wedle własnego uznania niezwłocznie odebrać dostęp do Usługi i do Treści cyfrowych bez zwrotu żadnych opłat. W takiej sytuacji użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszystkich kopii Treści cyfrowych, jakie pobrał.

b. Wulgarne treści. Przy korzystaniu z Usługi użytkownik może trafić na treści, które mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite lub nieodpowiednie; treści takie mogą być uznane za posiadające wulgarny język lub inne cechy. Mimo to użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usługi na własne ryzyko, a Amazon nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu żadnych treści. Rodzaje, gatunki, kategorie i opisy treści są zapewniane dla wygody użytkownika, a Amazon nie gwarantuje ich dokładności.

c. Komunikacja. Możemy wysyłać użytkownikom promocje lub inne komunikaty drogą elektroniczną. Mogą one mieć formę wiadomości e-mail, aktywnych powiadomień (Push), lub wpisów na Amazon Message Center, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymanie tych powiadomień (o ile nie jest klientem w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Turcji lub Brazylii, w takim przypadku użytkownik oddzielnie decyduje o tym, czy chce otrzymywać takie powiadomienia). Te komunikaty będą zgodne z Powiadomieniem Amazon o ochronie prywatności na Rynku wideo (wskazanym tutaj). Aby przestać otrzymywać wiadomości marketingowe od Amazon Prime Video, należy zaktualizować swoje preferencje komunikatów marketingowych w zakładce Twoje konto.

d. Modyfikacja Usługi. Amazon zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwania Usługi lub jej części w dowolnej chwili i bez powiadomienia (z wyłączeniem sytuacji, gdy wymaga tego obowiązujące prawo), a Amazon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika z tego tytułu, nawet jeżeli taka zmiana wpłynęła na możliwość użytkownika korzystania z Treści cyfrowych.

e. Zmiany. Amazon zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Umowie w dowolnej chwili przez zamieszczenie zmienionych warunków dotyczących Usługi lub na Rynku wideo (wskazanych tutaj). Dalsze korzystanie z Usługi lub Oprogramowania po takich zmianach stanowi zgodę na nie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Jednakże wszelkie zmiany w opłacie za subskrypcję nie będą miały zastosowania do czasu odnowienia subskrypcji.

f. Zastrzeżenie praw, Zrzeczenie się. Usługa, Oprogramowanie i Treści cyfrowe stanowią własność intelektualną chronioną przez prawo. Właściciele praw autorskich do Treści cyfrowych są zamierzonymi beneficjentami na mocy niniejszej Umowy. Zaniechanie wymagania przez nas ścisłego przestrzegania przez użytkownika niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się żadnego z przysługujących nam praw.

g. Spory/warunki korzystania. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub Usługą podlegają prawu właściwemu, zrzeczeniu się gwarancji i ograniczeniu odpowiedzialności, rozstrzyganiu sporów i zrzeczeniu się roszczeń zbiorowych (jeśli dotyczy), a także wszelkim innym warunkom określonym w Warunkach korzystania z serwisu Amazon w danym rynku wideo użytkownika (wskazanych tutaj ). Użytkownik wyraża zgodę na te warunki w imieniu własnym oraz wszystkich członków swojego gospodarstwa domowego i innych osób, które korzystają z Usługi w ramach jego konta poprzez korzystanie z Usługi. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA OCHRONY KONSUMENTA WYNIKAJĄCE Z PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

h. Ograniczenie odpowiedzialności. Bez ograniczania wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności zawartych w Warunkach Amazon dotyczących wykorzystania rynku wideo (wskazanego tutaj ): (i) w żadnym przypadku odpowiedzialność nasza lub licencjodawcy naszego oprogramowania wobec użytkownika z tytułu szkód wynikających z lub związanych z wykorzystaniem lub brakiem możliwości wykorzystania Oprogramowania przez użytkownika nie przekroczą kwoty pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD); oraz (ii) w żadnym przypadku łączna odpowiedzialność nasza lub naszych dostawców Treści cyfrowych wobec użytkownika z tytułu wszelkich szkód wynikających z wykorzystania przez użytkownika Usługi, Treści cyfrowych lub informacji, materiałów lub produktów dołączonych do Usługi lub w inny sposób udostępnionych za jej pośrednictwem, nie przekroczą kwoty zapłaconej przez użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu zakupu, wypożyczenia lub obejrzenia Treści cyfrowych związanych z roszczeniem użytkownika o odszkodowanie. Ograniczenia wskazane w niniejszym punkcie będą miały zastosowanie wobec użytkownika nawet w przypadku, gdy środki zaradcze nie spełnią swojego zasadniczego celu.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE, W TYM JURYSDYKCJE W UNII EUROPEJSKIEJ, NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, ANI NA OGRANICZENIE ANI WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKREŚLONYCH RODZAJÓW SZKÓD. JEŚLI WYŻEJ WSPOMNIANE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

i. Dane kontaktowe. W celu kontaktu związanego z niniejszą Umową prosimy o napisanie do Amazon na odpowiedni adres do powiadomień wskazany tutaj .

j. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane za nieważne, unieważnione lub niewykonalne, zostaną one uznane za rozdzielne i nie będą mieć wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień.